Vetytalous Etelä-Pohjanmaalla (VEPE) - SeAMK Projektit

Vetytalous Etelä-Pohjanmaalla (VEPE)

Hanketiedot

 • Hankkeen nimi: VEPE Vetytalous Etelä-Pohjanmaalla
 • Hankeaika: 1.5.2024-30.4.2026
 • Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Etelä-Pohjanmaan liitto

Hankkeen toteuttajat

 • Vaasan Yliopisto (päätoteuttaja)
 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu (osatoteuttaja)

Budjetti

 • 227 735€

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa kokonaisvaltainen näkemys vetytalouden mahdollisuuksista ja pullonkauloista Etelä-Pohjanmaalla. Vedyllä on tärkeä rooli energiasiirtymässä ja päästöjen vähentämisessä. Sen käytölle nähdään moninaisia mahdollisuuksia energiataloussa ja prosessiteollisuuden puhtaana raaka-aineena, mutta on vähemmän epäselvää milloin ja miten tämä tapahtuu. Hanke kartoittaa vetyhankkeiden nykytilan ja sen toimijat Etelä-Pohjanmaalla. Näiden toimijoiden ja muiden kartoitettujen mahdollisuuksien varassa suunnitellaan puhdas vetyekosysteemi, mikä perustuu paikallisiin vahvuuksiin.

Ekosysteemin pohjalta tuotetaan vedyntuotannon ja -käytön arvoketjuanalyysi paikallisten lähtökohtien mukaan. Hanke päättyy toimintasuunnitelmaan ja toimenpide-ehdotuksiin vedyn arvoketjun ja paikallisen toimintaympäristön ja kannattavuuden parantamiseksi.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteiden kuvaus

Hankkeen tavoitteena on muodostaa kokonaiskäsitys Etelä-Pohjanmaan alueen vetyekosysteemin toimijoista, kartoittaa heidän tarpeet sekä muodostaa toimintasuunnitelma näiden tarpeiden täyttämiseksi. Tätä työtä tukee arvoketjuanalyysi, minkä pohjalta vetyekosysteemin kannattavat osa-alueet voidaan hahmoittaa paremmin.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen toteutus on jaettu viiteen työpakettiin

TP1: Puhtaan vedyn nykytilan analyysi Etelä-Pohjanmaalla.
TP2: Vetyekosysteemien taustakartoitus ja ekosysteemisuunnitelma
TP3: Puhtaan vedyn arvoketjun tunnistaminen
TP4: Toimintasuunnitelman laatiminen ja hankeideoiden tunnistamien
TP5: Hankeviestintä, disseminaatio, eksploitaatio ja projektinhallinta.

Hankkeen tulokset

 • Raportti Etelä-Pohjanmaan vetytalouden nykytilasta ja sen kehityskuluista (TP1)
 • Ekosysteemisuunnitelma sidosryhmätietoon pohjautuen (TP2)
 • Arvoketju ja teknistaloudellinen analyysi raportti (TP3)
 • Toimintasuunnitelma vetytalouden kehittämisen edistämiseksi (TP4)
 • Muuta: Ammattijulkaisuja ja loppuseminaari-/ webinaari (TP5)

Lisätietoa

Visa Siekkinen

Projektipäällikkö

sähköposti

Visa.Siekkinen(a)seamk.fi

puhelin

+358503532570