Kiertotalouden monet mahdollisuudet rakentamisessa

Kiertotalouden monet mahdollisuudet rakentamisessa

KIMORA-hanke viitoittaa rakennusalaa kohti kestävää tulevaisuutta

Rakennusala on tunnetusti yksi suurimmista materiaalien kuluttajista ja jätteen tuottajista, ja siksi se onkin kiertotalouden näkökulmasta aivan erityisen kiinnostava toimiala. Materiaali- ja jäteintensiivisellä rakennusalalla jo pienilläkin suunnanmuutoksilla kohti kiertotaloutta on mahdollista saavuttaa isoja säästöjä sekä raaka-aineissa että rahassa. Kiertotalouden tulisikin kiinnostaa jokaista rakennusalalla toimivaa.

Vaikka Suomessa on jo otettu askelia kohti kiertotaloutta, sekä EU:n asettamat että kansalliset kierrätystavoitteet odottavat vielä saavuttamistaan. Tavoitteita on, mutta käytännön ratkaisuja vähemmän.

Rakennusala on ison pohdinnan edessä: Mitä voimme tehdä, ja mitä muutos maksaa. Kannattaako liiketoiminnan uudistaminen alati muuttuvassa markkinassa? Juuri tähän haasteeseen ja pohdintaan vastaamme KIMORA-hankkeessa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston KIMORA – Kiertotalouden monet mahdollisuudet rakentamisessa -ryhmähankkeessa edistämme kiertotalouden toteutumista tutkimalla rakennusosien uudelleenkäyttöä ja rakennustuoteteollisuuden sivuvirtojen korkea-arvoisempaa käyttöä Etelä-Pohjanmaan alueen yrityksissä ja kunnallisten toimijoiden keskuudessa. Tuomme uusinta tietoa rakentamisen kiertotalouden tutkimuskentältä sekä käytännön toteutuksista Etelä-Pohjanmaan toimijoiden hyödynnettäväksi. Pidämme alan toimijat kiinni uusimmassa tietotaidossa läpi hankkeen ilmestyvillä uutiskirjeillä, monipuolisilla työpajoilla sekä mallilaskelmilla ja piloteilla.

 Haluamme tuoda Etelä-Pohjanmaalle sellaista uutta osaamista ja innovatiivisia toimintamalleja, jotka tehostavat sekä yritysten liiketoimintaa että kiertotaloustavoitteiden toteutumista.

Rakentamisen kiertotalous on yksi keskeisimmistä keinoista pyrittäessä kohti vähähiilisempää tulevaisuutta, ja Kiertotalouden monet mahdollisuudet rakentamisessa -hanke pyrkii edistämään kiertotalouden toteutumista erityisesti etsimällä uusia keinoja käyttää uudelleen kokonaisia rakennusosia sekä innovatiivisia menetelmiä rakennusjätteen käsittelyssä. Lisäksi hankkeessa tutkitaan rakennus- ja puutuoteteollisuuden sivuvirtojen korkea-arvioisempia käyttömahdollisuuksia. Erityisen kiinnostavaa on, että hankkeessa tutkitaan myös materiaalien uusiokäyttöä muilla alueilla kuin rakentamisessa. Useille sivuvirta- ja jätemateriaaleille voidaan löytää korkea-arvoisempia käyttökohteita sen sijaan, että ne hyödynnettäisiin energiana.  Esimerkiksi rakennusteollisuuden ylijäämämateriaalille voi löytyä uutta käyttöä esimerkiksi pakkausmateriaalina, tai esimerkiksi sahanpurulle uutta käyttöä eristemateriaalina.

Tutustu uusimpiin rakentamisen kiertotalouden artikkeleihimme:

HANKKEESSA TAPAHTUU

KIMORA-hankkeessa työskentelemme väsymättä rakentamisen kiertotalouden edistämiseksi ja tiedon levittämiseksi. Hankkeen aikana tämä näkyy konkreettisesti ainakin seuraavilla tavoilla:

Kartoitukset ja selvitykset: Hankkeessa tehdään perusteellinen kartoitus Etelä-Pohjanmaan alueella kiertoon tulevista rakennus- ja purkumateriaaleista. Lisäksi paneudutaan sekä kotimaiseen että kansainväliseen tutkimustietoon, joka avaa uusia näkymiä materiaalien käyttötapoihin.

Työpajat, seminaari ja opintomatka: KIMORA-hanke järjestää erilaisia työpajoja ja päätöseminaarin, joissa jaetaan tietoa kiertotalouden uusista ratkaisuista ja aktivoidaan toimijoita kehittämään omaa toimintaansa. Lisäksi toteutamme opintomatkan kiinnostavaan kiertotalouskohteeseen.

Mallisuunnitelmat ja pilotit: Luomme hankkeen aikana 5–8 mallisuunnitelmaa tai pilottia, jotka antavat konkreettisia esimerkkejä uusista kiertotalouden mukaisista toimintatavoista ja innovaatioista.

Liiketaloudellinen ja ympäristöllinen näkökulma: Hankkeessa tehdään liiketaloudellisia laskelmia, joiden avulla on mahdollista vertailla perinteisen toteutuksen ja kiertotalousperustaisen toteutuksen taloudellisuutta. Lisäksi suunnitelluista piloteista ja malleista tuotetaan hiilijalanjälki- ja -kädenjälkilaskelmia.

Ilmoittaudu KIMORA:n kumppanilistalle ja kuule ensimmäisenä, mitä rakentamisen kiertotaloudessa tapahtuu. 

KIMORA-hanke edistää aktiivisesti kiertotalousosaamista ja -tietoisuutta, ja se toimii sillanrakentajana eri toimijoiden välillä. Uutiskirjeestä saat tiedon ajankohtaisista rakentamisen kiertotalouden teemoista ja tapahtumista. Järjestämme kumppaneille työpajoja, päätösseminaarin sekä opintomatkan. Näissä tapahtumissa jaetaan tietoa, keskustellaan uusista innovatiivisista ratkaisuista ja haastetaan toimijoita aktiivisesti miettimään omia kierrätysmahdollisuuksiaan.

Lisäksi toteutamme KIMORA-hankkeessa mallilaskelmia ja pilotteja kiertotaloutta edistävistä rakenteista, ja etsimme pilotteihin mukaan yhteistyöyrityksiä. Hankkeen asiantuntija Petri Koistinen toteuttaa purettavien ja siirrettävien puurunkoisten rakennusten suunnitteluun sekä purueristeiden hyödyntämiseen liittyvää tutkimusta, ja etsii soveltuvia pilotointikohteita yrityskentältä. Toinen hankkeen asiantuntijoista, Jorma Tuomisto, selvittää puolestaan betoniin, betonielementteihin ja betonijätteisiin liittyviä kiertotalousratkaisuja, ja myös näiden osalta etsitään yrityksistä pilotointikohteita.

Kiinnostuitko? Ilmoita yrityksesi kiinnostuksesta pilotointiin täällä. Yhteystietojen jättäminen ei sido yritystä mihinkään. Kaikkiin kiinnostuneisiin toimijoihin ollaan yhteydessä, ja lähdemme yhteydenoton myötä kartoittamaan mahdollisuutta yhteistyölle. Huomioithan, että pilotointiyritysten määrä on rajattu.

Hanke on suunnattu erityisesti Etelä-Pohjanmaan alueen rakennus- ja puutuotevalmistajille, rakennusyhtiöille, purkuyrityksille sekä yksityisille ja kunnallisille rakennuttajille. Hanke koostaa yhteen tutkimustietoa aiheesta ja välittää tietoa parhaista käytännöistä, joiden kautta rakennusosien uudelleenkäyttöä, sivuvirtojen hyödyntämistä ja rakentamisen kiertotaloutta voidaan edistää alueella. Hankkeessa toteutetaan selvityksiä, työpajoja sekä malleja ja pilotteja, joiden kautta voidaan konkretisoida rakentamisen kiertotaloudella saavutettavia hyötyjä.

Hankkeen artikkelit ja uutiset

lisää blogeja

Hanketiedot

 • Hankkeen nimi: Kiertotalouden monet mahdollisuudet rakentamisessa
 • Hankkeen rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
 • Hankkeen aikataulu: 1.1.2023-30.4.2025
 • Hankkeen osapuolet: Päätoteuttaja Tampereen yliopisto, osatoteuttaja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
 • Hankkeen budjetti: 508 775 €
 • Lisätietoja KIMORA-hankkeen toteutuksesta

  Lyhyesti:

  Hankkeessa perehdytään uuteen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimustietoon rakennusosien ja rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä, mikä voi avata täysin uusia näkymiä materiaalien käyttötapoihin myös Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeessa huomioidaan myös käyttömahdollisuudet muussa käytössä kuin  rakentamisessa. Esim. purku- ja pakkausmateriaaleissa tai infrarakentamisessa on mahdollista löytää uusia käyttökohteita eri materiaaleille.

  Hanke keskittyy erityisesti rakennusalan ja rakennusmateriaaleja valmistavien yritysten kiertotaloustiedon ja -osaamisen lisäämiseen. Hanke haastaa yrityksiä ja muita toimijoita pohtimaan aktiivisesti omia kierrätysmahdollisuuksiaan esittelemällä uuden tyyppisiä malleja ja kierrätysmenetelmiä. Hanke myös tukee toimijoita käynnistämään uusia toimenpiteitä etsimällä toimijoiden tarvitsemaa ajankohtaista tietoa uusista kotimaisista ja kansainvälisistä kierrätysratkaisuista sekä mahdollisista yhteistyökumppaneista.

  Kohderyhmät:

  rakennusalan yritykset ja rakennusmateriaaleja tuottavat yritykset.
  kuntaorganisaatiot rakennuttamistoimintansa, kaavoituksen sekä omien kiinteistöjensä osalta

  Tavoitteet:

  Hankkeen tavoitteena on lisätä rakennusmateriaalien,-elementtien ja rakennusosien uudelleenkäyttöä tuomalla Etelä-Pohjanmaan alueen yrityksiin osaamista ja uusia innovatiivisia toimintamalleja kierrätysmateriaalien ja sivuvirtojen hyödyntämiseen sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

  Toimenpiteet:

  Toimenpiteitä toteutetaan kolmessa työpaketissa, jotka ovat:

  TP1 Kartoitus kiertoon tulevista rakennus- ja purkumateriaaleista ja potentiaalisista käyttökohteista
  TP2 Kierrätysmateriaalien ja -elementtien soveltaminen yrityksissä
  TP3 Mallit ja pilotit

  Hankkeen tulokset ja tuotokset:
  Hankkeessa järjestetään teemoitettuja työpajoja ja hankkeen tulokset kokoava loppuseminaari, joissa esitelty materiaali jaetaan kotisivuilla. Hankkeessa syntyy 5–8 mallisuunnitelmaa tai pilottia, jotka ovat konkreettisia esimerkkejä uusista toimintatavoista tai innovaatioista. Lisäksi hankkeessa järjestetään opintomatka ja julkaistaan hiilijalanjälki- ja kädenjälkilaskelmia sekä taloudellisia laskelmia. Hankkeen aikana lähetetään uutiskirjeitä, joihin koostetaan ajankohtaista tietoa kiertotalouden ratkaisuista sekä lainsäädännön vaikutuksista kiertotalouteen.

Ota yhteyttä!

Projektipäällikkö Virpi Palomäki, TAU: virpi.palomaki@tuni.fi, puhelinnumero +358 50 448 7142