TehoData - SeAMK Projektit

TehoData

Hanketiedot

 • Hankkeen nimi: Datasta ketteryyttä ja uutta liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksiin (TehoData)
 • Rahoittaja: Keski-Suomen ELY/ Euroopan sosiaalirahasto ESR
 • Aikataulu: 1.9.2021–31.10.2023

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen esittelyanimaatio

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki eteläpohjalaiset pk-yritykset toimialaan katsomatta, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään datan hallintaa ja tietojohtamista pk-yrityksessään.

Tavoitteet

Datasta ketteryyttä ja uutta liiketoimintaa pk-yrityksiin (TehoData) -hankkeen päätavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaan alueen dataan perustuvaa osaamista eri toimialoilla. TehoData-hankkeessa kehitetään mm. dataan perustuvaa osaamista sekä dataan pohjautuvaa toimintatapaa edesauttavia koulutuspaketteja. TehoData-hankkeessa laaditaan työpajamenetelmillä pk-yritysten kanssa mm. datastrategioita sekä määritellä konkreettisia toimenpiteitä osana organisaation omaa toimintaa, pilotoidaan pk-yrityksissä yleishyödyllisiä datapohjaisia kehittämistoimia, jotka tehostavat pk-yritysten toimintaa kokonaisuutena uuden oppimisen näkökulmasta. Toimenpiteiden pohjalta laaditaan digitaalinen oppimisympäristö (sis. kehitetyt materiaalit), jossa on käytännönläheisiä kokonaisuuksia, joista on hyötyä alueen pk-yrityksille myös jatkossa

Toimenpiteet

Hankkeen toteutus on jaettu viiteen eri työpakettiin, joita ovat:

TP1. TehoData-mallin kehittäminen

Työpaketissa 1. kehitetään TehoData-malli pilottien ja koulutuskokonaisuuksien osaksi, joka hyödyttää hankkeen tulosten juurruttamista sekä pk-yritysten sitouttamista hankkeeseen entisestään. Työpaketin tavoitteena on mallin kehittämisen lisäksi saada kokonaiskuva datan hyödyntämisen ja osaamisen tilasta Etelä-Pohjanmaalla sekä myös löytää ne koulutuskokonaisuus-aihiot, joita datan laajamittainen hyödyntäminen yrityksissä tarvitsee. TehoData-malli on koulutusmalli, jossa yhdistyy pk-yritykselle tärkeimmät aihealueet kokonaisuudeksi datan hyödyntämisen näkökulmasta. Malli sisältää mm. johtamisen, datan, tietojärjestelmät ja prosessit. TehoData-mallia hyödyntäen yritys näkee, mitä kokonaisuuksia yrityksessä tulee painottaa, jotta osaamista tulee juuri oikealle alueelle.

TP2. Yleishyödylliset pk-pilotit perustuen TehoData-malliin

TehoData-mallin määrittämisen jälkeen edetään toiminnan pilotointiin. Pilotit pitävät sisällään erilaisten datapohjaisten yleishyödyllisten pilottien rakentamisen sekä niiden esittelyn pk-yrityksille eri tavoin. Yleishyödyllisten pilottien tavoitteena on jakaa demonstraatiopohjaista tietoa Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yrityksille, miten dataa voidaan hyödyntää liiketoiminnan eri prosesseissa. Eri yhteyksissä esitellyt datan käytön hyvät esimerkit ovat lähes poikkeuksetta isoista yrityksistä. Työpaketin tavoitteena on tuottaa 5-8 yleishyödyllistä pilottia pk-yritysten datan käytöstä perustuen työpaketti 1:n kyselyssä ja teemahaastatteluissa määritettyihin ja tarkennettuihin aiheisiin sekä työpaketti 1:ssa kehitettyyn TehoData-malliin.

TP3. Koulutuspaketit perustuen TehoData-malliin

Työpaketin tavoitteena on järjestää yritysten henkilöstölle suunnattuja 1-2 päivän hybridi- ja monimuotototeutuksena teemoitettuja koulutuksia, joilla lisätään henkilöstön ymmärrystä datan käytön mahdollisuuksista. Osin työpaketin 1 kyselyn ja teemahaastattelujen tulosten sekä näiden työpaketissa 1 kehitetty TehoData-mallin perusteella suunnitellaan yritysten tarpeisiin soveltuvia koulutustilaisuuksia, joita tarjotaan kaikille eteläpohjalaisille pk-yrityksille.

Koulutukset pidetään käytännönläheisinä ja monimuotoisina niin, että koulutuksiin voidaan osallistua myös verkossa sekä lisäksi koulutukset tallennetaan soveltuvin osin hyödynnettäväksi myös oppimateriaaleina myöhemmin. Tavoitteena on syventää ja laajentaa osallistuvien pk-yritysten henkilöstön osaamista datan käytön hyödyntämisestä pk-yrityksissä sekä siten lisäten henkilöstön ja samalla pk-yritysten muutoskyvykkyyttä. Niissä käydään läpi paitsi teoreettisia kokonaisuuksia myös erityisesti käytännönläheisiä ja konkreettisia esimerkkejä datan käytön hyödyntämisestä pk-yrityksistä. Osa näistä esimerkeistä tulee työpaketin 2 piloteista ja osaa esittelevät hankkeen asiantuntijat kouluttajina. Tarkoituksena on innostaa ja konkretisoida datan käytön mahdollisuuksia hankkeeseen osallistuville yrityksille.

TP4. Digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen TehoData-mallin pohjalta

Työpaketin tavoitteena on osaamisen sekä tiedon levittäminen Etelä-Pohjanmaan alueella oleville pk-yrityksille muodostaen lopputuloksena digitaalisen oppimisympäristön myös myöhemmin hyödynnettäväksi. Toimenpiteet perustuvat työpakettien 1-3 tuloksiin, joista valitaan sisällöksi keskeisin ja paras sisältö tavoitteena edistää ja parantaa datan käyttöä koko pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaan alueella.

TP5. Viestintä, raportointi ja hankkeen hallinto

Hankkeen viides työpaketti sisältää hankkeen hallinnon sekä viestinnän. Hankkeen hallinnointi sisältää raportoinnin mm. rahoittajalle ja ohjausryhmälle. Lisäksi laaditaan tiedotussuunnitelma ja toteutetaan sitä (keskeiset ulkoiset kohderyhmät, suuri yleisö ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun sisäinen), laaditaan digitaalinen esite, johdetaan ja organisoidaan hanketta sekä ohjausryhmätyöskentely, tehdään jatkuvaa itsearviointia ja pidetään huolta hankkeen yleisestä hallinnoinnista, talouden seurannasta ja raportoinnista. Viestintä sisältyy myös hankkeen työpajoihin, jatkuvan oppimisen alustaan, tuotettuun materiaaliin sekä muihin hankkeen aikana tapahtuviin toimiin.

Tulokset

Alla on esitelty hankkeen pääasialliset tulokset työpaketeittain.

TP1. TehoData-mallin kehittäminen:

 • TehoData-malli
 • Teemahaastattelupohja ja teemahaastatteluiden tulokset on julkaistu 12/2022 artikkelina teoksessa: Opetusta, oppimista, tutkimusta ja kehittämistä : SeAMK 30 vuotta s. 95 – 107
  http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022121571806
 • Pilottien määritykset (5-8 kpl) perustuen malliin
 • Koulutussisältösuunnitelmat perustuen malliin
 • Julkaisut TehoData-mallista:

TehoData-malliesitys 2022-01-12 (päivitetty versio v1.1 2022-08-24)

TehoData-malliesitys v.2.0 2022-11-09

Tarkempi mallia aukaiseva artikkeli julkaistu 12/2022 teoksessa: SeAMK-SAMK Tutkimusfoorumi 2022 s.15 – 22
http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022122873920

TP2. Yleishyödylliset pk-pilotit perustuen TehoData-malliin:

TP3. Koulutuspaketit perustuen TehoData-malliin:

 • Koulutussisällöt ja niihin liittyvät materiaalit
 • Koulutustallenteet
 • Koulutuksiin liittyviä julkaisuja 12-15 kpl
 • Arvioinnit ja palaute koulutuksista
 • Materiaalin jatkokehitysaihiot
 • Koulutukset (8-12 kpl)
  1. Microsoft Power BI -koulutus to 5.5.2022 klo 13:00 – 15:00, SeAMK Frami A, Kampusranta 9, Seinäjoki + Teams
   Perehdyttiin Microsoft Power BI -työkaluun pk-yritysesimerkkeinä Kyrö Distillery ja E. Kannonlahti Oy​. Linkit nauhoitteisiin: Data ja sen merkitys yritysten liiketoiminnassa – Ari Sivulacase E.Kannonlahti Oy ja case Kyrö Distillery
  2. Datalla voittoon ! -tilaisuus ti 24.5.2022 klo 13:00 – 15:00, Ojalan Pakarin Vintti, Topeeka 42, Kauhajoki + Teams​.
   Kuultiin, mikä on analysoidun datan merkitys koripallossa ja pk-yrityksen toiminnassa.
  3. Jatkuvan oppimisen työkaluja pk-yrityksille –seminaari ti 23.8.2022 klo 13:00 – 15:00, SeAMK Frami A, Kampusranta 9, Seinäjoki + Teams
   Yhteistyössä INLEARC-hankkeen kanssa. Linkki nauhoitteeseen: Tommi Ylimäki – Itsenäinen jatkuva oppiminen verkossa https://youtu.be/ZsLu5-F-CDM
  4. Koulutus pk-yritysten työnkulkujen automatisoinnista ti 15.11.2022 klo 12:00 – 15:00, SeAMK Frami A, Kampusranta 9, Seinäjoki + Teams
   Saatiin ideoita ja konkreettista osaamista mikro- ja pienyrityksien hallinnollisten työnkulkujen automatisointiin! Linkki nauhoitteeseen: Timo Haavisto – Prosessit ja prosessilähtöisen kehittämisen hyödyt yritykselle https://youtu.be/X-7-L6ukkuI , Tomi Palomäki – Työvaiheiden ohjauksen automatisointi https://youtu.be/nQYXeIjxlvY
   ja Seppo Salo, Sofor Oy – Automatisoi työnkulut ja visualisoi data matalan koodin ratkaisuilla https://youtu.be/NCF2nUJe1Zs
  5. Tiedolla johtamista halvalla ja helposti pk-yritykselle to 15.12.2022 klo 13:00 – 16:00, Kyrö Distillery, Oltermannintie 6, Isokyrö
   Linkki nauhoitteisiin: Kyrön Power BI ratkaisun tekninen toteutus Googlen työkaluilla – Jani Kujala, Kyrö Distillery https://youtu.be/afQovqomRvk ja Esimerkki yksinkertaisesta tietokannasta ja siihen liittyvästä Power BI-toteutuksesta – Hannu Kareno https://youtu.be/Ub7vgRj8XCg
  6. LeanMe™ -polkuautokoulutus to 27.4 – 28.4.2023, SeAMK Frami, Kampusranta 9, Seinäjoki
   TehoData-hanke järjesti LeanMe™ -polkuautokoulutuksen yhteistyössä Suomen Osaamistalo Oy:n Harri Mähösen kanssa. Tapahtuma oli kaksipäiväinen, jossa koettiin Leanin hyödyt käytännössä toteuttaen käytännönläheistä Toyotalla kehitettyä tehdassimulaatiota, missä osallistujat olivat oikeasti töissä “autotehtaan” tuotantolinjalla. Lean opittiin tekemällä itse ja oivallettiin, että kuinka pieniä ja yksinkertaisia kehittämisaskeleet ovatkaan. Useimmiten nämä ongelmat liittyvät dataan ja tiedonkulkuun, mikä tulee tässä koulutuksessa konkreettisesti esiin. Tutustu koulutuksen ohjelmaan tästä. Lisätietoa polkuautotehtaan esittelyvideosta https://youtu.be/G9vOEHOW20U.
  7. Case Alumech – Tuotantolaitteen majakan ja hallintalaitteiden etävalvonta, Esa Pyöriä, Alumech Oy & Saku Kaarlejärvi, SeAMK TKI
   ti 6.6.2023 klo 10:00 Hubi25, Hoiskontie 25, Alajärvi
   Esimerkkicase Alumechiltä liittyen tuotantolaitteen majakan ja hallintalaitteiden etävalvontaan, miten he ovat ratkaisemassa reaaliaikaiseen ja automaattiseen mittaamiseen sekä tiedolla johtamiseen liittyviä asioita. Videonauhoite 6.6.2023 pidetystä pilotin esittelystä Alajärvellä  https://youtu.be/od-PHB4nfCY
  8. Eväitä yrittäjille! -aamupalatilaisuus pe 16.6.2023 klo 8-9, Alavuden Kehitys Oy, Fasadi, Taitotie 1, AlavusTiedolla johtaminen on tärkeä osa pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä Alavuden alueella. Tärkeitä teemoja ovat asiakastyytyväisyys, markkinointi, tuotanto, taloushallinto ja henkilöstöhallinto. Tiedolla johtaminen auttaa yrityksiä seuraamaan tärkeitä mittareita ja tekemään oikeita päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi. Tilaisuudessa esiteltiin muutamia TehoData-hankkeessa toteutettuja esimerkkejä tuotannon, markkinoinnin, ostopalvelujen ja matkailun alalla. TehoData-hanke järjesti tilaisuuden yhdessä Alavuden Kehitys Oy:n kanssa.

TP4. Digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen TehoData-mallin pohjalta:

TP5. Viestintä, raportointi ja hankkeen hallinto:

 • Tiedotussuunnitelman laatiminen ja toteutus
 • Yhteenveto hankkeen aikana kerätystä palautteesta
 • Erilaisia esityksiä ja raportteja
 • Projektin toteutuksen jatkuva itsearviointi ja palautteen keruu osallistujilta
 • Hankkeen digitaaliset esitteet (esim. juliste ja PowerPoint-esitys)
 • Raportit rahoittajalle (mm. ohjausryhmän muistiot)

Uutiset

lisää uutisia

Lisätiedot

Juha-Matti Arola

Projektipäällikkö

sähköposti

Juha-Matti.Arola(a)seamk.fi

puhelin

+358408680609

Saku Kaarlejärvi

Asiantuntija, tki

sähköposti

Saku.Kaarlejarvi(a)seamk.fi

puhelin

+358408302035

Tommi Ylimäki

Lehtori

sähköposti

Tommi.Ylimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358503967692

Raine Kauppinen

Lehtori

sähköposti

Raine.Kauppinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408302085