Hakeva toiminta ja kompetenssikartoitukset - SeAMK Projektit

Hakeva toiminta ja kompetenssikartoitukset

Hankkeeseen haetaan osallistujia, sekä kartoitetaan heidän osaamistaan ja sen kehittämistarpeita hakevan toiminnan ja kompetenssikartoitusten avulla.

Huom! Alkutalven 2024 aikana teemme selvitystä parhaista hakevan toiminnan käytänteistä. Voit osallistua kyselyymme ja vaikuttaa palveluihimme 31.3.2024 saakka!

Hakevalla toiminnalla pyritään tavoittamaan hankkeen kohderyhmään kuuluvia; eli majoitus-, ravitsemis- ja matkailu-, sekä tapahtuma-alalla toimivia tai alasta kiinnostuneita henkilöitä.

Kohderyhmänä ovat alalla jo toimivat henkilöt tai mahdolliset alanvaihtajat. Kohderyhmänä huomioidaan myös maahanmuuttajat ja työelämän ulkopuolella olevat, jotka voivat esimerkiksi hankkeen täsmäkoulutusten kautta saada mahdollisuuden jatkaa alan perus- tai täydennyskoulutuksiin tai työllistyä. Hakevalla toiminnalla pyritään edistämään erityisesti myös koulutuksen katvealueella olevien kohderyhmien mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin. Painopiste hakevassa toiminnassa on neuvonnassa ja ohjauksessa.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan hankkeen toimintoihin, voit ilmoittautua täällä, niin otamme sinuun pikimmiten yhteyttä!

Hakevaan toimintaan sisältyy mm.:

  • Alan yritysten ja organisaatioiden kontaktointi sähköisesti ja kasvokkain
  • Jalkautuminen yrityksiin, organisaatioihin ja tilaisuuksiin, joissa kohderyhmää voi tavata; esimerkiksi alan messut ja tapahtumat
  • Monipuolinen markkinointi ja viestintä hankkeen toimista ja koulutuksista
  • Tämän verkkosivuston ylläpitäminen hankkeen tiedotus- ja ilmoittautumiskanavana


Kompetenssikartoitusten
avulla pyritään tunnistamaan alalla toimivan henkilöstön tai alalle siirtyvien osaamista ja kartoittamaan sen kehittämistarpeita. Kompetenssikartoitusten avulla tavoitteena on löytää erityisesti osaamiskapeikoita, joihin voitaisiin hankkeen aikana toteutettavilla koulutuksilla vastata.

Alan osaamistarpeita pyritään kartoittamaan “tarkalla korvalla” koko hankkeen ajan, kuulostelemalla yleisesti ottaen alaa ja sen toimijoita. Varsinaisia,  kirjattuja kompetenssikartoituksia voidaan tehdä yksilö- tai organisaatiotasolla.

  • Yrityksissä kompetenssikartoituksia tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa.  Niissä voidaan keskustellen selvittää henkilöiden osaamistarpeita eri teemoista. Lisäksi maahanmuuttajien osalta voidaan kartoitetaan suomen kielen ammattisanastoa. Kompetenssikartoitusten toteuttamisessa voidaan hyödyntää myös palvelumuotoilun menetelmiä, kuten havainnointia.
  • Yksilötasolla kompetenssikartoitus tehdään henkilökohtaisessa keskustelussa osallistujan kanssa. Keskusteluaikaa omien osaamistarpeiden kartoittamiseksi tarjotaan jokaiselle osallistujalle ja se voidaan toteuttaa puhelimitse, Teams-tapaamisena tai kasvokkain tilanteen mukaan. Kyse voi olla 5-10 minuutin mittaisesta tuokiosta, jossa kartoitetaan lyhyesti osallistujan osaamistarpeet ja toiveet, sekä varmistetaan koulutusten soveltuvuus hänen tarpeisiinsa. Keskustelu voi olla myös pidempi, mikäli osallistuja haluaa tarkemmin pohtia omia osaamistarpeitaan ja varmistaa oman näköisen koulutuspolun löytämisen myös pidemmällä tähtäimellä.

Hankkeessa on luotu kompetenssikartoitusten tekemistä varten ytimekäs kyselytyökalu, jonka avulla kunkin osallistujan osaamista voidaan täsmällisemmin kartoittaa ja jonka avulla osaamisen kehittymistä voidaan myös seurata. Kompetenssikartoituksesta saakin eniten hyötyä irti, mikäli keskustelu käydään sekä ennen koulutuksiin osallistumista että niiden jälkeen.

Koulutusten yhteydessä hyödynnetään myös mentorointia, jota voidaan toteuttaa sekä organisaatiotasolla että koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden kanssa. Mentoroinnin tavoitteena on varmentaa koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden osaamisen kasvun toteutuminen. Mentoroinnissa käydään läpi koulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja konkretisoidaan työnteossa ja organisaatiossa tapahtunutta muutosta.

Mikäli haluatte, että tulemme käymään yrityksessänne tai organisaatiossanne ja kertomaan tarkemmin kompetenssikartoituksen tekemisestä ja mentoroinnista, olettehan yhteydessä:

Anne-Mari Latvala, anne-mari.latvala@seamk.fi, p. 040 840 2007 tai

Minna Luomanen, minna.luomanen@sedu.fi, p. 040 868 0735