Matkailuyrityksen digitaalinen ekosysteemi - SeAMK Projektit

Matkailuyrityksen digitaalinen ekosysteemi

Blogi:
Kartta

Matkailuyritysten digitaitokoulutuksessa käsiteltiin maaliskuussa yrityksen digitaalista ekosysteemiä. Koulutusten teemoina olivat yrityksen ”kotipesä”, eli omat verkkosivut ja niiden optimointi, sekä verkkokauppa ja digitaalinen myynti erilaisia digitaalisia myyntialustoja ja -järjestelmiä hyödyntäen. Tavoitteena oli lisätä osallistujien ymmärrystä siitä, mitä on monikanavainen, verkostomainen ja dynaaminen verkkokauppa ja mikä merkitys sillä on myynnin edistämisessä.

Kouluttaja Kirsi Mikkola haastoi osallistujat tarkastelemaan konkreettisesti aihetta omien yritysten tai organisaatioiden näkökulmasta. Pohdittavia kysymyksiä olivat muiden muassa: Mitä erilaisia jakelukanavia tai varausjärjestelmiä yrityksellä on käytössä, miten ne ”keskustelevat keskenään” ja miten niiden rajapinnat toimivat mahdollisten taustajärjestelmien kanssa. Taustajärjestelmillä Mikkola viittasi ennen kaikkea asiakashallintaan, taloushallintoon, johtamiseen ja henkilöstöön, tiedonhallintaan tai kumppanuusverkostoihin liittyviin digitaalisiin järjestelmiin, joiden avulla tuetaan myyntiä ja jotka muodostavat näin myös keskeisen osan yrityksen digitaalisesta ekosysteemistä.

Integroitu digitaalisen liiketoiminnan kokonaisuus ei useinkaan ole kovin yksinkertainen paletti hallittavaksi. Koulutusten tavoitteena olikin auttaa osallistujia saamaan parempi kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea yrityksen digitaalinen ekosysteemi sisältää ja kuinka sitä voidaan tavoitteellisesti kehittää, huomioiden yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet ja osaaminen. Koulutuksissa käytiin läpi, miten esimerkiksi varausjärjestelmän hankinta vaikuttaa yrityksen palvelujen operointiin, online-myyntiin, yhdistelmätuotteisiin, asiakashankintaan, maksu- ja taloushallinnan prosesseihin, markkinointiin ja muiden resurssien hallintaan. Osallistujille havainnollistettiin myös matkailuyrityksen jakelukanavakarttaa ja sitä, miten matkailun globaalimarkkina toimii BtoAll-markkinassa.

Kirsi Mikkolan ammattitaito kouluttajana ja alan asiantuntijana nousivat vahvasti esiin koulutuksissa. Mikkola ei vain luennoinut aiheesta, vaan haastoi osallistujat aidosti miettimään asioita omasta näkökulmastaan, sekä tarjosi heille konkreettisia vinkkejä ja työkaluja arkeen vietäväksi. Jatkoa varten osallistujat saivatkin kuvattavakseen tarkemmin sen, millainen on heidän yrityksensä digitaalinen ekosysteemi, niin sanottu arjen atk, ja miten heillä toteutuu jakelukanavaverkostoon integroituminen.

Huhtikuussa digitaitokoulutus jatkuu jälleen mielenkiintoisella teemalla, kun aiheena on digimarkkinointi; sisällöntuotanto ja näkyvyyden kasvattaminen. Keskeinen käsiteltävä aihealue tässä koulutuskerrassa tulee olemaan sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen markkinoinnissa.

Digitaitokoulutus ja tämä blogikirjoitus ovat osa Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hanketta, jota rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankeaika on 1.8.2021-31.12.2022.

Lisätietoja: Anne-Mari Latvala, projektipäällikkö
p. 040 830 2007, anne-mari.latvala@seamk.fi

Hankkeen verkkosivut: Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä – SeAMK Projektit

#matkailu #digitalisaatio #DigitaidotKuntoonMatkailuyrityksissä #SeAMK