Hiiliviljelyn portaat - SeAMK Projektit

Hiiliviljelyn portaat

Miten tehostaa peltojen tuottavuutta, edistää maan kasvukuntoa ja varautua vaihteleviin sääolosuhteisiin osallistuen samalla ilmastonmuutoksen hidastamiseen?
Hiiliviljelyn portaat -koulutus tarjoaa konkreettisia ratkaisuja, joita voit hyödyntää omalla tilallasi. Koulutus yhdistää tietoa ja käytännön tekemistä joustavasti verkossa ja lähitapaamisina.

Hankkeen tarve

Sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä, ja maatalouden kestävyyden merkitys korostuu entisestään. Maan hyvä kasvukunto ja sen parantamiseen liittyvät toimet ovat nousseet yhdeksi keskeisistä tekijöistä viljelyssä. Maan hyvään kasvukuntoa voidaan tukea vihreällä ympärivuotisella kasvipeitteisyydellä, monilajisilla kasvustoilla ja monipuolisella viljelykierrolla. Maan multavuus säilyy ja kasvaa, hyvärakenteinen maa pidättää vettä ja ravinteita, tukee aktiivista mikrobitoimintaa ja lisää hiilensidontaa. Maaperällä ja viljelijöillä on tärkeä rooli hiilensidonnassa ja ilmastonmuutoksen vaikuttamisessa. Viljelytoimenpiteillä voidaan edistää hiilen varastoitumista peltomaahan, lisätä luonnon monimuotoisuutta ja ehkäistä esimerkiksi ravinnevalumia.

Eteläpohjalaisilla tiloilla on pilotoitu viime vuosina 40 tilan voimin maan kasvukunnon parantamiseen ja hiilensidonnan lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä TIME ja Ilmastosoturit -hankkeissa. Toimenpiteistä saatiin hyviä tuloksia niin hiilen sidonnan kuin viljelijöiden käytännön kokemusten näkökulmista. Hiiliviljelyn portaat -koulutus yhdistää tutkimuksessa saatua tietoa, sekä viljelijöiden käytännön kokemuksia.

Hiiliviljelyn portaat -koulutuskokonaisuus

Hankkeessa toteutetaan koulutuskokonaisuus, joka tarjoaa maatalousyrittäjille ja alan sidosryhmille monipuolista tietoa ja käytännön kokemuksia toimenpiteistä maan kasvukunnon parantamiseksi ja hiilensidonnan lisäämiseksi.

Koulutuskokonaisuus keskittyy

 • viljelymaan kasvukuntohaasteiden tunnistamiseen, sekä korjaavien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen
 • hiilensidontaa lisääviin toimenpiteisiin, suunnitteluun ja käytännön toteutukseen
 • tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten havainnointiin ja todentamiseen eri menetelmiä hyödyntäen
 • toimien käytännön toteuttamiseen ja hyödyntämiseen omalla tilalla

Miksi osallistua Hiiliviljelyn portaat koulutukseen? 

 • Ilmainen koulutuskokonaisuus tarjoaa kattavasti tietoa pellon kasvukunnon nykytilasta, antaa valmiuksia tehdä suunnitelman kasvukunnon parantamiseksi, tuo esiin erilaisia mahdollisuuksia hiilensidonnan lisäämiseksi ja toimenpiteiden vaikutusten havainnoimiseksi.
 • koulutus on suunnattu maatalousyrittäjille ja kiinnostuneille sidosryhmille, jotka haluavat kehittää osaamistaan peltomaan kasvukuntoon ja hiilensidontaan liittyvissä kysymyksissä.

Vuoden kestävä koulutuskokonaisuus alkaa syksyllä 2024. Koulutustapaamiset toteutuvat joustavasti verkossa tai kasvukaudella lähitapaamisina.

 

 • Koulutuksen tarkempi sisältö

  Koulutuskokonaisuus toteutuu 1.10.2024-30.9.2025 välisenä aikana pääosin verkossa. Kasvukaudella tapaamme myös lohkolla käytännön toimissa. Koulutus sisältää myös yhdessä asiantuntijan kanssa tehtävät hiiliviljelysuunnitelmat sisältäen 1-2 toimenpidettä, sekä vaikutusten havainnointi ja mittaussuunnitelman.

  Koulutuskokonaisuuden pääsisällöt ja aikataulutus:
  (Muutokset ovat mahdollisia)

  Lokakuu 2024 (etä)

  • Maan kasvukunto ja hiili
  • Lannoitus ratkaisut hiilensidonnassa: Tasapuolinen lannoitus kasvun ja hiilensidonnan tukena

   

  Marraskuu (etä)

  • Lannoitus ratkaisut hiilensidonnassa: Sopiva pH ja maanparannusaineiden mahdollisuudet
  • Vihreiden viikkojen lisääminen: Viljelykierron vaikutus hiilensidontaan ja maan rakenteeseen

   

  Joulukuu (etä)

  • Vihreiden viikkojen lisääminen: Viljelykierron monipuolistamisen käytännön mahdollisuudet

   

  Tammikuu 2025 (etä)

  • Hiilen lisääminen vähentää maa tiivistymisen riskejä: Maan tiivistymien vaikutus kasvin kasvuun ja hiilensidontaan

   

  Helmikuu (etä)

  • Hiilen lisääminen vähentää maa tiivistymisen riskejä: Viljelykasvivalintojen vaikutus maan tiivistymisriskeihin
  • Maan kuivatustilanteen kartoittaminen: Kuivatuksen viljavuusluokat ja hiilensidonta

   

  Maaliskuu (etä)

  • Maan rakenteen arviointi: Hiilensidonnan merkitys maan rakeenteelle ja multavuuden nostoon
  • Hiiliviljelysuunnitelmat: Kerääjäkasvit

   

  Huhtikuu (etä)

  • Hiiliviljelysuunnitelmat: Lannoitusratkaisut hiilensidonnassa
  • Hiiliviljelysuunnitelmat: Nurmien hiilensidonta ratkaisut

   

  Toukokuu (etä)

  • Mittaukset hiilensidonnan todentamiseksi: Dronen ja NDVIn hyödyntäminen
  • Satokarttalaitteet ja muu teknologia

   

  Lähitapaamiset Kasvukasvukaudella 2025

  • Maan kuivatustilanteen kartoittaminen: Menetelmiä tunnistaa kuivatuksen tila
  • Maan rakenteen arviointi: Maan rakenteen aistinvarainen määritys
  • Mittauksen hiilensidonnan todentamiseksi: Lohkokohtainen käytännön toteutus

  Syksy 2025 aikataulu tarkentuu

  Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen täältä

   

 • Ilmoittaudu koulutukseen

  Ilmoittautumalla koulutukseen saat sähköpostiisi ajallaan osallistumislinkin kuhunkin koulutuskertaan, sekä mahdolliset tallenteet ja materiaalit.

  Ilmainen koulutus sisältää kaikki koulutuskerrat, sekä asiantuntijan toteuttaman hiiliviljelysuunnitelman lohkollesi. Voit vapaasti osallistua joko kaikkiin tai haluamiisi koulutuskertoihin.

  Koulutuskerrat toteutuvat 1.10.2024- 30.9.2025 välisenä aikana.

  Ilmoittautumaan pääset täältä

  Lisätietoja koulutuksesta:
  Raisa Leppänen
  raisa.leppanen@seamk.fi

Hankkeen tavoitteet

Hiiliviljelyn portaat -koulutushanke Etelä-Pohjanmaalla pyrkii edistämään kestävää ruoantuotantoa ja maatalouden ympäristöystävällisyyttä. Koulutuksen pääpaino on ympäristöystävällisissä viljelymenetelmissä, osaamisen kehittämisessä, verkostojen laajentamisessa, ilmastotyön vahvistamisessa, tiedon jakamisessa ja yhteistyössä.

Hankkeen tavoitteita ovat:

 • Kasvinviljelyn hiilidioksidipäästöjen väheneminen ja maaperän hiilensidonnan lisääminen
  Hankkeessa jalkautetaan käytännönläheisiä tilatason ratkaisuja hiilen sidonnan tehostamiseksi omalla maatilalla. Toimenpiteet vähentävät kasvinviljelyn päästöjä ja parantavat maan kasvukuntoa, edistävät ravinteiden tehokasta käyttöä ja kehittävät riskien hallintaa muuttuvissa olosuhteissa.
 • Maatalousyrittäjien osaamisen ja tietotaidon kehittyminen hiilensidontaa lisäävissä viljelytoimissa ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä
  Koulutus tarjoaa tietoa ja jakaa käytännön kokemuksia, sekä tuloksia eri hiiliviljelyn menetelmistä ja tekniikoista. Koulutuksessa perehdytään myös toimenpiteiden vaikutusten todentamismenetelmien hyödyntämiseen, sekä olemassa olevan tiedon kokonaisvaltaiseen soveltamiseen ja hyödyntämiseen.
 • Laajentunut hiiliviljelyverkosto ja uusien toimintamallien löytyminen
  Vuorovaikutuksen, verkostoitumisen, tietoisuuden ja yhteistyön lisääminen.

Hanke tukee viljelijöiden tiedon ja kokemusten vaihtoa ja verkostoitumista erilaisten tapahtumien ja pellonpiennarpäivien, sekä sosiaalisenmedian kanavien muodossa.

Liity sinäkin hiiliviljelyverkostoon ottamalla hankkeen somekanavat seurantaan @hiiliviljelyep

Hanketiedot

 • Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa hanketta EU:n maaseuturahoituksesta
 • Toteuttaja: Hankkeen toteutuksesta vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Aikataulu: 1.11.2023-31.10.2026
 • Kustannusarvio: 231 769 €

Silmälasipäinen henkilö seisoo kädet puuskassa.

Raisa Leppänen

Projektipäällikkö

sähköposti

Raisa.Leppanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408301256