Ensimmäiset Jotpan rahoittamat majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloille suunnatut opintojaksot pyörähtävät käyntiin SeAMKissa - SeAMK Projektit

Ensimmäiset Jotpan rahoittamat majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloille suunnatut opintojaksot pyörähtävät käyntiin SeAMKissa

#

Ensimmäiset Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpan rahoittamat majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloille suunnatut opintojaksot pyörähtävät käyntiin SeAMKissa alkuvuodesta 2024. Luvassa on täsmäkoulutuksia, jotka tarjoavat työikäiselle väestölle mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan matalalla kynnyksellä ja työn ohessa. Työelämälähtöiset koulutukset toteutetaan osana Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hanketta.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus työikäisten osaamista tukemassa

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa on koulutuksen ja osaamisen kentällä suhteellisen uusi toimija. Palvelukeskus on perustettu vuonna 2021 ja sen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Palvelukeskuksen tavoitteena on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta rahoittamalla erilaisten osaamispalveluiden toteuttamista hankinnoilla ja valtionavustuksilla. (Jotpa, 2023.)

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus tuo jatkuvaan oppimiseen näkökulman, jossa omaa osaamista kehitetään nopeasti ja joustavasti, pieninä palasina ja työelämän tarpeet huomioiden. Rahoitettavat osaamispalvelut tai koulutukset ovat pääasiassa tutkintoa lyhyempiä opintoja, joilla pyritään vastaamaan ketterästi työelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin. Osaamispalvelut on suunnattu paitsi työssä oleville myös työvoiman ulkopuolella oleville henkilöille; kuten perhevapaalla oleville, jotka tarvitsevat lisää osaamista tai jotka haluavat päivittää nykyistä osaamistaan, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä ja pysyä kilpailukykyisinä työmarkkinoilla.

Yhtenä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston määrittämänä rahoituksen painopisteenä ovat olleet koronapandemiasta kärsineet alat. Palvelukeskus myönsi kesäkuussa 2022 yhteensä 6,2 miljoonaa euroa 29 hankkeelle, joilla vastattiin koronapandemiasta kärsineiden toimialojen; erityisesti majoitus-, ravitsemis- ja matkailualan sekä kulttuuri- ja tapahtuma-alan, osaavan työvoiman saatavuuden haasteisiin (Jotpa, 2023). Yksi rahoituksen saaneista hankkeista on SeAMKin ja Sedun yhteistyössä syksyllä 2022 käynnistämä Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hanke, jonka tavoitteena on tukea juuri majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloja vahvistamalla osaamista ja kasvattamalla alojen houkuttelevuutta potentiaalisena uravaihtoehtona.

Tarvelähtöisiä poimintoja työikäisille SeAMKin opintotarjonnasta

Alkuvuodesta käynnistyvät OSMO-hankkeen täsmäkoulutukset ovat 5 opintopisteen laajuisia opintojaksoja SeAMKin opintotarjonnasta. Luvassa on Tapahtumatuotannon prosessi ja Visuaalinen viestintä -koulutukset, jotka vastaavat erityisesti niiden matkailu-, ravitsemis- ja tapahtuma-alalla toimivien henkilöiden osaamistarpeisiin, jotka tuottavat osana omaa työtään erilaisia tilaisuuksia tai tapahtumia, tai osallistuvat yrityksensä tai työpaikkansa visuaalisen ilmeen luomiseen. Lisäksi kevään 2024 aikana toteutetaan Palveluyrityksen strateginen kehittäminen ja Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna -koulutukset, jotka on suunnattu ravintoloissa esihenkilönä toimiville tai näihin tehtäviin tähtääville osaamisen vahvistamiseksi. SeAMKin tarjonnan lisäksi myös Sedussa toteutetaan kevään 2024 aikana OSMO-hankkeen rahoittamia koulutuksia ravitsemisalan perus- tai erityisosaamista tarvitseville henkilöille.

OSMO-hankkeen koulutukset on poimittu SeAMKin opintotarjonnasta sen mukaan, millaisille osaamiselle on havaittu olevan kysyntää. Hankkeen yhtenä keskeisenä työpakettina on hakeva toiminta ja osaamisen tunnistaminen, jonka kautta on pyritty kartoittamaan majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-alojen osaamistarpeita; niin yksilöiden kuin yritysten ja organisaatioiden tasolla. Lisäksi kevään 2023 aikana hankkeessa tarjottiin aloille lyhytkoulutuksia lähes 40 eri aiheesta, minkä avulla pystyttiin myös hahmottamaan sitä, mitkä koulutukset herättivät kiinnostusta. Näistä kysytyimmistä aihepiireistä on valittu tulevalle keväälle opintojaksot, joiden kautta kiinnostuneet voivat edelleen syventää osaamistaan ja saada suorituksistaan todistuksen.

OSMO-hankkeen osallistujille tarjotaan koulutusten ohessa myös henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opintoihin. Jos esimerkiksi AMK-tasoinen opiskelu on osallistujalle entuudestaan täysin uutta, on hänen mahdollista osallistua koulutuksen alussa vapaaehtoiseen opintojen orientaatioon, jossa perehdytetään opiskelukäytänteisiin. Hankkeen koulutukset sopivat hyvin myös ”maistiaiseksi” alojen tutkintotavoitteista AMK-opiskelua pohtivalle. Hankkeen puitteissa voi osallistua vain yhdelle opintojaksolle, ilman sitoutumista pidempikestoiseen opiskeluun, mutta toisaalta koulutukset voivat toimia ensiaskeleena myös jatko-opinnoille.

Anne-Mari Latvala ja Heli Nevala

Lähteet:

www.jotpa.fi

Lisätiedot hankkeesta ja koulutuksista:

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi
Projektiasiantuntija Minna Luomanen I p. 040 868 0735 I minna.luomanen@sedu.fi

Hankkeen verkkosivut: Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO – SeAMK Projektit.

Artikkeli on osa Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hanketta, joka on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.