DigiBiogasHubs - SeAMK Projektit

DigiBiogasHubs – Digitaaliset alustat joustavan ja skaalautuvan biokaasutoiminnan mahdollistajina

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Päätoteuttaja: Vaasan yliopisto
Osatoteuttajat: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu
Toteutusaika 01.12.2023-30.11.2025
Rahoittaja: EU – Euroopan rakennerahastot EAKR / ESR+ (2021-2027)
Hankebudjetti: yhteensä 659 652 €

Riippuvuus fossiilisista polttoaineista, tarve CO2-päästöjen merkittävään vähentämiseen, jätteiden ja hyödyntämättömien materiaalivirtojen suuri määrä, sekä geopoliittisesta tilanteesta johtuva tarve energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden kasvattamiselle haastavat toimijoita kehittämään kiertotalousratkaisuja ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden osuutta energiajärjestelmässä.

Biokaasulla on keskeinen rooli em. haasteiden ratkaisemisessa. DigiBiogasHubs-hankkeen ytimessä on biokaasutoimijoiden digitaalisen, yhteistyön mahdollistavan verkkoalustan kehittäminen. Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on kehittää ja pilotoida digitaaliseen alustaan perustuvaa järjestelmätason ratkaisua sekä työkaluja, mitkä edistävät eri alueilla sijaitsevien biokaasuhubien (klustereiden) kehittymistä ja vuorovaikutusta sekä biokaasumarkkinoiden kehittymistä. Kokonaisvaltainen tavoite saavutetaan seuraavien alatavoitteiden kautta:

 • Alustaekosysteemin yhteistyömallin ja alustan koordinointitavan kehittäminen sekä alustapalveluiden kuvaaminen
 • Kolmen toisistaan poikkeavan biokaasuhubin mallintaminen ja kuvaaminen (hanke toteutetaan kolmen maakunnan alueella ja jokaisen maakunnan alueella mallinnetaan ja kuvataan yksi hub)
 • Digitaalisen alustan konseptin kehittäminen
 • Digitaalisen alustan ja valittujen palveluiden pilotointi
 • Biokaasuliiketoiminnan oikeudellisten reunaehtojen ja haasteiden selvittäminen
 • Tehokas hankeviestinä ja tulosten jalkauttaminen

Kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät: Biokaasuekosysteemin ensisijaiset toimijat: syötteiden/biomassan omistajat ja tuottajat, biokaasun tuottajat ja jakelijat, biokaasun nykyiset ja potentiaaliset käyttäjät, logistiikka-alan toimijat sekä alueella toimivat teknisten ratkaisujen tarjoajat.

Välilliset kohderyhmät: Alueen poliitikot kansallisella ja kunnallisella tasolla, aluekehityksestä vastaavat, muut biokaasutoimintaan vaikuttavat sidosryhmät (lainsäädännöstä vastaavat, luvittajat, energiaverotussuunnittelijat, biokaasun etujärjestöt, lannoitevalmistajat, jne.) ja oppilaitokset.

Toimenpiteet

Toimenpiteet on järjestetty seitsemään työpakettiin (TP). (TP-johtajat ilmoitettu suluissa).

TP1: Alustaekosysteemin yhteistyömallin ja orkestrointitavan kehittäminen sekä alustapalveluiden kuvaaminen (Vaasan yliopisto)Työpaketissa kehitetään biokaasun alustaekosysteemin yhteistyö- ja vuorovaikutusmalli, tunnistetaan ja kuvataan ekosysteemin jäsenille lisäarvoa tuottavat palvelut ja kehitetään alustan operatiivisen malli. T1.1 Alustatalouden ekosysteemien ja palveluiden kirjallisuuskatsaus sekä digitaalisten alustojen benchmarkkaus kestävän energian kontekstissa (Toteuttaja: Vaasan yliopisto). T1.2 Toimijoiden tarpeiden kartuttaminen yhteistyömallin kehittämiseksi sekä keskeisten toimintojen ja palveluiden kuvaamiseksi. Toteutus tiiviissä vuorovaikutuksessa alueiden toimijoiden kanssa seuraavat toimenpiteet sisältäen: haastattelut (5–10 haastattelua/maakunta); tulosten analyysi (roolien, vuorovaikutussuhteiden, vaihdannan sekä alustapalveluiden alustava kuvaus), 3 sidosryhmätyöpajaa (1työpaja/maakunta) tulosten jalostaminen työpajen tulosten perusteella (Toteuttajat: Päätoteuttaja Vaasan yliopisto, tehdään yhteistyössä Centrian ja SeAMKin kanssa). T1.3 Alustan operatiivisen mallin määritteleminen. Määritellään toimijoiden kanssa, kenen/ millaisen toimijan pitäisi ylläpitää alustaa ja alustan toimintaperiaatteet (Toteuttajat: Kaikki, päätoteuttaja Vaasan yliopisto).

TP2:Biokaasuhubien mallinnus, kuvaus ja analyysi (SeAMK). Työpaketissa kuvataan ja analysoidaan kolme erilaista biokaasuhubia, tarkastellaan niiden synergiavaikutusta sekä kehitetään biokaasuhubien kehittämisen prosessimalli. T2.1 Tunnistetaan ja valitaan sopivat tietokannat ja analyysimenetelmät hubien biokaasun tuotanto- ja käyttöpotentiaalin sekä ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja arvioimiseksi. Biokaasun teknisen käyttöpotentiaalin arvioinnissa käytetään aiempia tutkimuksia sekä tilastoja (esim. energiateollisuustilastot). Syötteiden tuotantopotentiaalin arvioinnissa hyödynnetään aiempien hankkeiden tuottamia selvityksiä ja tutkimuksia, kuten Biomassa-atlasta ja HYBE-hankkeen logistiikkaselvitystä. Ympäristövaikutusten arvioinnin painopiste on kasvihuonekaasujen laskennassa, jossa voidaan hyödyntää erilaisia päästömalleja (Toteuttajat: Kaikki, SeAMK johtaa tehtävää). T2.2 Määritellään biokaasuhubit maantieteellisesti ja identifioidaan keskeiset toimijat. Hubit rakentuvat seuraavien ydinten ympärille: Pohjanmaa – LBG, teollisuuden sekä satama- ja meriliikenteen kehittämistä tukeva hub; Keski-Pohjanmaa – Teollisuuspuistoon perustuva hub; Etelä-Pohajanmaa – Ruokajärjestelmään perustuva hub. (Toteuttajat: Tehtävää johtaa SeAMK, kukin osatoteuttaja suorittaa oman alueensa hubiin liittyvät tehtävät). T.2.3 Kerätään tietoa kunkin hubin biokaasun tuotanto- ja käyttöpotentiaalista. Tämän perusteella kuvataan/analysoidaan hubit sekä tuotetaan teknistaloudellisia arviointeja ja vertailuja sekä niiden reunaehtoja. Teknistaloudellisessa tarkastelussa selvitetään eri tyyppisten biokaasulaitosten investointi- ja käyttökustannuksia sekä investoinneille saatavissa olevat tuet ja vertaillaan investoinnin kannattavuutta ja ympäristönäkökulmia. Lisäksi Pohjanmaan hub-tarkastelussa tuotetaan analyysi LBG-laitoksen ja siihen liittyvän infrakehityksen edistämiseksi (Toteuttajat: kukin osatoteuttaja suorittaa oman alueensa hubiin liittyvät tehtävät). T2.4 Hubien synergia-analyysissa tuodaan yhteen hub-kohtaisten analyysien keskeiset tulokset ja selvitetään maakuntarajat ylittävän yhteistyön tuoma lisäarvo ja synergia eri alueiden toimijoille. (Toteuttajat: Kaikki, SeAMK johtaa tehtävää). T2.5 Kehitetään ja kuvataan hubien kehittämisen prosessimalli (Toteuttajat: Kaikki, SeAMK johtaa tehtävää).

TP3: Digitaalisen alustan konseptin kehittäminen (Centria)Työpaketissa kehitetään digitaalisen alustan konsepti, mikä mahdollistaa biokaasuhubin sisäisen ja biokaasuhubien välisen vuorovaikutuksen sekä tähän liittyvien digitaalisten palveluiden tarjoamisen ja kuluttamisen. Se palveleekin biokaasutoimijoiden erilaisia tarpeita. Alustakonseptia kehitetään teknisestä näkökulmasta ja siinä määritellään ne tekniset vaatimukset ja ominaisuudet, mitä alustalla tapahtuva yhteistyö, vuorovaikutus ja palveluntarjoaminen edellyttää. T3.1 Alustaan liittyvien digitaalisten tarpeiden ja toteutusvalmiuksien selvitys ja koonti (Toteuttaja: Centria). T3.2 Käyttötapausten määrittely: käytettävyyteen ja käyttäjäryhmiin liittyvät toiminnallisuusvaatimukset (Toteuttaja: Centria). T3.3 Kommunikointirajapinnat: yhteenliitettävyys (avoimet rajapinnat), viitaten vuorovaikutus, kysyntä ja tarjonta (Toteuttaja: Centria). T3.4 Palvelukonseptit: esimerkkipalvelujen vaatimukset ja niiden vuorovaikutus sekä integraatiot viitaten T2.3 (Toteuttaja: Kaikki, Centria päätoteuttaja ja johtaa tehtävää). T3.5 Alustan arkkitehtuurin mallinnus TP1-3 taskien pohjalta (Toteuttaja: Centria).

TP4: Digitaalisen alustan ja valittujen palveluiden pilotointi (Centria)Työpaketti sisältää alustan konkreettista kehitystyötä (ohjelmistokehitys) ja käyttöönottoa TP1-3:ssa esiin nousseiden toiminnallisen tason tarpeiden pilotointia tutkimustyön ja yritysten tarpeiden perusteella valittujen palvelujen osalta. TP1-3 määrittelevät digitaalisen alustan toiminnalliset vaatimukset eli arkkitehtuurin ja ne toiminta/palvelumallit, johon TP4 kehitystyö, käyttöönotto ja siihen liittyvät pilotoinnit pohjautuvat. TP4 tulee demonstroimaan muutamia valittuja esimerkkipalveluita. Pilotoinneilla pyritään tuomaan esille kysynnän ja tarjonnan haasteisiin liittyen erilaisten käyttäjätarpeiden vuorovaikutuksia, sektorin toimijoiden yhteistoiminnan kannalta keskeistä tarvemäärittelyä (kysyntä ajurina) ja ennustettavuutta (laskennalliset analyysit, kuten LCA) sekä muita käyttäjälähtöisiä toiminnallisia vaatimuksia ja hyötyjä, kuten esimerkiksi logistiikan optimoinnin vaikutuksia kustannusrakenteeseen ja hiilitaseeseen. Pilotteja esitetään alustan potentiaalisille käyttäjille heille järjestetyssä tilaisuudessa välittömän palautteen saamiseksi jatkokehitystoimenpiteitä varten. T4.1 Pilottialustan käyttöönotto ja kehitystyö TP1-3 määrittelyjen pohjalta (Pääoteuttaja Centria, tehdään yhteistyössä SeAMKin ja Vaasan yliopiston kanssa). T4.2 Esimerkkipalvelujen kehittäminen (Toteuttaja: Centria). T4.3 Esimerkkipalvelujen pilotointi (Toteuttaja: Centria). T4.4 Esimerkkipalvelujen yhteiskehittäminen (työpajat) ja jatkoiterointi kohderyhmien kanssa (Toteuttaja: Centria).

TP5: Biokaasuliiketoiminnan oikeudelliset reunaehdot ja haasteet (Vaasan yliopisto)Työpaketissa pureudutaan biokaasuliiketoiminnan oikeudellisiin reunaehtoihin sekä tuotetaan policy-katsaus. T5.1 Biokaasuliiketoiminnan reunaehdot. Tehtävässä analysoidaan 2-3 oikeudellista reunaehtoa, jotka vaikuttavat hankkeessa kehitettävän ratkaisun toteuttamiseen. Reunaehdot valitaan ohjausryhmässä. Tarkastelu voi kohdistua 1) Jätelainsäädäntöön (biomassa vs. biojäte), 2) Lainsäädännön asettamien rajoitusten ja mahdollisuuksien hahmottelu suhteessa alustan avoimuuteen, 3) Digitaalisen alustan toiminnan kilpailuoikeudelliset rajoitteet, 4) Digitaalisen alustan ja mahdollisen yhteisen liiketoiminnan sekä investointien rahoituksen ehdot (esim. markkinaehtoisuus) (Toteuttaja: Vaasan yliopisto). T5.2 Policy-katsaus. Fokuksesssa erityisesti biokaasun käyttökontekstiin ja se tehdään EU-, kansallisella ja paikallisella tasolla julkisiin dokumentteihin perustuen. Lisäksi pyritään haastattelemaan kunkin alueen kansanedustajia, politiikkoja sekä päätöksentekijöitä (Toteuttaja: Kaikki, tehtävää johtaa Vaasan yliopisto).

TP6: Hankeviestintä, disseminaatio ja eksploitaatio (Vaasan yliopisto). Työpaketissa keskitytään hankeviestintään sekä tulosten levittämiseen ja jalkauttamiseen. TP6.1. Disseminaatiosuunnitelmassa tunnistetaan hankkeen viestinnälliset kohderyhmät, suunnitellaan hankkeessa toteutettavat viestintä-, disseminaatio- ja eksploitaatioaktiviteetit sekä niiden aikataulu ja vastuuhenkilöt (Toteuttajat: Kaikki, tehtävää johtaa Vaasan yliopisto). T6.2. Viestintä-, disseminaatio- ja eksploitaatioaktiviteettien toteuttaminen: Aktiviteetit tullaan toteuttamaan disseminaatiosuunnitelman mukaisesti ja ne sisältävät ainakin seuraavat toimenpiteet (ryhmähankkeen osalta): 1-3 hanketiedotetta, 1-3 blogipostausta, hankekortti Vaasan yliopiston verkkosivuille, 1-3 tapahtumaan osallistuminen, julkinen loppuseminaari, podcast-jakso, ammattijulkaisuja sekä jatkohankkeen valmistelua. (Toteuttajat: Kaikki oman profiiliinsa perustuen, Vaasan yliopisto johtaa tehtävää). T6.3. Yhteisraportti hankkeen keskeisistä tuloksista. Verkossa avoimesti julkaistava ja sidosryhmille jaettava raportti tiivistää hankkeen keskeiset tulokset. (Toteuttajat: Kaikki, Vaasan yliopisto johtaa tehtävää).

TP7: Projektijohtaminen (Vaasan yliopisto). Työpaketti käsittää laadukkaan ja tehokkaan projektijohtamisen.T7.1 Ryhmähankkeen koordinointi: Tehtävä käsittää säännöllisten projektikokousten koollekutsumisen, asialistan laatimisen, kokousten johtamisen sekä kokousmuistion laatimisen; projektinsisäisen viestinnän; riskinhallinnan, mahdolliset muutoshakemukset sekä yhteydenpidon rahoittajaan ryhmähankeen käytänteiden mukaisesti (Toteuttajat: Kaikki, Vaasan yliopiston johtaa tehtävää). T7.2 Osatoteuttajahankkeiden johtaminen: Kukin osatoteuttaja on vastuussa osahankkeensa johtamisesta raportoinnista rahoittajan vaatimusten mukaisesti (Toteuttajat: Vaasan yliopisto, Centria ja SeAMK).

Tulokset

Hankkeen konkreettisia tuloksia ovat:

 • Digitaalisen alustan konsepti sekä alustan ja valittujen palveluiden pilotointi (avoin koodi + raportti)
 • Yhteistyö- ja vuorovaikutusmalli, alustapalveluiden kuvaukset sekä alustan operatiivinen malli (raportti)
 • Kolmen profiililtaan erilaisen biokaasuhubin analyyttiset kuvaukset sekä niiden välinen synergia-analyysi (raportit)
 • Prosessimalli biokaasuhubien kehittämiseksi sekä analyysimenetelmien työkalupakki (raportti)
 • Oikeudellisten reunaehtojen analyysi sekä policykatsaus (raportit)

Hankkeen tulosten nähdään tukevan ja vauhdittavan biokaasumarkkinoiden sekä alueellisten biokaasuekosysteemien kehitystä ja kasvua (esim. uusia toimijoita, tuotetun ja käytetyn biokaasumäärän lisääntyminen), vähentävän alueellisten hiilidioksidipäästöjen ja jätteiden määrää, lisäävän uusiutuvan energian määrää energiajärjestelmässä sekä parantavan alueellista energiaomavaraisuutta sekä ruoka- ja huoltovarmuutta. Lisäksi hanke luo uutta tietoa alueen toimijoille biokaasuun liittyvistä mahdollisuuksista.

Linkit:

EU:n alue- ja rakennepolitiikan verkkopalvelu: www.rakennerahastot.fi
Viestintäohje, EU:n lipputunnus ja visuaalinen ilme: www.rakennerahastot.fi/viestinta
Tietopalvelu: www.eura2021.fi/tiepa
Keskeiset sovellettavat säädökset: www.rakennerahastot.fi/lait-ja-asetukset

Lisätietoja

Matti Saari

Projektipäällikkö

sähköposti

Matti.Saari(a)seamk.fi

puhelin

+358406807544