PerheYhdessä - SeAMK Projektit

PerheYhdessä

Perheiden jälleenyhdistäminen ja kokemustoimijuus monitoimijaisessa lastensuojelussa

PerheYhdessä-hankkeen tavoitteena on luoda yhteiskehittämisen ja ekosysteemityön avulla Etelä-Pohjanmaan alueelliseen lastensuojelun toimijoiden verkostoon selkeä rakenne, tila ja yhteistoiminnallinen prosessi perheiden jälleenyhdistämistyölle ja lastensuojelun kokemusasiantuntijatoiminnalle, kerätä hyviä käytänteitä, joita voidaan hyödyntää lasten sijoitusten vähentämisessä sekä sosiaalihuollon ja lastensuojelun henkilöstön sekä kokemusasiantuntijatoimijoiden osaamisen vahvistaminen.

PerheYhdessä-hanke on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -ohjelmakautta, jonka tavoitteena on nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen ja arjen tukeminen (2021-2027).

Hanke kestää kolme vuotta ja se toteutetaan 1.2.2024 – 31.1.2027.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon toimijat, ml. yksityiset palveluntuottajat ja kokemusasiantuntijat. Kohderyhmään kuuluvat myös erityisesti perheiden jälleenyhdistämistyön monitoimijaisen prosessin kehittämisen osalta lastensuojelun yhteistyöverkoston toimijat: esim. koulut ja oppilaitokset sekä korkeakoulut (esim. erityisopettajat), sosiaali- ja terveystoimi, nuorten palvelut sekä järjestöt. Hankkeen kohderyhmä osallistetaan hankkeeseen tiiviillä yhteistyöllä kohdeorganisaation sekä yksityisten palveluiden tarjoajien kanssa sekä tiedottamalla hankkeen toimista ennakoivasti ja selkeästi.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat lastensuojelun asiakkaina olevat ensisijaisesti 12-17-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Lisäksi välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös lastensuojelun jälkihuollon asiakkaana olevat nuoret aikuiset. Jälkihuollossa olevat nuoret aikuiset voivat myös toimia kokemusasiantuntijoina hankkeen kehittämistoimenpiteissä, VOIKUKKIA-vertaistoiminnassa tai osallistua Kokemuskumppanuus-koulutukseen ja toimintaan.

Hankkeen toimenpiteet

TP1: Yhteisen tilannekuvan tarkentaminen

 • Toimenpiteet: Kevät 2024 – syksy 2026
  Kartoitus perheiden jälleenyhdistämistyön ja kokemusasiantuntijoiden osallistamisen konkreettisesta toteutumisesta alueella (kysely henkilökunnalle ja lastensuojelun kokemusasiantuntijoille)
 • Kartoitus niistä tekijöistä, jotka nykyisessä kohdeorganisaation järjestelmässä pitkittävät sijoituksen kestoa tai vaikuttavat niiden kestoon lyhentävästi. BIKVA (asiakkaiden osallisuus laadunvarmistajana) -menetelmällä tarkastellaan välillisen kohderyhmän mahdollisuuksia ja toimintatapoja osallistua päätöksentekoon lastensuojelun prosesseissa.
 • Väli- ja loppukysely henkilökunnan asenteista ja tietämyksestä perheiden jälleenyhdistämistyöhön liittyen.

TP2: Perheen jälleenyhdistämisen monitoimijaisen prosessin yhteiskehittäminen ja ekosysteemityö

 • Toimenpiteet: Kevät 2024 – syksy 2025
  Kehitetään jälleenyhdistämistiimin verkostotyötä ja luodaan perheiden jälleenyhdistämistyön monitoimijainen prosessi – Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja muiden keskeisten toimijoiden ymmärryksen ja oppimisen jatkuva fasilitointi liittyen jälleenyhdistämiseen sekä jälleenyhdistämistiimin rooliin.
 • Hyvinvointialueella otetaan käyttöön perheiden jälleenyhdistämisen monitoimijainen prosessi, jossa yhdistämistyö aloitetaan heti sijoituksen tai huostaanoton alkaessa.

TP3: Kokemusasiantuntijuus systemaattiseksi osaksi lastensuojelun asiakas- ja verkostotyötä

 • Toimenpiteet: Syksy 2024 – syksy 2026
  Lastensuojelun kokemusasiantuntijakoordinaation kehittämistyö osaksi Perheiden jälleenyhdistämistiimin perustoimintaa HVA:n alueella.
 • Kokemusasiantuntijoiden systemaattinen hyödyntäminen perheiden jälleenyhdistämistyössä lasten, nuorten ja perheiden toimijuuden vahvistajana.
 • Vertaismentorointiin perustuvan Kokemuskumppanuus -mallin pilotointi E-P:n alueella.
 • Voikukkia-ryhmänohjaaja koulutuksen pilotointi alueella

TP4: Jälleenyhdistämistyön ja lastensuojelun kokemusasiantuntijuustoiminnan hyvien käytänteiden hyödyntäminen sijoitusten vähentämisessä

 • Toimenpiteet: Syksy 2025 – kevät 2026
  Kartoitetaan TP1 – TP3 toimien ja tulosten kautta kerätyt hyvät käytänteet ja niiden mahdollisuudet sijoitusten vähentämiseen, otetaan huomioon myös aikaisemmat aiheeseen liittyvät hankkeet.
 • Tehostetussa perhetyössä hyödynnettävä Kotipysäkki – toiminta pilotoidaan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella.
 • Oma tiimi -toimintaa tarkastellaan systemaattisesti, ja toimintaa pyritään tukemaan hankkeessa saatavilla hyvillä käytänteillä.

TP5: Sosiaalihuollon toimijoiden lastensuojeluun liittyvän osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen

 • Toimenpiteet: Kevät 2024 – syksy 2026
  Osaamisen tunnistaminen, vahvistaminen ja yhteiskehittäminen – toteutetaan esimerkiksi luentoja, seminaareja, työpajoja ja valmennuksia. Alla olevat alustavat aiheet on valittu sosiaalihuollon asiantuntijoiden, kokemusasiantuntijoiden ja nuorten esiin tuomista asioista.

  • Lasten, nuorten ja heidän perheidensä kohtaaminen
  • Systeemisen työotteen käyttö lastensuojelussa
  • Perheterapeuttisen otteen hyödyntäminen jälleenyhdistämisessä
  • Kiireellisen sijoituksen piirteen ja niiden yhteys jälleenyhdistämiseen
  • Moninaisuus ja sen huomioiminen sosiaalihuollossa
  • Traumainformoitu -ote vanhemmuuden tukemisessa
  • Jälleenyhdistämistyö omaohjaajien työnkuvassa
  • Kokemusasiantuntijuus lastensuojelun voimavarana
  • Jälleenyhdistämistyöskentely lastensuojelussa
 • Kehitetään koulutuksellinen materiaalikokonaisuus osaksi lastensuojelun avo- ja sijaishuollon työntekijöiden perehdytystä.

TP6: SOILA-koordinaatiohankkeeseen osallistuminen ja valtakunnallinen yhteiskehittäminen

 • Toimenpiteet: Kevät 2024-syksy 2026
  Projektipäällikkö pitää tiivistä yhteyttä koordinaatiohankkeeseen ja tiedottaa hanketiimiä ajankohtaisista asioista.
 • Hanketiimi osallistuu SOILA-koordinaatiohankkeen etäyhteyksin järjestämiin tilaisuuksiin
 • Hanketiimi osallistuu SOILA-koordinaatiohankkeen valtakunnallisiin livetapahtumiin, joihin SOILA-koordinaatiohankkeen alueelliset hanketoimijat kutsutaan. Osallistumisten matkakustannukset katetaan hankkeen flat ratesta.
 • Hanketiimi tekee yhteistyötä valtakunnallisesti muiden SOILA-hankkeiden kanssa

TP7: Hankehallinto ja viestintä

 • Toimenpiteet: Kevät 2024-syksy 2026
 • Hanketiimin johtaminen ja tukeminen, hallinnolliset tehtävät (työajan seuranta, raportointi rahoittajalle) ja hankkeen loppuraportin koordinointi.
 • Hankkeen viestintä sekä tulosten raportointi, julkaiseminen ja levittäminen.
 • Hanketoimien vaikuttavuuden arviointi

Hankkeen tuotokset

Hankkeen tuotoksena kehitetään ja otetaan käyttöön prosessimalli perheiden monitoimijaiseen, systemaattiseen verkosto- ja jälleenyhdistämistyöhön, monitoimijainen toimintamalli kokemusasiantuntijoiden (lastensuojelun kokemusasiantuntijapankki) ja kokemuskumppaneiden systemaattiseen osallistumiseen perheiden jälleenyhdistämistyöhön ja laajemmin lastensuojelutyöhön, sekä koulutuksellisten materiaalien kokonaisuus osaksi lastensuojelun ja sijaishuollon perehdytystä. Hankkeessa pilotoidaan viittä sosiaalista innovaatiota: perheiden jälleenyhdistämisen monitoimijainen prosessi, kokemusasiantuntijoiden systemaattinen osallistaminen, Kokemuskumppani -malli, VOIKUKKIA vertaistukiryhmien pilotointi sekä Kotipysäkki-toiminta.

Keskeinen tuotos on hyvinvointialueen organisaation käytettävissä oleva lastensuojelun kokemustoiminnan ja jälleenyhdistämistoiminnan rakenne. Tällöin perheiden jälleenyhdistämistyö alkaa optimitilanteessa samanaikaisesti lapsen sijaishuollon suunnittelun käynnistyessä, ja jälleenyhdistämistyön prosessi on sekä tiedossa että tavoitteena koko lastensuojelun kentällä. Lisäksi lastensuojelun vertais- ja kokemustoiminnan mahdollisuuksia sijoitettujen lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa toimijuuden vahvistamiseksi lisätään. Vertais- ja kokemustoiminnan vahvistamisella edistetään asiakasperheiden mahdollisuuksia kehittää lastensuojelun palveluita.

Lisätietoa PerheYhdessä-hankkeesta

Tommi Kamppinen

Projektipäällikkö

sähköposti

Tommi.Kamppinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304032

Petta Porko

Tki-asiantuntija

sähköposti

Petta.Porko(a)seamk.fi

puhelin

+358408300429

Milka Volanto

Lehtori

sähköposti

Milka.Volanto(a)seamk.fi

puhelin

+358408302070

Fanny Nortamo

Asiantuntija

sähköposti

Fanny.Nortamo(a)seamk.fi

puhelin

+358406807557