TUKKA - SeAMK Projektit

TUKKA

Turvemaiden kestävän käytön osaamisklusterin aktivointi- ja koordinaatiohanke

Hanketiedot

Hankkeen päätavoitteena on tukea Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla ja myös valtakunnallisesti toimivan, vuonna 2023 perustetun Turvemaiden kestävän käytön osaamisklusterin ja verkoston toimintaa. Turvemaita hyödynnetään monessa eri tarkoituksessa, esim. maa- ja metsätaloudessa, turvetuotannossa, luontomatkailussa ym. elinkeinoissa. Lisäksi niillä on tärkeä rooli suoelinympäristöjen, monimuotoisuuden ja vesien suojelussa. Osaamisklusteri koostuu alueellisista ja valtakunnallisista toimijoista ja sen toiminnalle on tunnusomaista kestävyyden eri osa-alueiden monioptimointi ja maanomistajan näkökulman huomioiminen turvemaiden kestävän käytön kehittämisessä.

 • Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntaliitot / Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) sekä toteuttajien omarahoitus
 • Toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutti
 • Hankeaika: 1.11.2023–30.6.2026
 • TUKKA-hankkeen kokonaisbudjetti on 719 446 €

Projektin toteuttajat

 • Jaakko Liinamaa, projektipäällikkö, Suomen metsäkeskus
 • Helena Herttuainen, yhteysjohtaja, Suomen metsäkeskus
 • Sami Kurki, johtaja, professori, Ruralia-instituutti HY
 • Anne Matilainen, koordinaattori, Ruralia-instituutti HY
 • Jouni Kaipainen, yliopistotutkija, Kokkolan yliopistokeskus, JY
 • Marjastiina Teixeira, projektipäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Elina Iivari, viestintäkoordinaattori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kohderyhmä

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat turvemaiden kestävän käytön osaamisklusteriin kuuluvat, turvemaiden maanomistajat sekä muut turvemaiden käyttöön keskeisesti liittyvät tai turvemaiden käytöstä hyötyvät toimijat ja yritykset.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on toimia tiiviissä yhteistyössä hankealueelle muodostetun turvemaiden kestävän käytön osaamisklusterin kanssa tarjoamalla sille resursseja ja työkaluja klusterin tavoitteiden saavuttamiseen. Kaiken toiminnan päätavoitteena on edistää turvemaiden kestävää käyttöä hankealueella siten, että kestävyyden kaikki ulottuvuudet ilmasto mukaan luettuna tulevat tasapainoisesti huomioitua (monioptimointi) ja että myös maanomistajilla on mahdollisuus tuoda näkemyksensä esiin ja osallistua kehittämistoimien suunnitteluun ja viestintään. Tällä tavalla hanke pyrkii edistämään oikeudenmukaisuuden kokemuksen syntymistä ja vahvistamista energiaturpeen käytöstä luovuttaessa ja vihreässä siirtymässä.

Toimenpiteet

 • Järjestetään monipuolista eri näkökohdat huomioivaa tutkimustietoon perustuvaa viestintää turvemaita koskevista kysymyksistä klusterin sisäisille ja ulkoisille kohderyhmille.
 • Aktivoidaan ja koordinoidaan turvemaiden kestävää käyttöä koskevaa tiedon tuotantoa, käytännön ratkaisuja ja pilotteja turvemaiden kestävän käytön edistämiseksi ottaen huomioon taloudellisten, ekologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tavoitteiden yhteensovittamisen (= monioptimointi)
 • Lisätään maanomistajien ja toimijoiden osaamista, tunnistetaan osaamis- ja koulutustarpeita sekä kehitetään turvemaiden käyttöön liittyvää koulutusta hyödyntäen klusterissa mukana olevien toimijoiden, sidosryhmien ja maanomistajien tietoa ja osaamista.
 • Tuodaan neutraalisti ja faktoihin perustuen tiedoksi, millaisia erilaisia turvemaita koskevia näkökohtia ja vaikutuksia turvemaita koskevilla päätöksillä on/voi olla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
 • Edistetään klusteriin kuuluvien toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista keskenään alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä vahvistetaan myös muiden turvemaiden käyttöön liittyvien toimijoiden osallisuutta (esim. yrittäjät ja maanomistajat).
 • Edistetään sitä, että erityisesti Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnat toimivat käytännön ratkaisujen ja tutkimustiedon jalkauttamisen koekenttänä ja esimerkkialueena turvemaiden kestävässä käytössä.
 • Aktivoidaan ja koordinoidaan turvemaiden kestävään käyttöön liittyvien erilaisten TKI-hankkeiden käynnistämistä sekä lisätään hankkeiden välistä yhteistyötä, laatua ja vaikuttavuutta.

Tulokset

Hanke antaa puitteet, työkaluja ja koordinaation sille, että maanomistajat ja toimijat pääsevät nykyistä paremmin mukaan osallistumaan ja kehittämään käytännön ratkaisuja haasteisiin vastaamisessa. Tällöin voidaan kehittää alueen/maan erityispiirteet huomioivia ratkaisuja ja toimintamalleja ja -tapoja. Samalla toimenpiteiden hyväksyttävyys paranee, kun alueen maanomistajia ja toimijoita on kuultu ja heidän näkökulmiaan on huomioitu. Hankkeen toimet siten tukevat kestävän kehityksen periaatteiden ja EU:n ympäristöpolitiikan toteutumista turvemaiden käytössä käytännössä.

Lumipeitteen päälle tehty suometsän tuhkalannoitus. Kuva: Jussi Laurila.

Uutiset

lisää uutisia

Lisätiedot

Henkilökuva.

Terhi Korpi

Asiantuntija, tki

sähköposti

Terhi.Korpi(a)seamk.fi

puhelin

+358505558868

Elina Iivari

Asiantuntija, TKI

sähköposti

Elina.Iivari(a)seamk.fi

puhelin

+358406807519