Rakennusalan yhteinen tulostyöpaja - SeAMK Projektit

Rakennusalan yhteinen tulostyöpaja

#
Rakennusalan yritysten tulostyöpaja

TATTI – Teknologian Avulla Työ Tuottavaksi – ESR -projektin toinen toimialakohtainen tulostyöpaja toteutettiin Alavuden Fasadissa marraskuun alussa.

Hankkeessa on ollut mukana neljä rakennusalan yritystä.  Ergonomiamittauksia tehtiin seuraavissa yrityksissä: Alavuden Betoni, Alavus Ikkunat, HTR-Steel ja Listatalo. Kolme yritystä sijaitsi Alavudella ja yksi Jalasjärvellä. Kaikista yrityksistä oli hyvä edustus mukana toimialan yhteisessä työpajassa. Nämä yritykset poikkesivat työtehtäviltään selvästi toisistaan. Jossain yrityksessä työtehtävät olivat selvästi muita yrityksiä raskaampia liikuteltavien taakkojen painon mukaan, kun taas toisissa yrityksissä saattoi olla enemmän toistoista johtuvaa kuormitusta.

Esitys luentosalissa.
Projektipäällikkö Kirsi Paavola ja TKI-asiantuntijat Merja Hoffrén-Mikkola ja Pia Haapala esittelevät rakennusalan yleisiä kuormitustekijöitä

Tilaisuuden alkuun hankkeen asiantuntijaopettajat Merja Hoffrén-Mikkola ja Pia Haapala esittelivät yhteisiä kuormittavia tekijöitä, joita näissä rakennusalan yritysten työtehtävien mittauksissa oli havaittu. Aluksi kerrottiin myös yleisesti työkuormituksen arvioinnista ja työn kuormittavuutta aiheuttavista tekijöistä. Sekä työ itsessään että työntekijästä johtuvat seikat aiheuttavat työstä johtuvaa kuormittuneisuutta. Kuormitus voi olla joko lyhytaikaista tai pitkäaikaista. Se, miten kuormittuneisuus koetaan, on yksilöllistä ja aina riippuvainen muista työntekijän tuntemuksista, ominaisuuksista ja häneen kohdistuvista olosuhteista.

 

Tyypillisimpiä yhteisiä työn kuormitustekijöitä näissä rakennusalan yrityksissä:

  • Etukumara työasento, jossa lisäksi paljon kurkottelua
  • Työtasojen tai -pisteiden huono säädettävyys
  • Siirreltävien kappaleiden monimuotoisuus (koko, paino, pituus) ja siirrettävä matka
  • Toistotyö, mutta ei pakkotahtinen

Mukana olleiden rakennusalan yritysten kuormitustekijät poikkesivat metallialan vastaavista siinä, että varsinkin käsiteltävien kappaleiden muoto ja etenkin pituus olivat selkeästi metallialaa vaihtelevampia. Toisaalta näissä rakennusalan yrityksissä oli vähemmän kiinteitä ja isoja työkoneita, jotka rajoittaisivat työasentojen vaihtelemista, kuten mitattuna olleissa metallialan yrityksissä.

Rakennusalalla mittauksiin osallistui neljässä yrityksessä yhteensä 11 henkilöä. Toimintakykymittauksissa havaittiin, että yli puolella mitatuista dominoivan käden puristusvoima oli selvästi keskimääräistä paremmalla tasolla, samoin kuin kyykistystestin tulokset. Yläraajojen dynaaminen nostotesti painottui kuitenkin keskinkertaiselle tasolle, mutta hartiaseudun liikkuvuudessa yli puolella osallistujista oli vain lievä liikerajoitus tai ei lainkaan liikerajoitusta. Verrattaessa metallialan vastaaviin mittauksiin, tällä otoksella rakennusalan mittauksiin osallistuneiden henkilöiden toimintakyky oli jonkin verran korkeammalla tasolla kuin metallialan vastaava.

Tuki- ja liikuntaelimistön rasitus- ja kiputiloja oli oman ilmoituksen mukaan yli 70% mitatuista henkilöistä. Tyypillisimpiä olivat selän, lonkan ja lantion sekä olkapääkivut. Mittauksiin osallistuneiden työntekijöiden keski-ikä oli 47 vuotta, eli lähes kymmenen vuotta enemmän kuin metallialalla. Työkokemusta mitatuista työtehtävistä oli karttunut keskimäärin kymmenen vuotta.

Yritykset kertoivat itse valitsemistaan mittauskohteista

Jokaiselta yritykseltä esiteltiin yrityksen itsensä valitsema mittauskohde. Alavus Ikkunat Oy:n toimitusjohtaja Arto Paalanen esitteli karmivarustelun työpisteen, jossa karmeihin kiinnitetään helat ja tiivisteet. Listatalolta vertailtiin varastosta tapahtuvaa keräilytyötä eri työntekijöiden tekemänä ja valmiiden pinkkojen muovitusta. Alavuden Betonin työpiste-esittelyssä oli tiilien ladontavaihe betonielementin päälle ja HTR-Steelin työpisteistä tarkasteltiin CNC-koneella työskentelyä.

Esimerkeiksi otetuissa työtehtävissä eniten kuormittuneisuutta aiheuttivat joko painava taakka tai sen siirtely, etukumara työskentelyasento ja etenkin pitkien tai leveiden kappaleiden kantaminen pitkiäkin matkoja.

Esitys luentosalissa.
Tatti-hankkeen parannusehdotuksia rakennusalan yritysten kuormittaviin työtehtäviin

Ratkaisuja työkuormituksen vähentämiseen

Yhteisiä ratkaisuja rakennusalan työkuormituksen vähentämiseen etsittiin lähinnä säätöjen ja työskentelytasojen korkeuden kautta. Näitä yrityksissä olikin hyvin tarjolla, mutta niiden käyttö voisi olla vielä tehokkaampaa. Käsiteltävien kappaleiden oikealla kantoasennolla ja työskentelyasennon vaihtelevuudella ja vastaliikkeiden tekemisellä on myös suuri merkitys. Yksinkertainen tapa jakaa kuormitusta kehossa on molemmin puolinen työskentely, mikä kuitenkin vaatii jonkin verran harjaantumista työtehtävän suorittamiseen uudella tavalla.

Keskustelussa yritysten edustajien kanssa todettiin, että pienilläkin muutoksilla tai säädöillä voidaan vaikuttaa työskentelyasentoihin ja työn kuormittavuuteen paljonkin. Tässä työpajassa tuli puheeksi myös ulkoiset tukirangat ja niiden mahdollinen käyttöönotto tai testaus etukumarassa suoritettavissa työskentelyasennoissa.