Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku - OSMO - SeAMK Projektit

Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku - OSMO

OSMO-hankkeen tavoitteena on vahvistaa majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-alojen osaamista, kasvattaa alojen houkuttelevuutta potentiaalisena uravaihtoehtona ja vahvistaa pitovoimaa osaavan työvoiman suhteen.

Näiltä sivuilta löydät tarkempaa tietoa hankkeesta, sen tarjoamista palveluista ja koulutuksista.

Tutustu koulutustarjontaamme ja ilmoittaudu mukaan! 

Syksyn 2024 koulutustarjonta

Kevään 2024 koulutustarjonta

Syksyn 2023 koulutustarjonta

Kevään 2023 koulutustarjonta

Blogi

lisää blogeja

Uutisia ja artikkeleita

lisää uutisia
 • Hanketiedot lyhyesti

  Hanketiedot lyhyesti:

  • Hankkeen nimi: Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO
  • Rahoittaja: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
  • Toteuttajat: SeAMK ja Sedu
  • Hankeaika: 1.9.2022 – 31.8.2024
  • Budjetti: 266 512 €

  Koulutuksen rahoittaja, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

 • Hankkeen tausta ja tavoitteet

  Työikäisen väestön osaamisen kehittäminen on aikaisempaa tiiviimmin kytköksissä työelämän tarpeisiin, sekä alueen elinkeinojen ja elinvoiman kehittämiseen ja uusintamiseen. Työelämän tarpeet muuttuvat vauhdilla ja se edellyttää niin yksilöiltä kuin yrityksiltä ja organisaatioilta kykyä uudistaa ja päivittää osaamistaan. Jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmässä tarvitaan koordinointia, jolla voidaan edistää osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, ennakoida osaamistarpeita, uudistaa ja hankkia osaamispalveluita, sekä tukea alueiden yhteistyörakenteita.  

  OSMO – hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan majoitus-, ravitsemis- ja matkailu-, sekä tapahtuma-alan osaamista, kasvattaa alojen houkuttelevuutta potentiaalisena uravaihtoehtona ja vahvistaa alojen pitovoimaa osaavan työvoiman suhteen.

  Hankkeessa kartoitetaan aloille siirtyvien ja aloilla jo olevien henkilöiden osaamista ja sen kehittämistarpeita hakevan toiminnan sekä osaamiskartoitusten avulla. Näiden pohjalta toteutetaan alojen monipuolista lisäkoulutusta, matalalla osallistumiskynnyksellä ja eri pituisin jaksoin; aina muutaman tunnin täsmäkoulutuksista pidempikestoisiin koulutuksiin. Koulutukset toteutetaan oppilaitosten lisäksi erilaisissa oppimisympäristöissä; verkossa, työpaikoilla tai elämyksellisissä kohtaamispaikoissa. Osallistujia tuetaan lisäksi osallistujalähtöisten, moniammatillisten koulutuspolkujen löytämisessä henkilökohtaisen mentoroinnin avulla, jonka tavoitteena on varmistaa myös osaamisen kehittyminen.

 • Hankkeen keskeiset toimenpiteet

  Hankkeen keskeiset toimenpiteet on jaettu seuraaviin työpaketteihin:

  Työpaketti 1: Hakeva toiminta ja osaamisen tunnistaminen. Majoitus-, ravitsemis- ja matkailu-, sekä tapahtuma-alalle siirtyvien ja aloilla olevien henkilöiden osaamisen kartoittaminen ja osaamistarpeiden tunnistaminen hakevan toiminnan ja osaamiskartoituksen avulla, sekä hyödyntäen henkilökohtaista mentorointia. 

  Työpaketti 2: Täsmäkoulutukset. Täsmäkoulutusten suunnittelu ja toteuttaminen osaamistarpeiden kartoittamisen pohjalta. Koulutuksissa hyödynnetään etänä toteutettavia verkkoluentoja ja verkkopohjaisia itseopiskelupaketteja, oppilaitosten toteuttamaa lähiopetusta, sekä työpaikoilla tai elämyksellisissä ympäristöissä tapahtuvia lyhytkoulutuksia. 

  Työpaketti 3: Pidempikestoiset koulutukset. Pidempikestoisten koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen majoitus-, ravitsemis- ja matkailu-, sekä tapahtuma-alalla toimiville henkilöille, jotka haluavat vahvemmin kehittää omaa osaamistaan.

  Työpaketti 4: Hankkeen tuotosten levittäminen ja skaalauttaminen. Verkkosivuston luominen, jolle kootaan keskeinen tieto hankkeesta, sekä sen aikana syntyneistä käytänteistä ja tuotoksista. Hankkeen tuotokset ovat verkkosivujen kautta kaikkien hyödynnettävissä ja käytettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Lisäksi aktiivinen tiedottaminen hankkeen aikana syntyneistä hyvistä käytänteistä eri viestintäkanavissa.

  Työpaketti 5: Vaikuttavuuden seuranta ja arviointi. Hankkeen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi läpi hankkeen toteutuneiden toimenpiteiden ja tuotosten, sekä tavoitettujen osallistujamäärien perusteella. Lisäksi vaikuttavuutta arvioidaan tarkastelemalla hankkeen toimenpiteistä aiheutuvia muutoksia ja vaikutuksia osallistujilta kerättävän palautteen, ohjausryhmän ja itsearvioinnin avulla. Pitkän aikavälin tavoiteltua kehitystä seurataan myös havainnoimalla ja arvioimalla osallistujien osaamisen vahvistumista ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa, sekä aloille työllistymistä.  

 • Hankkeen tavoiteltavat tulokset

  Hanke tuottaa toimintamallin hakevan toiminnan erilaisten keinojen ja käytänteiden hyödyntämisestä kohderyhmien tavoittamisessa, kyselytyökalun osaamiskartoitusten tekemistä varten, sekä koulutustarjottimen, joka sisältää monipuolista lisäkoulutusta aloille; mukaan lukien sekä täsmäkoulutukset että pidempikestoisen koulutustarjonnan. Lisäksi hanke tuottaa verkkosivuston, jonne kootaan tietoa hankkeesta sekä sen tuottamista materiaaleista ja verkostoista myös jatkossa hyödynnettäväksi.

  Hankkeen tuloksena majoitus-, ravitsemis- ja matkailu-, sekä tapahtuma-alan osaaminen vahvistuu, sekä alojen houkuttelevuus ja pitovoima kasvaa. Koulutuksiin osallistuneet henkilöt pystyvät soveltamaan oppimaansa työtehtävissään ja uudistamaan toimintatapojaan työpaikalla. Heillä on myös aiempaa matalampi kynnys osallistua osaamista päivittäviin koulutuksiin jatkossa ja etsiä niistä konkreettista hyötyä oman osaamisensa ylläpitämiseksi.

 • Hankkeen toteuttajat ja yhteystiedot
  Hankkeen toteuttajina toimivat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu.
  SeAMKilla on vahva kokemus ravitsemispalvelu- ja tapahtuma-alan kouluttamisesta ja monialaisesta hankeyhteistyöstä. TKI-toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoulun ja Etelä-Pohjanmaan alueen strategiat. TKI-toiminnan johtoryhmä koordinoi hankevalmisteluja ja projektipäälliköitä koulutetaan vuosittain. SeAMKilla on auditoitu laatujärjestelmä, joka kattaa projektitoiminnan prosessit.
  Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä (Sedu) tekee monialaista kehittämis- ja hanketoimintaa yhteistyöverkostoissaan. Sedu on haluttu ja vastuullinen yhteistyökumppani ja kouluttaja. Hankkeet pohjautuvat maakunnan ja Sedun strategiaan ja arvoihin. Toiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää alueen työllisyyden, syrjäytymisen ehkäisyn sekä osaamistason kohottamisessa. Laadunhallinnan järjestelmänä toimii EFQM ja laadun takaavat osaavat asiantuntijat.

  Hanke toteutetaan 1.9.2022 – 31.8.2024 välisenä aikana. Otamme mielellämme matkan varrella vastaan palautetta hankkeessa toteutetuista toimenpiteistä ja kehittämisideoita; erityisesti koskien mahdollisia koulutustarpeita.

  Yhteystiedot:

  Anne-Mari Latvala, projektipäällikkö
  anne-mari.latvala@seamk.fi
  p. 040 830 2007

  Minna Luomanen, projektiasiantuntija
  minna.luomanen@sedu.fi
  p. 040 868 0735