Kasvuyrittäjyyden ekosysteemi vihreää kasvua tukemassa - SeAMK Projektit

Kasvuyrittäjyyden ekosysteemi vihreää kasvua tukemassa

Etelä-Pohjanmaalla on jo vuosia panostettu kasvuyrittäjyyden ekosysteemin kehittämiseen. Yritysten kasvun tukeminen on tärkeää, sillä kasvavat yritykset luovat uusia työpaikkoja ja innovaatioita. On kuitenkin varmistettava, että kasvu on kestävää, eli toisin sanoen se ei entisestään kasvata luonnonvarojen käyttöä tai lisää päästöjä. Tärkeää on myös huomioida, että kaikki yhteiskunnan jäsenet hyötyvät kasvusta. Tästä syystä GreenGrow-hankkeessa haluttiin tehdä selvitys kasvuyrittäjyyden ekosysteemistä vihreän kasvun näkökulmasta.

Mitä ekosysteemi tarkoittaa?

Tässä yhteydessä ekosysteemillä tarkoitetaan verkostoa, joka koostuu erilaisista toimijoista, kuten yrityksistä, asiakkaista, kuluttajista, kehitys- ja tutkimusorganisaatioista, rahoittajista ja viranomaisista. Kaikilla ekosysteemin toimijoilla on erilaiset kyvyt ja roolit, jotka täydentävät toisiaan. Ekosysteemiyhteistyö tuo erilliset ihmiset ja organisaatiot yhteen, mikä lisää tiedon ja osaamisen määrää ekosysteemissä. Tämä voi johtaa uusiin innovaatioihin ja liiketoimintaan. Ekosysteemin yhteistyöllä pystytäänkin luomaan arvoa, jota yksittäiset toimijat eivät pystyisi yksin tuottamaan.

Mitä ekosysteemiarvioinnissa tehtiin ja mitkä olivat keskeiset tulokset?

Arvioinnin tavoitteena oli tarkastella Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyyden ekosysteemin tilaa vihreän kasvun näkökulmasta. Yritysten vastuullisuuteen kohdistuu nykypäivänä paljon erilaisia vaatimuksia, ja kestävyyteen liittyvä sääntely tulee lisääntymään merkittävästi tulevina vuosina. Yritysten kilpailukyvyn ja alueen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi onkin tärkeää varmistaa, että alueen ekosysteemi pystyy tukemaan yrityksiä liiketoiminnan kestävyyden kehittämisessä.

Arviointi perustuu ekosysteemin eri toimijoiden haastatteluihin sekä hankkeessa toteutettuun yritysselvityskyselyyn (linkki). Haastatteluihin valittiin kasvuyrittäjyyden ekosysteemistä oleellisiksi tunnistetut toimijat.

Ekosysteemiarvioinnin keskeisimmiksi tuloksiksi nousi (ks. kuva alla):

Tarve tehokkaammalle
1) yhteistyön tiivistämiselle
2) palveluiden ja viestinnän selkiyttämiselle
3) kestävän liiketoiminnan osaamiselle
4) tutkimustoimijoiden hyödyntämiselle

Yksityiskohtaisemmat tiedot haastattelujen toteuttamisesta sekä arvioinnin tuloksista voit lukea hankkeessa tuotetusta käsikirjasta, jota pääset lukemaan täältä.