Havu - Hyvinvointia ja elämyksiä yksityismetsistä uusien teknologioiden avulla - SeAMK Projektit

Havu - Hyvinvointia ja elämyksiä yksityismetsistä uusien teknologioiden avulla

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea luontomatkailun kehittämistä esteettömyys ja saavutettavuus sekä kestävän matkailun periaatteet huomioiden luomalla yhteistyökumppanuuksia metsänomistajien ja matkailu- ja hyvinvointipalveluyritysten välille. Hanke edistää yksityisten metsien ja luontokohteiden käyttöä elinkeinotoiminnassa paikkatietoa ja muuta dataa hyödyntämällä. Hankkeen tavoitteena on näin lisätä luontomatkailusta saatavia ansaintamahdollisuuksia metsänomistajien, matkailuyritysten ja hyvinvointipalveluyritysten keskuudessa, edistää yritysten liiketoimintaa sekä verkostoitumista ja tätä kautta myös parantaa maaseudun elinvoimaisuutta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on edistää luontomatkailualan palveluliiketoimintaa uusia teknologioita hyödyntämällä.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteissä selvitetään eteläpohjalaisten metsänomistajien ja yritysten kiinnostus ja tarpeet sekä yhteistyömahdollisuudet yksityismetsien hyödyntämisestä luontomatkailussa ja LuontoVoima Green Care -palvelujen tuottamisessa. Tavoitteena on saada aikaan uutta liiketoimintaa ja uudenlaisia, nykyistä parempia ja räätälöidympiä palveluja matkailu- ja Green Care- (LuontoVoima) toimijoille. Yhteistyötä edistetään infotilaisuuksissa, työpajoissa ja opintomatkoilla, jotka lisäävät matkailuyritysten ja metsänomistajien tietoisuutta luontomatkailuun ja hyvinvointipalveluihin liittyvästä kestävästä liiketoiminnasta ja luontomatkailun mahdollisuuksista. Lisäksi hankkeen toimenpiteissä pilotoidaan yhdessä kohderyhmien kanssa erilaisia teknologisia ratkaisuja luontomatkailun edistämiseksi (esimerkiksi lisätty todellisuus ja 360 ympäristöt), kehitetään karttakäyttöliittymän rajapintaa olemassa olevaan metsävaradataan ja pilotoidaan luontomatkailu-palvelukehityksen mahdollistamista sekä demotaan pelillistämismahdollisuuksia.

Tavoiteltavat tulokset

Hankkeen tuloksena metsänomistajien, matkailu- ja Green Care –yritysten välinen yhteistyö on tiivistynyt, kohderyhmä on innovoinut yhteistyössä uusia palveluita/tuotteita luontomatkailuun ja näin luontomatkailupalveluiden tarjonta on monipuolistunut. Kohderyhmän tietoisuus yksityisen metsän käyttämisestä luonto – ja hyvinvointimatkailun toimintaympäristönä ja siihen liittyvistä ansaintamalleista sekä luontomatkailuun liittyvä liiketoimintaosaaminen on lisääntynyt.Lisäksi hankkeen tuloksena syntyy digitaalisia sovellutuksia, joita luontomatkailijat voivat hyödyntää luontokohteissa matkaillessaan sekä luontomatkailuyrittäjille suunnattuja oppaita vastaavanlaisien ympäristöjen luomiseen oman liiketoiminnan tueksi. Tuloksena syntyy myös yhteiskehittämistä tukeva karttapohjainen digitaalinen kohdantoalustademo, johon sisältyy myös pelillistämisdemo.Hankkeen tuloksena syntyy luontomatkailu- ja Green Care -yritysten, metsänomistajien, palvelukehittäjien ja potentiaalisten asiakastahojen yhteistyöverkosto, joka voi jatkokehittää palveluita hankkeessa luotavien digitaalisten työkalujen ja oppaiden avulla myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Tavoiteltavat pitkän aikavälin vaikutukset

Pitkän aikavälin vaikutuksena alueen matkailullinen vetovoima ja tunnettuus lisääntyy. Yhteistyön ja eri teknologioiden hyödyntämisen vaikutuksesta luontomatkailupalvelut monipuolistuvat ja niiden saavutettavuus paranee, matkailutuotteisiin syntyy uutta sisältöä sekä ympärivuotisuutta tasoittaen samalla matkailun kausiluonteisuutta.

Ajankohtaista

  • Luontomatkailua yksityismetsissä – kysely on avoinna 5.6.2024 saakka. Onko yritykselläsi jokin palvelu tai idea palvelusta, jonka toteutusympäristöksi kaipaisit yksityistä metsää tai yksityismaan luontokohdetta? Olisitko kiinnostunut yhteistyöstä metsänomistajien kanssa? Vastaa kyselyyn tämän linkin kautta.

Hankkeen juliste

Havu-hankkeen juliste

Tietosuojailmoitukset

SeAMKin TKI-toiminnan yleinen tietosuojailmoitus hankkeessa tallennettuihin henkilötietoihin liittyen.
Metsäkeskuksen tietosuojakäytännöstä.
Vaasan yliopiston tietosuojailmoitus.

Julkaisut

Hankkeessa toteutetut julkaisut ja artikkelit julkaistaan täällä

Hanketiedot

  • Toteutusaika: 1.1.2024 – 30.6.2026
  • Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto JTF-rahoituksena yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille
  • Ryhmähanke: Hanketta hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), ryhmähankkeen toteuttajina lisäksi Vaasan Yliopisto (VY) ja Suomen metsäkeskus – Finlands skogscentral (SMK)
  • Hankebudjetti: SeAMK 255 323 €, VY 153 099 € ja SMK 112 470 € yht. 520 892 €, josta EU osarahoittama osuus on 416 713 €
  • Kohderyhmä: Matkailualan ja Green Care LuontoVoima -palveluita tarjoavat pk-yritykset sekä yksityiset metsänomistajat Etelä-Pohjanmaalla. LuontoVoima-palvelut ovat ennalta ehkäiseviä ja terveyttä ylläpitäviä tavoitteellisia luontoperustaisia palveluja. LuontoVoiman palveluihin kuuluvat esimerkiksi virkistys ja hyvinvointipalvelut, harrastus-, kasvatus- ja opetuspalvelut sekä luontomatkailupalvelut. ICT-alan yritykset / palvelunkehittäjät.

Lisätiedot

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu (SeAMK)

 

Juha-Matti Arola

Projektipäällikkö

sähköposti: Juha-Matti.Arola(a)seamk.fi

puhelin: +358408680609

 

Aleksi Frimodig

Asiantuntija, tki

sähköposti: Aleksi.Frimodig2(a)seamk.fi

puhelin: +358408680625

 

Sanna Jyllilä

Lehtori

sähköposti: Sanna.Jyllila(a)seamk.fi

puhelin: +358408300400

 

Vaasan yliopisto (VY)

 

Heli Siirilä

Projektipäällikkö

Innovation and Entrepreneurship InnoLab

sähköposti: heli.siirila(a)uwasa.fi

puhelin: +358294498557, +358458924715

 

Suomen metsäkeskus – Finlands skogscentral

 

Yrjö Ylkänen

elinkeinopäällikkö

sähköposti: yrjo.ylkanen(a)metsakeskus.fi

puhelin: +358503140465

 

Juha Viirimäki

projektipäällikkö

sähköposti: juha.viirimaki(a)metsakeskus.fi

puhelin: +358503140464