TRAKON - SeAMK Projektit

TRAKON

Trauman kokeneen kohtaaminen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla – työssä jaksaminen traumojen keskellä Etelä-Pohjanmaalla

TRAKON -hankkeessa vastataan tarpeisiin kohdata traumoja kokeneita lapsia, nuoria ja lapsiperheitä ennakoivasti ja heidän tarpeisiin vastaavalla tavalla. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten tietoa eri traumoista, niiden seurauksista ja huomioimisesta lisätään luentosarjojen, työnohjauksen, menetelmien opettamisen ja soveltamisen mentoroinnin sekä vertaistuen avulla. Sote- ja kasvatusalan esimiehille suunnataan oma luentosarja ja työnohjaus. Työyhteisön työhyvinvointia ja työssä jaksamista tukevia rakenteita tuetaan työyhteisöjen työnohjauksella ja menetelmä- ja vuorovaikutusosaamisen vahvistamisella.

Hanke kestää kolme vuotta ja se toteutetaan 20.2.2023 – 19.2.2026.

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on lisätä sote- ja kasvatusalan ammattilaisten traumatietoisuutta, kohtaamisen taitoa ja työssä jaksamista. Hankkeen tavoitteena on koota yhteen menetelmiä, miten traumatisoituneita lapsia, nuoria ja lapsiperheitä kohdataan sote- ja kasvatusalalla, sekä kehittää käytössä olevia ammattilaisten ja työyhteisöjen kompetensseja traumatisoituneiden lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohtaamiseen.

Tavoitteena on, että ammattilaiset saisivat käyttöönsä menetelmäosaamista traumojen kohtaamiseen ja arjen tukemiseen sote- ja kasvatusalalla. Hanke tuottaa monialaista tietoa ja kehittää traumainformoitua kohtaamistaitoa sote- ja kasvatusalan käytännön työssä, edistää työntekijän omaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä antaa välineitä traumoihin liittyvään työnohjaukseen työyhteisöissä. Hankkeen kautta tavoitellaan myös yhteisen monitoimijaisen traumainformoidun työotteen tulevaisuuden vision kehittämistä ja tiedottamista Etelä-Pohjanmaalla.

Kohderyhmä

Hanke on suunnattu sote- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa Etelä-Pohjanmaalla. Ammattilaisten työympäristöinä voivat olla sosiaalipalvelut, lastensuojelu, kriisi- ja turvakotipalvelut, kuntoutus, perhetyö ja eri oppilaitokset sekä julkisen, kolmannen sektorin että yksityisen puolelta. Kasvatusalalla tässä tarkoitetaan varhaiskasvatuksesta alkaen kaikkiin koulutusasteisiin ja niissä työskenteleviä ammattilaisia. Hanke kohdistuu myös kokemusasiantuntijoihin, joiden osaamista kehitetään hankkeessa. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat myös sote- ja kasvatusalan ammattilaisten lähiesihenkilöihin, työyhteisöihin sekä niiden johtajiin.

Välillisenä kohderyhmänä ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten kohtaamat lapset, nuoret ja lapsiperheet eri palveluissa. Hankkeen toiminnasta hyötyvät myös hyvinvointialueen johto sekä päättäjät.

Toimenpiteet

Työpaketti 1: Sote- ja kasvatusalan ammattilaisten traumainformoitu menetelmäosaaminen

 • Traumainformoidun työotteen luentosarja ammattilaisille
 • Traumainformoidun työotteen luentosarja esihenkilöille
 • Työpajat traumainformoitujen työmenetelmien soveltamisesta ammattityössä
 • Kokemusasiantuntijoiden valmennus traumasensitiivisyydestä sekä kokemusasiantuntijuudesta ja työpajat materiaalin tuottamiseksi materiaalipankkiin
 • Traumainformoitujen työmenetelmien soveltuvuuden ja vaikuttavuuden arviointi

Työpaketti 2: Sote- ja kasvatusalan ammattilaisten ja heidän työyhteisöjensä työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukikeinot

 • Työhyvinvoinnin tukemisen työpajoja esihenkilöille, joiden työyhteisöissä kohdataan traumojen kokeneita
 • Työnohjauksellista vertaistoimintaa ammattilaisille
 • Ammattilaisten työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukikeinojen kokoaminen materiaalipankkiin
 • Keho- ja tunnetietoisuus työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukena -työpajoja
 • Ammattilaisten työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen palautteet ja arviointi
 • Palvelurakenteiden arvioimisen ja kehittämisen työpajoja esihenkilöille

Työpaketti 3: Hankehallinto ja viestintä

 • Hankkeesta viestiminen: nettisivujen, sosiaalisen median ja hankejulkaisujen avulla
 • Ammattilaisten traumainformoidun työotteen verkoston luominen ja ylläpitäminen
 • Eettisten ohjeiden yhteiskehittäminen ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa
 • Nettisivujen ja avoimen digitaalisen materiaalipankin julkaiseminen
 • Hankkeen aloitus- ja päätösseminaarit
 • Ammattilaisten ja yhteisöjen yhteisen visiopaperin koostaminen ja julkaisemin monitoimijaisen traumainformoidun työotteen edistämiseksi Etelä-Pohjanmaan alueella

Tuotokset

Hankkeen tuotoksina ovat ammattilaisten digitaalisen menetelmäpankin ja trauman kokeneiden kohtaamiseen eettisten ohjeiden kehittäminen traumainformoidusta työotteesta ja niiden soveltamisesta ammattityöhön. Trauman kokeneen kohtaamiseen liittyvää tietoisuutta lisätään erityisesti sote- ja kasvatusalan toimijoille ja päättäjille nettisivujen, blogikirjoitusten, sosiaalisen median viestinnän ja artikkelien kautta.

Hankkeen tuloksia pyritään juurruttamaan luomalla sote- ja kasvatusalan traumainformoidun työotteen ammattilaisten verkosto ja yhteiskirjoittamalla visiopaperi monitoimijaisen traumainformoidun työotteen edistämiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen yhtenä keskeisenä pitkän aikavälin tavoitteena onkin vahvistaa monitoimijaisen palveluverkoston toimintaa ja yhteistä työvisiota Etelä-Pohjanmaalla traumojen kohtaamisessa lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa.

Seuraa meitä somessa

Lisätietoa

Henkilö seisoo kädet puuskassa ja hymyilee.

Kirsi Paavola

Projektipäällikkö

sähköposti

Kirsi.Paavola(a)seamk.fi

puhelin

+358408300405

Silmälasipäinen nainen seisoo käsi lanteilla.

Tiina Hautamäki

Yliopettaja (YAMK)

sähköposti

Tiina.Hautamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300495

Emmi Tynjälä

Asiantuntija, tki

sähköposti

Emmi.Tynjala(a)seamk.fi

puhelin

+358408304022

Binu Acharya

Asiantuntija, tki

sähköposti

Binu.Acharya(a)seamk.fi

puhelin

+358408304020