TUULI – Uutta nostetta tuulivoima-alan osaajatarpeisiin - SeAMK Projektit

TUULI – Uutta nostetta tuulivoima-alan osaajatarpeisiin

TUULI-hankkeen tavoitteena on kouluttaa tulevaisuuden tuulivoimaosaajia ja edistää alan tunnettavuutta. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat alalle kohdennetut ohjaus- ja osaamispalvelut. Jokaiselle hankkeen osaamispalvelujen osallistujalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuja saa henkilökohtaista opintoihin ja uraan liittyvää ohjausta koko hankkeeseen osallistumisensa ajan.

Ohjaus- ja osaamispalveluiden ensisijaiset kohderyhmät ovat tuulivoima-alalla jo työskentelevät henkilöt ja tuulivoima-alasta kiinnostuneet, muilla aloilla tai työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt. 

 Tutustuthan palveluihimme ja ilmoittaudu mukaan, jos kiinnostuksesi heräsi!

YRITYKSILLE

Etsittekö uusia tuulivoimaosaajia tai onko teillä tarvetta kehittää henkilöstönne osaamista alalla?
Tuulivoima-alan rekrytointi- ja koulutustarpeisiin löytyy koulutusratkaisuja. Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen!

Yhteystiedot:

Essi Hauta, projektipäällikkö
essi.hauta@seamk.fi
p.+358408301262

Marko Santamäki, projektisuunnittelija
marko.santamaki@sedu.fi
p. +358406709433

TUULIVOIMA-ALASTA KIINNOSTUNEILLE

Tuulivoima-ala tarvitsee moniammatillisia osaajia. Oletko sinä tulevaisuuden tuulivoimaosaaja? Kiinnostaisiko sinua nämä tehtävät:

 • Tuulivoima-asentaja
 • Kunnossapitoinsinööri
 • Tuulipuiston suunnittelija
 • Kaupallinen asiantuntija
 • Sähköasentaja
 • Hankekehittäjä
 • Projekti-insinööri
 • Team leader

Tuulivoima-alalle on mahdollista työllistyä monenlaisella koulutustaustalla. TUULI-hankkeen koulutustarjonnasta voidaan rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja aikaisempi koulutus- ja työhistoriasi  huomioiden. Tutustu koulutustarjontaan ja ilmoittaudu mukaan!

KOULUTUSTARJONTA

TUULI -blogi

lisää blogeja

AJANKOHTAISTA

Tapahtumat

Lisää menneitä tapahtumia
 • Hanketiedot lyhyesti

  Hanketiedot lyhyesti:

  • Hankkeen nimi: TUULI – Uutta nostetta tuulivoima-alan osaajatarpeisiin
  • Rahoittaja: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
  • Toteuttajat: SeAMK ja Sedu
  • Hankeaika: 15.12.2023-31.3.2025
  • Budjetti: 339 000 €

  Hanke on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

 • Hankkeen sisältö pähkinänkuoressa

  Valtionavustuksella toteuttavilla tuulivoima-alan osaamispalveluiden avulla vastataan Etelä-Pohjanmaan alueella olevaan osaajatarpeeseen tuulivoimahankkeiden eri vaiheissa. Avustuksella toteutetaan ammatillisen toisen asteen ja korkeakoulutuksen yhteinen koulutustarjotin sekä alaan liittyvää ohjausta ja markkinointia, jotka edistävät tuulivoima-alalla jo työskentelevien sitoutumista alaan sekä toisella alalla tai työelämän ulkopuolella olevien alasta kiinnostuneiden hakeutumista tuulivoima-alalle.

  Osaamispalveluiden osaamissisällöt on valittu tukemaan koko tuulivoimahankkeen eri vaiheiden ammattilaisten osaamisen kehittymistä mahdollistaen laajemmat uramahdollisuudet alan monipuolisiin työtehtäviin aina asennus-, huolto- ja kunnossapidosta tuulivoiman hankesuunnitteluun ja esihenkilö- ja johtamistyöhön. Osaamissisällöillä vahvistetaan myös osallistujien kielitaitoa usein kansainvälisissä energia-alan yrityksissä. Osaamispalvelut toteutetaan pedagogisista perusteista lähtöisin ollen monimuotoisesti verkko-, hybridi-, etä- ja lähitoteutuksina. Hankkeessa pilotoidaan myös laitehankinnan avulla uusia tapoja toteuttaa mm. anturitekniikkaan liittyviä toteutustapoja.

  Ohjauspalveluiden ja -materiaalien sekä markkinointimateriaalien avulla edistetään tuulivoima-alan tunnettuutta, tietoisuutta alaan liittyvistä, monipuolisista uramahdollisuuksista ja rohkaistaan osallistujia aktiiviseen urasuunnittelu- ja opiskelutaitojen kehittämiseen. Alan tunnettuutta pyritään kehittämään kokeilemalla mm. uudenlaisia ohjaus- ja markkinointimateriaaleja XR- ja VR-teknologioita hyödyntäen.

  Valtionavustuksella voidaan toteuttaa kahden eri koulutustason osaamis- ja ohjaussisältöjä, jotka edistävät valtakunnallisia teknologia-alan tavoitteita osaajapulan ja alaan liittyvään sukupuolten tasa-arvon tavoitteiden toteutumista, maakunnallisen uusiutuvien energiamuotojen strategisia kärkiä ja alueellisen elinvoiman kehittymistä alan tietoisuuden, osaajien määrän ja uuden yritystoiminnan potentiaalin lisääntymisenä. Koska Etelä-Pohjanmaa on yksi jo nykyisellään merkittävä ja tulevaisuuden potentiaalin omaava tuulivoimapuistoalue, näemme tärkeänä tarjota monimuotoisia osaamispalveluja paikallisesti sekä tuulivoima-alalla jo työskenteleville että alalle pyrkiville.

 • Hankkeen keskeiset toimenpiteet

  Hankkeen keskeiset toimenpiteet on jaettu seuraaviin työpaketteihin:

  Työpaketti 1: Tuulivoima-alan markkinointi ja tietoisuuden lisääminen alueella

  • Valtionavustuksella toteutetaan visuaalista ja audiovisuaalista materiaalia sekä audiomateriaalia, jotka esittelevät uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä uramahdollisuuksia erityisesti tuulivoima-alan erityispiirteet huomioiden. Materiaalina tuotetaan mm. videoita, podcasteja ja graafisia esityksiä alan erityispiirteistä ja siitä, miten alasta kiinnostunut voi pohtia omaa soveltuvuuttaan alalle.
  • Markkinointimateriaalina toteutetaan myös kokeiluja XR- ja VR-simulaatioiden hyödyntämisestä, minkä avulla alasta kiinnostunut voi testata omaa soveltuvuuttaan esimerkiksi korkealla tai ahtaissa paikoissa työskentelyyn liittyen

  Työpaketti 2:   Tuulivoima-alan opiskelijahaku ja hakeva toiminta sekä tuulivoima-alan ohjauspalveluiden toteuttaminen

  • Muodostetaan molemmista osaamispalveluja toteuttavista organisaatioista muodostuva ohjaustiimi 
  • Valtionavustuksella toteutetaan myös alan organisaatioihin, messuille ja muihin soveltuviin tilaisuuksiin jalkautuvia ohjauspalveluita, joiden avulla tavoitetaan kohderyhmää, herätetään heidän kiinnostustaan tuulivoima-alaa kohtaan ja tarjotaan tietoa alan osaamistarpeista ja työskentelyn edellytyksistä.  
  • Toteutetaan yksityishenkilöille ja tuulivoima-alan yrityksille osaamisen/kompetenssien kartoitusta ja tunnistamista 
  • Osaamispalveluihin osallistuville henkilöille räätälöidään henkilökohtainen opintosuunnitelma osallistujan uratoiveet ja -tavoitteet huomioiden, tunnistetaan aiemmin työhistorian ja koulutuksen tuomaa osaamista sekä kartoitetaan alalle siirtymää tai alalla siirtymää rajoittavat henkilökohtaiset osaamiskapeikot tai muut rajoitukset 
  • Ohjauspalveluissa tarjotaan tukea opintojen suorittamiseen ja niiden kerryttämän osaamisen sanoittamiseen mm. työnhakutilanteessa ja oppimisen haasteisiin 

  Työpaketti 3: Osaamispalvelut tuulivoima-alan tarpeisiin

  • Valtionavustuksella kartoitetaan alueellisten uusiutuvien energiamuotojen toimijoiden ja hankkeen kohderyhmän kohtaantoon vaikuttavat erityispiirteet
  • Osaamispalvelut toteutetaan ammatillisen toisen asteen oppilaitoksen ja korkeakoulun välisenä yhteistyönä koostamalla yhteinen koulutustarjotin automaatio-, sähkö- ja konetekniikan, johtamisen ja esimiestyön sekä projektiosaamisen opinnoista 
  • Opinnot toteutetaan monimuotoisia menetelmiä hyödyntäen (etäopetus, verkko-opetus, hybridiopetus ja lähiopetus) pedagogisesti perustelluin ratkaisuin. Valtionavustuksella pilotoidaan ja kehitetään tapoja myös oppimisympäristöjen jalkauttamiseen esimerkiksi yritysten tiloihin hankkimalla liikuteltavia opetusvälineitä (anturisalkku) mahdollistaen näin myös maakunnan reuna-alueiden osaamistarpeisiin vastaamisen. Monimuotoiset toteutusmuodot on vahvistettu myös hankesuunnitteluun osallistuneilta yrityksiltä
 • Hankkeen tavoiteltavat tulokset

  Hankkeessa toteutetaan ammatillisen oppilaitoksen (Sedu) ja korkeakoulun (SeAMK) eri koulutusalojen välisenä yhteistyönä koulutustarjotin, josta osallistujalle voidaan räätälöidä hänen tarpeisiinsa soveltuva tuulivoima-alan osaamista ja alalle suuntautumista edistävä osaamispolku.

  Osaamispolusta voi muodostaa lyhytkestoisempia ja pidempikestoisia osallistujan aikaisempi osaaminen ja nykyiset tarpeet huomioiden.

  Alaan liittyviä opintosisältöjä on tarjolla sekä suomeksi että englanniksi sekä erityisesti yritysten korostamia varsinaisia kielitaitoa vahvistavia opintoja.

 • Hankkeen toteuttajat ja yhteystiedot
  Hankkeen toteuttajina toimivat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu.
  SeAMKilla on vahva kokemus tekniikan alan kouluttamisesta ja monialaisesta hankeyhteistyöstä. TKI-toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoulun ja Etelä-Pohjanmaan alueen strategiat. TKI-toiminnan johtoryhmä koordinoi hankevalmisteluja ja projektipäälliköitä koulutetaan vuosittain. SeAMKilla on auditoitu laatujärjestelmä, joka kattaa projektitoiminnan prosessit.
  Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä (Sedu) tekee monialaista kehittämis- ja hanketoimintaa yhteistyöverkostoissaan. Sedu on haluttu ja vastuullinen yhteistyökumppani ja kouluttaja. Hankkeet pohjautuvat maakunnan ja Sedun strategiaan ja arvoihin. Toiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää alueen työllisyyden, syrjäytymisen ehkäisyn sekä osaamistason kohottamisessa. Laadunhallinnan järjestelmänä toimii EFQM ja laadun takaavat osaavat asiantuntijat.

  Vastaanotamme mielellämme palautetta hankkeessa toteutetuista toimenpiteistä ja kehittämisideoita; erityisesti koskien mahdollisia koulutustarpeita.

  Yhteystiedot:

  Essi Hauta, projektipäällikkö
  essi.hauta@seamk.fi
  p.+358408301262

  Marko Santamäki, projektisuunnittelija
  marko.santamaki@sedu.fi
  p. +358406709433