Kestävä ja vastuullinen Ruokaprovinssi - SeAMK Projektit

Kestävä ja vastuullinen Ruokaprovinssi

Tiiviisti hankkeesta

Kestävä ja vastuullinen Ruokaprovinssi -hanke vahvistaa ja todentaa ruokajärjestelmän vastuullisuustyötä Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeessa keskitytään erityisesti vähentämään alan ilmastopäästöjä ja negatiivisia ympäristövaikutuksia tarjoamalla ja kehittämällä yritysten käyttöön erilaisia työkaluja ja pilotoimalla niitä. Samanaikaisesti edistetään alueen ruokajärjestelmän ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskien ehkäisemistä.  Hanketta toteuttaa yhteistyössä viisi kumppaniorganisaatiota, joiden tutkijat ovat perehtyneet ruoka-alan ilmasto- ja vastuullisuustyöhön eri näkökulmista. 

Verkostoyhteistyö

Hankkeessa luodaan kumppaniorganisaatioiden yhteistyön pohjalta alueellinen verkosto, joka edistää ruokaketjun yritysten ilmastopäästöjen ja negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämistä sekä vastuullisuustyötä. Verkosto seuraa Etelä-Pohjanmaan ruokasektorin ilmastotiekartan toimeenpanoa ja fasilitoi alueen ruokajärjestelmän ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian rakentamista. Olemassa olevien hyvien käytäntöjen pohjalta tuodaan tietoa piloteille, joiden avulla etsitään myös uusia ratkaisuja tai toimintamalleja vähähiilisyystyön edistämiseksi. Verkosto edistää tiedonkulkua ruokajärjestelmän sisällä eri toimijoiden ja toimialojen välillä. Pilottien lisäksi tuetaan yritysten vastuullisuusstrategian rakentumista esiin nousevien tarpeiden mukaan. Hanke tukee SeAMKin ja kumppaniorganisaatioiden ilmastotyötä ja kokonaiskestävyyttä edistäviä toimenpiteitä, jota tehdään opetuksessa ja tki-toiminnassa.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteissä kartoitetaan kestävyys- ja vastuullisuustyön paikalliset, alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset hyvät käytännöt ja välitetään näistä tietoa hankkeessa toteutettaviin pilotteihin ja sidosryhmille. Kumppaniorganisaatioiden toteuttamien pilottien avulla testataan käytännön keinoja ilmastopäästöjen vähentämiseksi, vastuullisuustyön edistämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Pilottien lisäksi tuetaan edistetään mukana olevien organisaatioiden vastuullisuusstrategian rakentumista esiin nousevien tarpeiden mukaan.

Hankkeen toimenpiteet on jaoteltu seuraavasti:

 • Vastuullisuustyön koordinointi ja sektorirajat ylittävän yhteistyön vahvistaminen
 • Alueellinen ruokajärjestelmän ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian laatiminen
 • Olemassa olevien käytäntöjen hyödyntäminen
 • Pilotit
  • Alkutuotanto
  • Elintarviketeollisuus
  • Ravitsemuspalvelut
  • Kuluttajat
 • Tiedotus ja tiedon levittäminen, ilmastotyön näkyväksi tekeminen

Linkitys alueellisiin strategioihin

Hanke kytkeytyy läheisesti Ruokaprovinssin strategiseen kehittämiseen ja Ruokaprovinssistrategian toimeenpanoon. Se rakentaa Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssibrändin sisälle uuden ulottuvuuden, erityisesti ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvän vastuullisuusnäkökulman. Pitkällä aikavälillä tämä parantaa alueen ruoka-alan toimijoiden kilpailukykyä ja vähentää ilmastopäästöjä. 

Hankkeessa on yhtymäpintoja kiertotaloutta edistäviin hankkeisiin sekä useisiin ruokajärjestelmän kestävyys- ja vastuullisuuskysymyksiä edistäviin hankkeisiin alkutuotannosta ruokahävikkiin saakka. Hankkeessa edistetään ruoan liittymistä osaksi kiertotalousjärjestelmää siten, että perinteinen pellolta pöytään -ajattelu syvenee ja ruoka nähdään osana talousjärjestelmää, jossa esimerkiksi energia on uusiutuvaa, ravinteet kiertävät, sivuvirtoja hyödynnetään monipuolisesti korkean jalostusasteen tuotteina ja jätteen määrä on minimoitu.

Asiantuntijakonsortio

Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja toteuttajakumppanina on lisäksi laaja asiantuntijakonsortio:

– Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa toimiva Innovaatiotutkimuksen ryhmä (ISG), joka on osa Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskusta (TaSTI).

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, jonka perustehtävänä on maaseudun kestävän paikalliskehityksen ja biotalouden edistäminen monitieteisen tutkimuksen sekä siihen perustuvan innovaatiotoiminnan ja koulutuksen avulla.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) elintarviketutkimuksen ala, jossa alkutuotannon raaka-aineiden monipuolinen ja mahdollisimman täydellinen hyödyntäminen eri tuotetyypeissä on keskeistä noudattaen mahdollisuuksien mukaan jätehierarkiaa.

– Hankkeessa hyödynnetään Vaasan yliopiston vahvaa osaamista liittyen kuluttajatutkimukseen sekä strategiseen johtamiseen.

Perustiedot hankkeesta

Toteutusaika: 1.9.2023-31.8.2025

Rahoitus: n. 720 000 €

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Hankkeen materiaalit

Ajankohtaista

lisää uutisia

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

Facebook

Instagram

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Lisätiedot

Kaisa Mäkelä

Projektipäällikkö

sähköposti

Kaisa.Makela(a)seamk.fi

puhelin

+358406807513

Vaaleahiuksinen henkilö seisoo kädet puuskassa.

Anu Palomäki

Projektipäällikkö ja hankesalkkuvastaava

sähköposti

Anu.Palomaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408301257