Wise Frami Food - Frami Food Labin digitalisointi - SeAMK Projektit

Wise Frami Food

EAKR EU, EP-liitto ja SeAMK logot

Tiivistelmä

Hanke digitalisoi Frami Food Labin ja avaa kerätyt datavirrat käytettäväksi julkisesti. Frami Food Lab-kokonaisuus koostuu Agrolabista, analyysi- ja tutkimuslaboratoriosta, Frami Food Lab elintarvikelaboratoriosta ja Prikka-opetusravintolasta. SeAMKin oppimisympäristön mahdollisuuksista löytyy linkistä mm. 3D-malleja.

Alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa muodostetaan luottamusalue, jonka avulla ruokasektorin digitalisaatiota voidaan edistää. Muilta toimijoilta saatua palautetta käytetään teknologioiden valintaan ja palvelujen muotoiluun ja käytettävyyden varmistamiseen.

Hankkeen tuloksena aikaansaadaan Frami Food Lab –konseptin yhteyteen digitaalinen demonstraatioympäristö ja tietopankki, jotka perustuvat avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisuihin. Demonstraatioympäristön avulla yritykset voivat kehittää ja testata omien tietojärjestelmien verkottumista muiden palvelutarjoajien järjestelmiin. Mahdollisuus saada kokemusta avoimen lähdekoodin järjestelmästä siten, että yritys voi ottaa vastaavantyyppisen järjestelmän omaan käyttöön kustannustehokkaasti ja hyödyntää tietopankkiin kertyviä tuloksia. Digitaalisten järjestelmien saavutettavuus pk-yrityksille lisääntyy merkittävästi.

Hanketiedot

Hanke on käynnissä 8/2021 – 8/2023. Kehittämishankkeen A77622 rinnalla on investointihanke A77629. Hankkeelle työskentelee projektipäällikkö ja TKI-asiantuntija. Hankkeen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto EAKR.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaalla toimivat pienet ja keskisuuret elintarvikeyritykset, palveluntarjoajat (ravintolat, catering-yritykset, suurtalous-keittiöt) ja logistiikan toimijat. Kohderyhmänä ovat myös alueen korkeakoulut, koulutustoimijat, tutkimuslaitosten ja kunnat. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Etelä-Pohjanmaan kunnat, 1. asteen jalostus ja maatalous sekä valtakunnalliset yritykset. Maantieteellinen kohdealue on Etelä-Pohjanmaa.

Kehittämishankkeen kokonaiskustannus on 252 190 € ja investointihankkeen 80 000 €.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tavoitteet ja kohderyhmä

Hankkeen päätavoitteena on korottaa Etelä-Pohjanmaan koko elintarvikeketjun digitaalisia valmiuksia rakentamalla avoimen lähdekoodin sovellutuksiin perustuva pilotointiympäristö Frami Food Labin yhteyteen. Avoimuus mahdollistaa hankkeella tehtyjen toimenpiteiden soveltamisen muiden toimijoiden omassa toiminnassa soveltuvilta osin. Päätavoite voidaan jakaa kolmeen osatavoitteeseen.

  1.  Avoin data ruokasektorin toimijoille
  2.  tehokkuuden parantaminen datan avulla
  3.  digitaalisten tietolähteiden integrointi Frami Food Lab -kokonaisuuteen.

Hankkeessa kerätyistä kokemuksista ja ratkaisuista viestitään avoimesti, jotta muut toimijat voivat soveltaa opittuja asioita omaan toimintaansa. Hanke tuottaa lisäarvoa alueen yrityksille luomalla mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa käyttämällä hyväksi kokemuksia Frami Food Labin digitalisoinnissa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaalla toimivat pienet ja keskisuuret elintarvikeyritykset, palveluntarjoajat (ravintolat, catering-yritykset, suurtalouskeittiö) ja logistiikan toimijat. Kohderyhmänä ovat myös muut toimijat: alueen korkeakoulut, koulutustoimijat, tutkimuslaitokset ja kunnat.

Toteutus ja tulokset

Hankkeen toimenpiteet ovat jaettu viiteen työpakettiin, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan.

Työpaketti 1: kohderyhmän tarpeiden tunnistaminen

Alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa keskustellaan ja selvitetään tarpeita, toiveita ja digitaalisia valmiuksia. Lähtötilanteen selvittämisellä voidaan keskittää resurssit ratkaisemaan hyödyllisimpiä ongelmakohtia. Samalla alueen toimijoiden kanssa muodostuu luottamusalue, joka mahdollistaa luontevan kanssakäynnin.

Työpaketti 2: Digitaalisten ratkaisujen tunnistaminen

Tunnistetaan vaihtoehdot, joita on tarjolla hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpaketti aloitetaan vaatimusmäärittelystä ja jatketaan mahdollisten ohjelmistojen vertailuun. Näistä valitaan sopivimmat, joita kehitetään eteenpäin ja testataan Frami Food Labissa.

Työpaketti 3: Ratkaisujen käyttöönotto

Testataan Wise Frami Food Labissa valittuja ratkaisuja ja kerätään kokemuksia. Hankitaan tarvittavat sensorit laitteisiin. Verkotetaan laitteet Frami Food Labissa ja hankitaan välineet tiedon siirtoon ja tallennukseen. Muodostetaan digitaalisia kaksosia, joita voidaan laajentaa  ja muokata saadun palautteen tiimoilta. Muodostetaan yhteydet muihin palveluihin, kuten tuotetietokantoihin tai tutkimusdatan jakamiseen tarkoitettuihin palveluihin. Lopuksi otetaan järjestelmä päivittäiseen käyttöön Frami Food Labin toiminnassa.

Työpaketti 4: Viestintä ja vaikuttaminen

Hankkeella on  omat nettisivut, joka toimii pääasiallisena tiedotuskanavana. Hankkeen osalta järjestetään tapahtumia, joissa testataan ja kehitetään Wise Frami Foodia eteenpäin.

Työpaketti 5: Projektin hallinto ja johtaminen

Projektin hallinnoinnilla varmennetaan hankepäätöksen mukainen toteutus. Projektin viestintäsuunnitelmalla pyritään tavoittamaan kohderyhmät ja viestimään hankkeesta laajalti. Ohjausryhmän toiminnan organisointi kuuluu työpakettiin, samoin kuin hankkeen muu hallinnointi, talous ja raportointi.

 

Lisätiedot

Mies hymyilee tumma puvun takki päällä.

Markus Ojala

Projektipäällikkö

sähköposti

Markus.Ojala(a)seamk.fi

puhelin

+358 40 482 7939

SeAMKin tekstilogo.

Mika Valkama

Asiantuntija, tki

sähköposti

Mika.Valkama(a)seamk.fi

puhelin

+358408300335