Tuorehakekonsepti maatilamittakaavassa - SeAMK Projektit

Tuorehakekonsepti maatilamittakaavassa

Hankkeen tausta

Kasvihuonekaasupäästöt ovat voimistaneet planeettamme ilmastonmuutosta merkittävästi. Vaikka ilmaston lämpenemiseen liittyy useita epävarmuustekijöitä, arvioidaan ilmiön kokonaisvaikutusten olevan globaalisti selkeästi kielteisiä. Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy pääasiassa käytettäessä fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa ja liikenteessä. Ilmakehään kohdistuvia päästöjä voidaan vähentää ratkaisevasti energiaa säästämällä ja korvaamalla fossiilisia polttoaineita bioenergialla.

Hiilineutraalisuus korostuu jatkossa aiempaa enemmän ilmastonmuutoksen torjunnassa kansainvälisten sopimusten ja IPCC:n ilmastoraportin pohjalta. Bioenergian tuotannon ja käytön lisääminen ovat osa EU:n keskeisiä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Maatalouden ja ruokaketjun hiilineutraalisuus ovat tässä kehityksessä mukana. Toisaalta huoltovarmuus ja ekologisuus korostuvat jatkossa kotimaisessa One Health –konseptin (ihmiset, ympäristö, eläimet) kestävässä ruoantuotannossa. Kotimaiset bioenergiaratkaisut ovat olennainen osa ruokaketjun toimivuutta jatkossa. Myös maatilojen on vähennettävä puunpolton päästöjä jatkossa. Samalla lisätään suomalaisen maatalouden ja koko ruokaketjun yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Viljelijöiden haasteeksi on tullut myös keskitetty energiahuolto. Kun maatilojen koko kasvaa, samalla huoltovarmuus ja energiansaanti korostuvat suurilla broileri- ja sikatiloilla. Kun samaan aikaan Suomi kaupungistuu, niin tulevina vuosina maaseudun energiaverkkojen ylläpitoinvestoinnit voivat vähentyä suurten voimayhtiöiden ja yhteiskunnan taholta. Maatilojen energiahuolto tulee turvata kaikissa tilanteissa ja sen paras takuu on oma tuotanto.

Kattilapuolella EU:n päästödirektiivit ja tuoremateriaalin polttaminen ovat nousseet esille. Saadaanko hiilidioksidia talteen ottavasta ja tuoretta haketta polttavasta kattilasta vientituote ja lisää uutta biotaloutta tukevaa liiketoimintaa? Tuorehakekonsepti on kotimaisten kiinteän polttoaineiden lämmityskattiloiden osalta tärkeä asia. Sama koskee kattiloiden vientikomponenttien parantamista.

Hankkeen tavoitteet

Tuorehakekonsepti maatilamittakaavassa -hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida tuorehakekonseptin lämpölaitos (kattilateho 400-500 kW) maatilamittakaavaan. Lisäksi pyritään vähentämään maatilojen lämpölaitosten CO2-päästöjä. Tulosten jalkautus on tärkeää mm. EIP-AGRI verkoston kautta. Hankkeen tuloksia odotetaan hankkeen loppupuolella.

Hankkeen toimenpiteet

EIP (European Innovation Partnership) -hanke kerää taustatietoa asiaan. EIP-ryhmä järjestää työpajoja ja opintomatkoja. Nelikenttäanalyysia (SWOT) sovelletaan hankkeen yhtenä työkaluna. Kattilavalmistajan johdolla rakennetaan ja testataan pilottilaitosta. Hanke on julkinen, joten aktiivinen viestintä mm. messuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä EIP-AGRin kautta on osa sen toimintaa.

Projektin osapuolet

SeAMK Ruoka toimii hankekoordinaattorina. Veljekset Ala-Talkkari Oy Lapualta on kattilavalmistajana ja pilotin pääkehittäjänä. Rantalan Broileri Oy sekä Kankaan Broiler Oy ovat projektin maatiloja tuomassa maatilojen toiveita ja osaamista hankkeeseen. Helsingin ja Vaasan yliopistot sekä Suomen metsäkeskus ovat hankkeessa tutkimusorganisaatioina.

Koneyrittäjät ry / FinnMETKO Oy, MTK metsänomistajat, Kauhavan Kaukolämpö Oy sekä Thermopolis Oy Lapualta ovat hankkeen kumppaneita ja sidosryhmiä osallistuen mahdollisuuksien mukaan hankkeen toimintaan neuvonantajina ilman tuensiirtosopimusta.

Hankkeen kesto 1.10.2019-31.5.2023

Hankebudjetti 150 000 €. SeAMKin osuus 100 000 €. Omarahoitus 0 € ja yritysrahoitus 0 €.

EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelma ja Hämeen Ely-keskus rahoittavat hanketta.

Hankkeen tuotokset ja tulokset

Tulosten ja kokemusten, myös epäonnistumisten jalkautus on tärkeä osa hanketta mm. EIP-AGRI verkoston kautta. Hankkeen tuloksia odotetaan sen loppupuolella.

Lisätiedot

Mies seisoo toinen käsi taskussa.

Risto Lauhanen

Erityisasiantuntija TKI, dosentti

sähköposti

Risto.Lauhanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304150