TIRE - Tulevaisuuden ilmastoviisas ruokajärjestelmä Etelä-Pohjanmaalla - SeAMK Projektit

TIRE - Tulevaisuuden ilmastoviisas ruokajärjestelmä Etelä-Pohjanmaalla

 • Haku auki hankkeen pilotteihin

  Seinäjoen ammattikorkeakoulussa teemme töitä sen eteen, jotta Etelä-Pohjanmaan alkutuotannon maan kasvukunto ja hiilensidonta tehostuisi, alkutuotannon ja elintarvikeyritysten välinen yhteistyö kehittyisi tiiviimmäksi ja elintarviketuotteiden hiilijalanjälkeä pystyttäisiin paremmin arvioimaan huomioimalla alkutuotannon osuus tuotteen valmistuksessa.

  Haemme TIRE-hankkeen pilotteihin 10 maatalousyritystä ja 2-5- elintarvikealan yritystä ajalle 2024-2025

  • osallistuminen pilottitilaksi on sinulle maksutonta; saat sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun että Luken asiantuntijoiden avun
  • pääset verkostoitumaan muiden pilottitilojen kanssa ja jakamaan kokemuksia vastuullisuustyön saralla
  • saat käyttöösi asiantuntija avun ja suunnitelman maan kasvukuntoa edistävistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksia mittaavista ja havainnoivista menetelmistä
  • tietoa mm. lohkosi satopotentiaalista ja lohkon sisäisestä kasvukunnon vaihtelusta
  • pilottitilana tuotteellesi yhdessä ammattilaisten kanssa tehty hiilijalanjäljen laskenta paljastaa esim. tuotannostasi mahdollisia hiili-tai energiasyöppöjä ja voi auttaa sinua säästämään rahaa ja ympäristöä
  • olet kärkijoukoissa selvittämässä tuottamasi elintarvikkeen hiilijalanjälkeä; hiilijalanjäljen laskenta ei ole vielä pakollista, mutta saattaa muuttua sellaiseksi jossain vaiheessa. Nyt siis kannattaa jo olla asialla selvittämässä, mistä siinä oikein on kyse.
   • Elintarvikkeiden hiilijalanjäljen laskennassa käytetään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kehitettyä IKE-laskuria, joka on suunniteltu erityisesti pk-elintarvikeyritysten käyttöön.
   • Laskurin käytöstä on tehty mahdollisimman yksinkertaista ja sen käyttöön tarjoamme laskurin kehittäneiden asiantuntijoiden avun, et siis jää yksin hiilijalanjäljen laskennan kanssa!

  Maatalousyritys

  Eteläpohjalaisilla tiloilla on pilotoitu viime vuosina 40 tilan voimin maan kasvukunnon parantamiseen ja hiilensidonnan lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä TIME ja Ilmastosoturit -hankkeissa. Toimenpiteistä saatiin hyviä tuloksia niin hiilen sidonnan kuin viljelijöiden käytännön kokemusten näkökulmista.

  TIRE-hankkeen pilottitilana tarkastelisit yhteistyössä SeAMKn ja Luken asiantuntijoiden kanssa koelohkon kasvukunnon tämänhetkistä tasoa ja millaisilla toimilla kasvukuntoa voidaan kehittää. Parantamistoimenpiteiden ja niiden vaikutuksien tarkkailu riippuu lohkojen nykytilanteesta. Lohkokohtaisesti toimenpiteet painottuvat

  • Vihreiden viikkojen lisäämiseen, esim. kerääjäkasvien ja syyskylvöisiä kasveja hyödyntäen
  • Lannoitusratkaisuihin, esim. lannan tehokas käyttö
  • Nurmituotannon ratkaisuihin, esim. niittokorkeus ja viherlannoitusnurmet

  Pilottitilalle toteutetaan lohkokohtainen toimenpide- ja mittaussuunnitelma. Hankkeen kautta saat tietoosi lohkon satopotentiaalin kasvusto- ja satonäytteiden avulla sekä tietoa lohkon sisäisestä kasvukunnon vaihtelusta satelliitti- ja drone-kuvien NDVI-indeksien avulla. Toimenpiteiden vaikutuksia peltomaan kasvukuntoon arvioidaan mm. MARA-testin avulla lohkolla ja maanäytteiden kautta SeAMKn agrolabrassa. Maanäytteistä voidaan määrittää lajitekoostumus, maan happamuus ja maan multavuuden ja savipitoisuuden määrittäminen.

  Elintarvikealan yritys

  TIRE-hankkeen pilotin tavoitteena on arvioida tuotteen hiilijalanjälki alkutuotannosta valmiiksi elintarvikkeeksi. Hankkeessa kehitetään alkutuotannon ja elintarvikkeita jalostavien yritysten yhteistyötä luomalla konsepti, joissa huomioidaan eri vastuullisuustyön näkökulmia, jotka edistävät mm. hiilijalanjäljen laskentaa tai elinkaarianalyysiä.

  Hyödynnämme hankkeessa elintarvikeyritysten osalta IKE-hiilijalanjälkilaskuria. Laskurilla voidaan arvioida kasvihuonekaasupäästöjä raaka-aineiden, pakkausmateriaalien, sivuvirtojen, jätteiden, energian ja logistiikan osalta. Yritykset voivat hyödyntää laskurilla saatuja tuloksia omaan käyttöönsä ja toimintansa kehittämiseen esim. energiankäytön osalta siirtyessään uusiutuvaan energiaan. Taustalla laskennassa käytetään ISO-standardeja 14040, 14044 ja 14067 sekä EU Komission PEF-ohjeistusta tuotteen ympäristöjalanjälkilaskentaan. Laskennassa on mahdollista käyttää omia päästökertoimia, mutta esim. raaka-aineille on kerätty käytettäväksi geneerisiä tietoja erilaisista luotettavista lähteistä, kuten tutkimuksista ja avoimista tietokannoista.

  Ilmoittaudu hankkeen pilotteihin täältä

  Tai suoraan Jannelle
  Janne Heikkinen
  janne.heikkinen@seamk.fi
  040 830 2091

Tulevaisuuden ilmastoviisas ruokajärjestelmä Etelä-Pohjanmaalla (TIRE) -hanke vahvistaa Etelä-Pohjanmaan alueella toimivien maatilojen ja elintarvikealan yritysten ilmastotyötä ja vastuullisuutta. Tavoitteena on vähentää kasvinviljelyn hiilidioksidipäästöjä ja lisätä maaperän hiilensidontaa sekä lisätä yhteistyötä alkutuotannon ja elintarvikeyritysten välillä kestävien toimintatapojen löytämiseksi ja niistä viestimiseksi.

Alkutuotanto

Maataloudella on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. Ruoantuotannosta aiheutuu päästöjä, mutta maankäyttösektori voi olla myös hiilinielu, joka voi sitoa merkittävän määrän hiilidioksidia takaisin maaperään. Hyödyntämällä erilaisia hiilensitoutumista edistäviä viljelymenetelmiä ja -tekniikoita voidaan päästöjä vähentää ja hiilen sidontaa lisätä merkittävästi. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä maatalouden kestävyyden merkitys korostuu entisestään. Maan hyvä kasvukunto ja sen parantamiseen liittyvät toimet ovat nousseet yhdeksi keskeisistä tekijöistä viljelyssä. Maan hyvään kasvukuntoa voidaan tukea vihreällä ympärivuotisella kasvipeitteisyydellä, monilajisilla kasvustoilla ja monipuolisella viljelykierrolla. Maan multavuus säilyy ja kasvaa, hyvärakenteinen maa pidättää vettä ja ravinteita, tukee aktiivista mikrobitoimintaa ja lisää hiilensidontaa. TIRE-hankkeessa pilotoidaan maan kasvukuntoa edistäviä ja hiilensidontaa lisääviä toimenpiteitä, sekä niiden vaikutusten todentamiseen hyödynnettäviä mittaus- ja havainnointimenetelmiä.

Elintarvikeyritykset

Elintarviketeollisuudella on tiivis linkitys maatalouteen raaka-aineiden saannin osalta, mutta alalla on tarve vahvistaa yhteistä vastuullisuustyötä. Siirtyminen vähäpäästöisiin tuotantomenetelmiin takaa laadukkaammat ja ympäristöystävällisemmät raaka-aineet. Lisäksi sidosryhmien, kuten kuluttajien ja lainsäädännön asettamat edellytykset ympäristövastuusta vaativat yrityksiä osoittamaan aktiivista yhteistyötä maatalouden kanssa vähäpäästöisyyden edistämiseksi. Kustannussäästöt, kilpailukyvyn parantaminen ja lainsäädännön noudattaminen tulevat yhteistyön kehittymistä. Yhteistyö voi edistää kestäviä käytäntöjä ja auttaa molempia aloja vähentämään päästöjä ja vahvistamaan vastuullisuustyötä. TIRE-hankkeessa pilotoidaan  tuotteen hiilijalanjäljen arviointia alkutuotannosta valmiiksi elintarvikkeeksi. Sekä kehitetään alkutuotannon ja elintarvikkeita jalostavien yritysten yhteistyötä luomalla kolme eri toimialaan liittyvää konseptia, joissa huomioidaan eri vastuullisuustyön näkökulmia, jotka voivat edistää mm. hiilijalanjäljen laskentaa tai elinkaarianalyysiä.

Hanketiedot

 • Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
 • Toteutusaika: 1.3.2023-31.12.2025
 • Toteuttajat: Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus