EQVEGAN - SeAMK Projektit

EQVEGAN – European Qualifications and Competences for the Vegan Industry

SeAMK logoPolytechnic of Coimbra mustavalkoinen logo.Viron koulutuksen laatujärjestelmästä vastaavan viranomaisen keltainen logo.Turkin elintarviketeollisuusliiton logo.Turkin maa- ja metsätalousministeriön punainen logo.Kreikan elintarviketeollisuusliiton harmaa logo.Espanjan  itsehallintoalueen elintarviketeknologien järjestön logo.Ranskan elintarviketeknologian oppilaitosten verkoston turkoosin ja oranssin värinen logo.Popcrop -yrityksen keltainen logo.Malta College of Arts, Science and Technology tumman sininen logo.Elintarviketeknologien järjestö ISEKI Food vihreä logo.Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb sininen logo. Technological and Professional School of Sicó värikäs logo.University of Ankara logo.Poznan University of Life sciences vihreä logo.University of Deusto logo.Puolan elintarviketeknologien yhdistyksen logo.

Hanketiedot

Hankeaika 1.12.2020 – 31.12.2023

Rahoittaja: Euroopan Unionin Erasmus+-ohjelma.

Toteuttajat:

Hanketta toteuttaa 15 kumppania 11 maasta:

 • Kolme tiedekorkeakoulua Kroatiasta, Puolasta ja Turkista
 • Ammattikorkeakoulutason toteuttajat Portugali, Suomi ja Malta
 • Ammatillista koulutusta edustavat elintarviketeknologian oppilaitosten verkosto Ranskasta ja oppilaitos Portugalista
 • Turkin ja Kreikan elintarviketeollisuusliitot
 • Turkin  Maa- ja metsätalousministeriö
 • Espanjan  itsehallintoalueen elintarviketeknologien järjestö
 • Virosta koulutuksen laatujärjestelmästä vastaava viranomainen
 •  Maailmalaajuinen elintarviketeknologien järjestö ISEKI Food, jonka päätoimipaikka on Itävallassa. Järjestön tavoitteena on elintarvikealan koulutuksen laadun parantaminen.

Tarve

Kasvisperäisten tuotteiden kysyntä on kasvanut merkittävästi osana ruokavaliota monessa kuluttajaryhmässä. Teknologinen kehitys ja koulutus ei ole seurannut markkinoiden voimakasta muutosta, mikä on huomattu myös Euroopan tasolla.

Tavoitteet

Erasmus+-ohjelmasta rahoitetun EQVEGAN-hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa koulutussisältöjä ja -ohjelmia kasvisruokatuotannosta eritasoisiin oppilaitoksiin. Tavoitteena on tunnistaa työmarkkinatarpeet ja pyrkiä korjaamaan osaamisvajeet parantamalla koulutusta eri tasoilla kasvisruokateollisuuden tarpeiden mukaan. Hankkeessa kartoitetaan myös yrityksien tarpeita kehittää työntekijöiden ammatillista osaamista kasvisproteiinien käsittelystä ja ymmärrystä niiden erityispiirteistä elintarviketeollisuudessa. Opiskelijamme osallistuvat hankkeeseen suorittaen opinnäytetöitä.

Kohderyhmä

 • Koulutuksen järjestäjät: ammattikoulut, ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä muut koulutuksen järjestäjät
 • Vegaanisia elintarvikkeita valmistavat ja kehittävät yritykset
 • Alan yhdistykset ja järjestöt
 • Julkishallinnon organisaatiot

Toimenpiteet

Hanketta toteutetaan seitsemän erilaisen työpaketin (WP) kautta:

WP1 – ammatilliset profiilit ja taidot: Vegaaniruokateollisuuden ammatillisten profiilien ja taitojen kartoittaminen ja niiden sijoittuminen eurooppalaisessa taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitusjärjestelmässä (ESCO). Kehitetään Food Skills -portaali eri sidosryhmien yhteiseksi kanavaksi.

WP2 – innovatiivisten koulutuspakettien suunnittelu:

Innovatiivisia koulutusta suunnitellaan vähintään ESCO:n opetustasoille EQF4-EQF7. Koulutusten sisällöt voivat muun muassa pitää sisällään uusia teknologioita, vihreitä taitoja, digitalisaatioita ja automaatiota sekä pehmeitä taitoja.
Innovatiivisia oppimismenetelmiä käytetään oppimisen tehostamiseksi ja oppimislähestymistavat ovat valmiita käytettäväksi kaikissa kouluissa. Verkkosisällöt tulevat saataville EQVEGAN-kumppaneille ja sisältöjä tullaan ylläpitämään myös hankkeen päätyttyä

WP3 – työperusteisen oppimisen suuntaviivat ja edistäminen:

Työpaketin suuntaviivojen laatimisen perustana käytetään laatua ja tehokasta oppisopimuskoulutusta koskevaa eurooppalaista puiteohjelmaa oppisopimuskoulutuksesta. Tietoa siitä levitetään ammatillisen koulutuksen tarjoajille ja yrityksille.
Oppisopimuskoulutuksen edistämiseksi sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla rakennetaan tietokanta Food Skills -portaaliin. Erityistä huomiota kiinnitetään kansainväliseen oppisopimuskoulutukseen.

WP4 – koulutusten toteuttaminen, laadunvarmistus, sertifiointi ja tunnustaminen:

Pilottikoulutukset toteutetaan ensin kouluttajille ja tämän  jälkeen opiskelijoille ja ammattilaisille WP1:ssä tehdyn kartoituksen mukaisesti. Koulutusta ammattilaisille annetaan ensisijaisesti sidosryhmien yritysten ja toimialaliittojen henkilöstölle.

Koulutusten laatua valvomalla tuetaan koulutusten viimeistelyä ja niiden sertifiointia. Laadunvarmistus luo pohjan koulutusten tunnustamiselle ja eurooppalaisen sertifiointijärjestelmän luomiselle ammattilaisille.

WP5 – hankkeen sisäinen ja ulkoinen laadunvalvonta:

Tämän työpaketin tarkoituksena on valvoa hankkeen toiminnan ja tulosten aikataulun mukaista toteutumista. Hankkeen alkupuoliskolla ja lopussa ulkoisessa arvioinnissa annetaan tarvittaessa parannusehdotuksia ja annetaan neuvoja siitä, miten sidosryhmien tarpeisiin voidaan parhaiten vastata.

WP6 – tiedon levittäminen ja hyödyntäminen:

Työpaketilla on kaksi tavoitetta – tuoda tunnettuutta hankkeelle ja varmistaa hankkeen tulosten vaikuttavuus hankeen päätyttyä.

Tavoitteisiin päästään kehittämällä ja toteuttamalla levittämissuunnitelman sekä sitouttamalla hankkeen kumppaneita. Tiedon levittämiseen käytetään monipuolisesti sosiaalisia verkostoja, videoita, lehdistötiedotteita ja esitteitä. Lisäksi projektin aikana kehitettyjen avoimien materiaalien ja kurssien ylläpitoa jatketaan.

WP7 – projektinhallinta:

 • Avustuksen haltija vastaa hankkeen toteuttamisesta, raportoinnista ja yleisestä varainhoidosta.
 • Kumppanuussopimukset allekirjoitetaan muiden yhteenliittymän jäsenten vastuunkantamisen varmistamiseksi.
 • Kaikkien kumppaneiden edustajista koostuva ohjauskomitea seuraa hankkeen toteuttamista ja sillä on päätösvalta talous- ja johtamiskysymyksissä.
 • Työpaketin koordinaattorit vastaavat työpakettien toiminnan toteuttamisesta.
 • Jokainen kumppanilaitos varmistaa tarvittavan hallinnoinnin varainhoidon ja oikeudellisten kysymysten hoitamiseen.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy innovatiivisia koulutuksia EQF 4–7 -tason ammattilaisille ja opiskelijoille seitsemällä kielellä (englanti, kroatia, suomi, ranska, puola, portugali ja turkki). Hankkeessa kehitetään Food Skills -taitoportaali, joka sisältää tietokannan sidosryhmistä, tarkistetut ammattiprofiilit ja oppisopimuskoulutustietokannan.  Eurooppalaisten ammattiprofiilien sertifiointijärjestelmän alakohtaisten pätevyyksien perusteella laaditut suuntaviivat tulevat edistämään ammattilaisten kansainvälistä liikkuvuutta ja tämä vaikuttaa lopulta tehokkaasti EU:n elintarviketeollisuuteen.

Eurooppalaiset tutkintoviitekehykset, jotka kuuluvat EQVEGAN-hankkeeseen.

EQF-taso Opetustasot
EQF4 Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot sekä perustason opintokokonaisuudet
EQF5 Erikoisammattitutkinnot sekä mestaritason opintokokonaisuudet (Ei käytössä Suomessa ruoka-alan koulutuksessa)
EQF6 Ammattikorkeakoulututkinnot, alemmat korkeakoulututkinnot sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset, missä kohderyhmän henkilöt ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon.
EQF7 Ylemmät sekä korkeakoulututkinnot että ammattikorkeakoulututkinnot ja lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset, joiden osallistujat ovat suorittaneet ylemmän (ammatti) korkeakoulututkinnon.

Ajankohtaista

lisää uutisia

Lisätietoja

Gun Wirtanen

Erityisasiantuntija, ruokaturvallisuus

sähköposti

Gun.Wirtanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300334

Jarmo Alarinta

Lehtori

sähköposti

Jarmo.Alarinta(a)seamk.fi

puhelin

+358408302450