Maaneuvos - SeAMK Projektit

Maaneuvos

 

 

Hanketiedot

• Hankkeen nimi: Maaneuvos – Maan kasvukunnon täydennyskoulutus nykyisille ja tuleville kasvintuotannon osaajille.
• Rahoittaja: MMM, Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden hanke.
• Hankkeen toteutusaika 1.7.2023-30.9.2024.
• Toteutus: BSAG, SeAMK, Livia, Luke.
• Kokonaisbudjetti: 350 000 €

Hankkeen tarve

Sään ääri-ilmiöiden, kuten sateisuuden ja kuivuuden ennakoidaan lisääntyvän ja asettavan kasvavia haasteita maan kasvukunnolle. Nämä sekä entistä suuremmat koneet, kustannuspaineet, hiilensidonnan ja vesiensuojelun haasteet, taloustilanne sekä maan rakenteen hoidon tarve edellyttävät yhä laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa osaamista neuvojilta ja viljelijöiltä, jotta peltomaa tuottaa hyvin ja hiiltä saadaan sidottua maaperään, kehittäen samalla maataloustuotantoa ympäristöystävällisemmäksi. Maaperä ja viljelijät ovat avainasemassa niin Itämeren suojelussa kuin ilmastonmuutoksen kääntämisessä. Oikein toteutetut viljelytoimet edistävät hiilen varastoitumista peltomaahan ja ehkäisevät ravinnevalumia ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Maaperän prosessien ymmärtämiseksi ja uusien käytäntöjen levittämiseksi tarvitaan lisää maan kasvukunnon huippuosaajia.

Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutin OSMO-hankkeessa (2015 2019) kehitettiin ja testattiin tiedepohjaisia menetelmiä maan kasvukunnon määrittämiseen, hoitotoimenpiteiden suunnitteluun ja vaikutusten seurantaan. Sitä seuranneessa Maaneuvo-hankkeessa (2019-2022) yhdistettiin OSMOhankkeessa kertynyt osaaminen Carbon Action alustalla havaittuihin tarpeisiin. Maaneuvo-hanke järjesti maan kasvukunnon osaamisen valmennuksen neuvojille. Seuraavaksi Maaneuvo-valmennus tulee skaalata ja siirtää maatalousoppilaitosten koulutustarjontaan.

Maan kasvukunnosta huolehtiminen ei ole vain yksittäinen toimenpide, vaan siihen liittyvät toimenpiteet tulee huomioida kokonaisvaltaisesti osana tilan liikkeenjohtoa. Maan kasvukunnon ylläpitämisen vaikutus tilan talouteen tunnetaan edelleen melko huonosti, vaikka kasvukunnon tiedetään parantavan maan tuottavuutta.

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa toteutetaan pilottina täydennyskoulutusmoduuli, jossa täydennyskoulutetaan nykyisiä ja tulevia kasvintuotannon asiantuntijoita maan kasvukunnon huippuosaajiksi aikaisemman Maaneuvo-valmennuksen hyvien kokemusten mukaan.

Tavoitteena on peltojen kasvukunnon arvioinnin, suunnittelun ja parantamisen osaamisen laajentaminen kasvintuotannon parissa työskentelevien ammattilaisten parissa. Osatavoitteena on 1) viedä Maaneuvo-opetus SeAMKin ja Livian opetussuunnitelmiin, 2) kouluttaa 20 nykyistä ja tulevaa kasvintuotannon asiantuntijaa maan kasvukunnon huippuosaajiksi, 3) tehdä maan kasvukunnon hoitoon liittyvää talouslaskentaa ja 4) päivittää ja täydentää koulutusmateriaaleja. Luken keskeisenä toimenpiteenä hankkeessa on integroida talousvaikutusten arviointi maan toiminnalliseen ja rakenteelliseen parantamiseen.

 • Hankkeen opintokokonaisuuden pilotti

  Mitä Maaneuvos pitää sisällään? 

  • Maaneuvos-opintokokonaisuus tarjoaa kattavan ja syventävän oppimisympäristön ja koulutuspaketin peltojen rakenne- ja toimintaongelmien tunnistamisesta, korjausliikkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta.
  • Opintokokonaisuuden keskeisenä antina ovat paitsi maan fysikaalisen, kemiallisen ja biologisen kunnon havainnointi ja suunnittelu, myös maan kasvukunnon parannukseen liittyvät talouskysymykset.
  • Opintokokonaisuus toteutetaan pilottina ja on maksuton.
  • Opintokokonaisuuden toteuttavat SeAMK, BSAG, Livia ja Luke.

  Kenelle Maaneuvos-pilotti on suunnattu? 

  • Opintokokonaisuus on suunnattu kaikille maanviljelyn ammattilaisille, kuten maatalousyrittäjille, neuvojille, opettajille ja opiskelijoille, jotka haluavat syventää osaamistaan peltomaan hoidollisissa kysymyksissä.
  • Pilottiin otetaan mukaan 20 osallistujaa, joilta odotetaan sitoutumista opintokokonaisuuden suorittamiseen hankkeen aikataulussa.

  Miksi osallistua Maaneuvos-pilottiin? 

  • Opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen pystyt arvioimaan pellon kasvukunnon nykytilan ja tekemään kattavan suunnitelman kasvukunnon parantamiseksi.
  • Saat rutkasti uutta ammattitaitoa, jota voit hyödyntää omassa viljelyssäsi, neuvonnassa tai osana opetustasi.
 • Pilotin tarkempi sisältö

  Opintokokonaisuus suoritetaan 16.1.-30.9.2024

  Opintokokonaisuuden pääsisällöt:
  Opintokokonaisuus sisältää seuraavat osiot, joihin sisältyy etätehtäviä, opiskelumateriaalia ja läsnäoloa vaativia Teams-tapaamisia sekä live-tapaamisen Ilmajoella/Piikkiössä. 

  • Kartta-aineistojen käyttö maan kasvukunto-ongelmien paikannuksessa 
  • Maan kationinvaihtokapasiteetti ja kalkitussuunnittelu  
  • Maan tiivistymisriskit 
  • Viljelykiertojen suunnittelu 
  • Kuivatustilanteen kartoitus  
  • Maan rakenteen arviointi  
  • Maan kasvukuntoon liittyvien toimenpiteiden vaikutus tilan talouteen 
  • Opintokokonaisuuden hyväksytty suorittaminen vaatimuksiin kuuluu, että jokainen opiskelija tekee maan kasvukunnon hoitosuunnitelman, joka kulkee osana koko opintokokonaiuuden toteutusta.

   

  • Opintokokonaisuuden arviointi: Maanhoitosuunnitelman hyväksytty suorittaminen.
  • Opintokokonaisuuden osasuoritukset ja niiden arviointi: tehtävät ja niiden hyväksytty/hylätty suoritus.

   

  Toteutus:

  Pilotti toteutetaan pääosin joustavasti etätyöskentelynä.  

  • Pilottikokonaisuus toteutetaan SeAMKin Moodle-alustalla. 
  • Tapaamiskerrat järjestetään Teams-etäyhteydellä.  
  • Tapaamiskerrat nauhoitetaan ja tallenteet tulevat katsottaviksi Moodle-alustalle. 
  • Ryhmäkeskusteluja (pakolliset Teams-kerrat) ei nauhoiteta. 
  • Opintokokonaisuuden toteutukseen kuuluu teemoihin liittyviä tehtäviä, opiskeltavaa oppimateriaalia, ryhmäkeskusteluja ja ohjattua opintojakson kokoavantyön tekemistä. 
  • Hyväksytty opintojakson suorittaminen edellyttää tehtävien suorittamista aikataulussa.

   

  Opetus:

  • Etäopetuspäivät ovat tiistaisin klo 17.30-20.
   • Keväällä 14 kertaa (viikot 8 ja 9 talviloma, ei opetusta),
   • syksyllä 4 kertaa.
  • Joka 2. tiistai läsnäoloa vaativa osallistuminen Teams-ryhmäkeskusteluun. 
  • Peltopäivät: 
   • Pilotti sisältää kaksi läsnäoloa vaativaa peltopäivää, joista opiskelija valitsee toisen tai halutessaan voi osallistua kumpaankin. Sisällöt peltopäivissä ovat samat. 
   • Toteutuspaikat Ilmajoki ja Piikkiö. 
   • Peltopäivien päivämäärät sovitaan opintokokonaisuuden alussa.
   • Opiskelijat kustantavat itse peltopäivästä aiheutuvat mahdolliset matka- ja majoituskulut. 

   

  Pilotti alkaa läsnäoloa vaativalla Teams-kokouksella tiistaina 16.1.2024 klo 17.30–20.00.  

  Pilottiopintojaksolle valikoidaan 20 osallistujaa ilmoittautumisen yhteydessä annettujen tietojen perusteella.

 

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja uusien ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tärkeässä roolissa tässä on uuden tiedon tuottaminen ja parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen käytännön työhön.

Hiilestä kiinni -MMM logo

Lisätietoja

Janne Heikkinen

Projektipäällikkö

sähköposti

Janne.Heikkinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408302091