VauhtiData - SeAMK Projektit

VauhtiData

Hanketiedot

  • Hankkeen nimi: VauhtiData – Datasta vauhtia valmistavan teollisuuden liiketoimintaan (SeAMK)
  • Rahoittaja: Etelä-Savon ELY/ Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
  • Aikataulu: 1.10.2023 – 30.9.2025

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhminä ovat valmistavan teollisuuden yritykset ja niille palveluja tuottavat yritykset. Lisäksi kohderyhmänä ovat hanketta toteuttavat korkeakoulut.

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on lisätä data-analytiikan osaamista sekä tutkia, kehittää ja pilotoida konkreettisia dataa hyödyntäviä data-analytiikkaratkaisuja, joita omaan toimintaansa soveltamalla yritykset voivat aikaansaada uutta olemassa olevan liiketoimintansa kasvua ja/tai uutta liiketoimintaa. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on lisätä data-analytiikkaan liittyvää yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten välillä ja rakentaa teemaan liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet (T) tulostavoitteiden mukaisesti eriteltyinä:

Tulostavoite 1: Pimeän tiedon hyödyntämiseen data-analyysin avulla on löydetty ja pilotoitu uusia toimintamalleja, joilla on mahdollista tukea yritysten vihreää siirtymää dataan perustuvin uusin tuottein ja palveluin.

T1.1 Analysoidaan hankkeeseen valitut pilotticaset ja laaditaan niistä yksityiskohtaiset kuvaukset tavoitteineen (datan sisältö, laatu, vaatimukset, hallinta)
T1.2 Määritellään kutakin case-tapausta varten potentiaaliset tekoäly-, data-analyysi- ja visualisointimenetelmät
T1.3 Sovelletaan valittuja menetelmiä case-tapauksiin ja kehitetään niitä edelleen pilotoitavaan muotoon.
T1.4 Pilotoidaan kussakin pilottitapauksessa kehitettyjä menetelmiä todellisella datalla.
T1.5 Analysoidaan pilotointien tulokset sekä laaditaan niistä yhteenvedot ja toimenpidesuositukset.

Tulostavoite 2: Data-analyysimenetelmäosaaminen ja tietämys data-analytiikan hyödyntämismahdollisuuksista on lisääntynyt valmistavan teollisuuden yrityksissä ja muissa organisaatioissa.

T2.1 Suunnitellaan valmisteluhankkeen tuloksiin perustuen yrityksille ja organisaatioille suunnattu tiedotuskokonaisuus tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntämismahdollisuuksista.
T2.2 Toteutetaan suunniteltu tiedotuskokonaisuus (esim. esittely-/koulutustilaisuuksia) sekä hankkeeseen osallistuville että muille yrityksille ja organisaatioille.
T2.3 Järjestetään data-analytiikan demo-/esittely-/tiedotustilaisuuksia sekä hankkeeseen osallistuville, että muille yrityksille/toimijoille.
T2.4 Levitetään projektissa saavutettuja tuotoksia, tuloksia ja hyviä käytänteitä hankkeen alussa laadittavan tiedotus- ja viestintäsuunnitelman mukaan.
T2.5 Järjestetään tulosseminaari, jossa julkaistaan hankkeen sisällölliset tulokset ja hyvät käytänteet.

Tulostavoite 3: Korkeakoulujen data-analytiikkaosaaminen ja kyvykkyys ovat kehittyneet tukemaan yhteistyön avulla omien toimialueidensa strategioita tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä lisä-, täydennys- ja tutkintokoulutusta.

T3.1 Kirjoitetaan hankkeessa tuotettuihin tuloksiin liittyviä artikkeleja ammattimedioihin, tieteellisiin julkaisuihin ja muiden levittämiseen valittavien kanavien kautta.
T3.2 Järjestetään korkeakoulujen tutkimusryhmien välisiä kohtaamisia/tapahtumia aihealueeseen liittyvän toiminnan edelleen kehittämistä varten ja sovitaan toimintamallista niiden toteuttamiseksi myös hankkeen päättymisen jälkeen.
T3.3 Esitellään yhteistyössä hankkeen toimintaa ja tuloksia sen aihealueeseen liittyvillä alueellisilla ja/tai kansallisilla messuilla ja/tai seminaareissa.
T3.4 Rakennetaan hanketta toteuttaville korkeakouluille kansallista ja kansainvälistä profiilia data-analytiikan koulutus- ja TKI-osaajana sekä verkostona.

Tulostavoite 4: Kehittyneet kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot tukevat digitalisaatiota ja sen käyttöönottoa edistävän TKI-toiminnan toteuttamista varmistaen sen vaikuttavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

T4.1 Sovitaan valmisteluhankkeessa tehtyyn selvitykseen perustuen potentiaalisten TKI-yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollisista yhteistyöalueista, muodoista sekä muista yhteistyön ehdoista.
T4.2 Suunnitellaan sekä käynnistetään käytännön yhteistyö valituilla yhteistyöalueilla.
T4.3 Toteutetaan hankkeen toteutukselle lisäarvoa tuottava kansainvälinen tutkijavaihto.
T4.4 Osallistutaan aihealueeseen liittyviin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöryhmiin ja vahvistetaan/rakennetaan aihealueeseen liittyviä yhteistyöverkostoja.

Tulostavoite 5: Hankkeen johtaminen on toteutettu laadukkaasti siten, että sen tavoitteet ja vaikutukset saavutetaan aikataulun ja budjetin asettamien reunaehtojen rajoissa.

T5.1 Suunnitellaan, johdetaan, seurataan ja raportoidaan hankkeen toteutumista.
T5.2 Tiedotetaan säännöllisesti hankkeesta ja sen toiminnasta useita tiedotuskanavia käyttäen.
T5.3 Levitetään hankkeen tuloksia ja hyviä käytänteitä.
T5.4 Kerätään palautetta sekä arvioidaan hankkeen toimintaan ja tuloksia.
T5.5 Laaditaan jatkotoimenpide-ehdotukset sisältävä loppuraportti.

Uutiset

lisää uutisia

Lisätiedot

Juha-Matti Arola

Projektipäällikkö

sähköposti

Juha-Matti.Arola(a)seamk.fi

puhelin

+358408680609

Saku Kaarlejärvi

Asiantuntija, tki

sähköposti

Saku.Kaarlejarvi(a)seamk.fi

puhelin

+358408302035

Aleksi Frimodig

Asiantuntija, tki

sähköposti

Aleksi.Frimodig2(a)seamk.fi

puhelin

+358408680625

Mika Valkama

Asiantuntija, tki

sähköposti

Mika.Valkama(a)seamk.fi

puhelin

+358408300335