Akuutti Agrotekno - SeAMK Projektit

Akuutti Agrotekno

Akuuttia tietoa maatilayritysten kannattavuudesta lannoite- ja energiansäästötoimissa -hanke

  • Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.
  • Hankkeen toteutusaika: 1.1.2023 – 30.4.2024
  • Toteuttajat: Päätoteuttajana Seinäjoen ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry.

Tavoitteet

Keväällä 2022 alkanut sota Ukrainassa on nostanut lannoitteiden hintoja moninkertaisiksi ja vaikeuttanut niiden saatavuutta merkittävästi. Lisäksi energian hinnat ja erityisesti polttoaineiden hinnat ovat kallistuneet selvästi ja aiheuttaen osaltaan kustannuskriisiä maatilayrityksille. Samanaikaisesti ilmastonmuutos etenee ja sään ääri-ilmiöt vaativat maatiloilta resilienssiä. Lisäksi maataloudelta odotetaan sekä hiilipäästöjen vähentämiseen että ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä. Vaihtoehtoisten energianmuotojen käyttöönotto ei tapahdu nopeasti, mutta kesän 2023 viljelykaudelle on selkeä tarve lisätä maatilayrittäjien tietoisuutta nopeastikin saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen maatalousyrittäjien taitoja hallita tuotantopanosten tehokasta käyttöä. Hankkeessa keskitytään erityisesti kahteen päätavoitteeseen: 1) Kustannustehokas energian käyttö maatilalla ja 2) Kustannustehokas ja tarpeenmukainen lannoitus.

Toimenpiteet

Hankkeessa järjestetään tiedotustilaisuuksia, joissa keskitytään tuotantopanoksiin ja niiden käytön tarkentamiseen uuden teknologian avulla. Tilaisuuksissa painotetaan koneyhteistyön mahdollisuuksia. Esitellyillä toimenpiteillä maatalousyrittäjät osaavat kehittää maatilan energia- ja lannoiteratkaisuja siten, että tuotantopanokselle saadaan maksimaalinen tuotto. Hanke antaa maatalousyrittäjälle keinoja ja ratkaisumalleja, joiden avulla voidaan minimoida kustannuskriisin vaikutukset. Nämä toimenpiteet auttavat maataloussektoria vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja lannoitteiden käytön tehostamisen myötä myös ravinnehuuhtoumat vähenevät vesistöissä.

Hankkeen työpaketit

Työpaketti 1. Kustannustehokas ja tarpeen mukainen lannoitus

Työpaketin 1 tilaisuudet käsittelevät tehokasta lannoitusta. Tilaisuuksissa tuodaan viljelijöille tietoa erilaisista lanta- ja
lannoitevaihtoehdoista sekä niiden käytöstä, jaetun lannoituksen periaatteesta ja lannoituksen paikkakohtaisesta
tarkentamisesta.

Erityisesti muuttuneessa markkinatilanteessa näitä asioita on hyvä käydä läpi, koska esimerkiksi lannoitelaatuja vaihtamalla voidaan saada säästöjä aikaan ja alalla on herännyt jopa keskustelua joidenkin lannoitelaatujen riittävyydestä. Tiloilla voi olla vakiintuneita toimintatapoja lannoituksen suhteen, jolloin lannoitelaadun vaihtamisen suhteen kaivataan tietoa. Lannoituksen tarkentamiseen liittyy kysymyksiä muun muassa lehtilannoitteiden optimaalisesta käyttöajankohdasta sekä mittalaitteista, joilla tarvetta mitataan. Paikkakohtaista tarkentamista voidaan tehdä myös esimerkiksi maalajin tai muiden pellosta mitattujen tietojen perusteella, jolloin lannoitusta voidaan tarkentaa jo kylvövaiheessa.

Työpaketti 2. Kustannustehokas energiankäyttö maatilalla

Työpaketin 2 tilaisuudet käsittelevät energiaa maatilalla ja sen säästämistä. Jossain määrin energian säästöä voidaan parantaa koneiden oikeanlaisella käytöllä, mutta energian säästöön liittyen markkinoille on tullut laitteita, jotka energian käyttöä tehostavat tai helpottavat esimerkiksi polttoaineen kulutuksen seurantaa, jolloin kulutushuippuihin voidaan puuttua.  Traktorien polttoaineiden vaihtoehdot ovat nousseet alan keskusteluissa esiin, esimerkiksi rypsistä valmistettu biodiesel ja biokaasu. Myös viljankuivurissa on polttoöljylle vaihtoehtoja, ainakin hake ja nestekaasu. Ottamalla huomioon maanmuokkauksen tarve, voidaan säästää polttoainekustannuksissa käyttämällä eri työmenetelmiä. Energian hintojen nousun myötä kiinnostus omaan energiantuotantoon on kasvanut niin kuluttajilla kuin maatiloillakin. Aurinkovoima on eräs tärkeä tuotantomuoto, joka on mahdollista kummallekin, mutta maatiloilla mahdollisuuksia on myös muihin energiantuotannon muotoihin.

Työpaketti 3. Hankehallinnointi

Tulokset

Tuloksena osallistujilla (numeerinen tulostavoite 150 osallistujaa) on paremmat valmiudet kehittää maatilansa toimintaa kustannustehokkaaksi nykyisissä olosuhteissa, sisältäen koneyhteistyön hyödyntämisen. Osallistuneet huomioivat tiedon tehdessään päätöksiä viljelysuunnittelussa. Maatiloilla on käytössä paras tieto lannoitteiden käytöstä ja vaihtoehtoisista ja uusiutuvista energialähteistä.

Lisätietoja

Jarmo Luoma

Projektipäällikkö

sähköposti

Jarmo.Luoma1(a)seamk.fi

puhelin

+358408302073