ILPO - Opas ilmastopäästöjen laskentaan pk-yritykselle - SeAMK Projektit

ILPO - Opas ilmastopäästöjen laskentaan pk-yritykselle

Tervetuloa hyödyntämään Ilpo-opasta pk-yrityksesi hiilijalanjäljen selvittämisessä!

 

​Viime aikoina  yritysten ja erilaisten toimijoiden ympäristövaikutukset ja erityisesti niiden tunnistaminen ja pienentäminen ovat näkyneet yhä enemmän erilaisissa keskusteluissa ja selvityksissä, sidosryhmien odotuksissa ja vaatimuksissa sekä myös yritysten ja toimijoiden omissa ympäristöarvoissa. Vuonna 2022 voimaan tulleen EU-taksonomian myötä myös pk-yritysten toimitusketjun toimijat ja rahoittajat ovat vaatineet nimenomaan hiilijalanjäljen raportointia yhteistyökumppaneiltaan.

Yrityksen hiilijalanjälki kertoo yritysten toiminnasta aiheutuvien ilmastopäästöjen määrän ja siten se on konkreettinen työkalu toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamiseen. Oikein hyödynnettynä hiilijalanjälkilaskenta ohjaa yrityksiä toteuttamaan sekä ympäristön että liiketaloudellisen toiminnan näkökulmasta tärkeimpiä kehittämistoimia.

Hiilijalanjäljen laskeminen ei ole tähtitiedettä mutta sen laskemiseen ja pienentämiseen liittyy omat työkalunsa ja lainalaisuutensa. Etenkin ensimmäisellä kertaa laskennan toteuttamiseksi on tarvetta hankkia tietoa sekä hiilijalanjäljen laskennasta että omasta yritystoiminnasta sekä myös käydä pohdintaa toimintojen rajauksista. ILPO-opas tarjoaa tietoa hiilijalanjäljen laskennasta ja yritysten negatiivisten ilmastovaikutusten pienentämisestä sekä käytännön opastusta laskennan tekemiseen. Rakentamalla ILPO-oppaan olemme halunneet auttaa erityisesti eteläpohjalaisia pk-yrityksiä käynnistämään oman hiilijalanjäljen laskentaprosessinsa sekä mahdollisesti myös tarjoamaan virtuaalisen rinnallakävijän yrityksen prosessiin.

Tällä sivulla kerromme, mikä ILPO on, kuka sitä voi hyödyntää ja miten. Kerromme myös oppaaseen valituista aiheista sekä siitä, miksi yritysten tulisi perehtyä ilmastopäästöjensä eli hiilijalanjälkensä laskentaan. 

Hyppää oppaaseen sivun oikeasta reunasta!

 • Mikä ILPO on?

  ILPO on käytännönläheinen opas pk-yrityksen ilmastopäästöjen eli hiilijalanjäljen laskentaan. Oppaan lähtökohtana on, että hiilijalanjäljen laskenta ei tarvitse olla käyttäjälle ennestään tuttua, vaan oppaan avulla kaikki pääsevät vauhtiin. Itse laskennan ja sen tuloksen lukemisen lisäksi oppaassa kerrotaan, mikä hiilijalanjälki on ja mitä siitä on hyvä tietää ennen laskennan aloittamista, sekä miksi yrityksen kannattaa selvittää hiilijalanjälkensä ja miten sitä voi hyödyntää. Lisäksi oppaassa annetaan vinkkejä päästöjen vähentämistoimiin. 

  Hiilijalanjälki voidaan laskea sekä yritykselle, että tuotteelle tai esimerkiksi palvelulle. Tietyt lainalaisuudet pätevät kaikessa hiilijalanjälkilaskennassa, mutta ILPO  opastaa nimenomaan yrityksen hiilijalanjäljen selvittämiseen ja sen hyödyntämiseen.

 • Kenelle ILPO on tarkoitettu?

  ILPO on suunnattu erityisesti eteläpohjalaisille pk-yrityksille. Oppaan käytännön esimerkeissä onkin huomioitu erityisesti Etelä-Pohjanmaan vahvat toimialat.  

  Oppaasta hyötyvät kuitenkin kaikki yritykset, jotka haluavat tunnistaa omat ympäristövaikutuksensa, vaikuttaa niihin sekä mahdollisesti myös hyödyntää laskennan tulosta toimintansa kehittämisessä. 

 • Miksi ILPO on tehty?

  Kansallisten ja kansainvälisten hiilineutraalius- ja kiertotaloustavoitteiden myötä yrityksiin kohdistuu yhä enemmän ja yhä tiukempia ympäristövaatimuksia. Hiilijalanjäljen avulla yritys saa konkreettista tietoa omista ympäristövaikutuksistaan ja hiilijalanjäljen laskeminen ohjaa yritystä suuntaamaan kehittämistoimiaan sellaisiin toimenpiteisiin, joilla on eniten vaikuttavuutta. 

  Esimerkiksi tammikuun 2022 alusta voimaan tullut EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä edellyttää kaikkia rahoituslaitoksia ja pörssiyrityksiä raportoimaan koko toimintansa ympäristövaikutukset tiettyjen ympäristötavoitekohtaisten kriteerien mukaisesti. Ensimmäisten kriteerien joukossa on jo julkaistu  vaatimukset Ilmastonmuutoksen hillinnälle ja ilmastonmuutokseen sopeutumiselle, joiden lähtökohtana on hiilijalanjäljen selvittäminen. Koska vaatimukset koskevat asetuksen piirissä olevien yritysten koko toimintaa, hiilijalanjäljen selvittämistä ja muihin kriteereihin vastaamista tullaan edellyttämään myös rahoitusta hakevilta tai pörssiyhtiöiden toimitusketjuun kuuluvilta pk-yrityksiltä.

 • Mitä ILPO sisältää?

  Opas sisältää 16 lyhyttä opasvideota, jotka on jaoteltu neljään teemaan:

  1. Mikä on hiilijalanjälki? selvittää teeman nimen mukaisesti, mikä hiilijalanjälki on ja mitä hiilijalanjälkeen liittyvistä standardeista ja vastuista on hyvä tietää, ennen kuin aloitetaan selvittämään yrityksen hiilijalanjälkeä.  Teemassa selvennetään myös, mitä eroa on yrityksen ja tuotteen hiilijalanjäljillä.
  2. Laskennan hyödyntäminen -osiossa selvitetään pk-yrityksiin kohdistuvia kestävyysvaatimuksia ja toimintaympäristön muutoksia, joihin sopeutumisessa hiilijalanjäljen selvittämisestä on hyötyä. Teemassa pohditaan myös, minkälaisia mahdollisuuksia yrityksellä on hyödyntää hiilijalanjäljen laskennan tulosta esimerkiksi yrityksen kehittämisen tai viestinnän työkaluna. 
  3. Hiilijalanjäljen laskenta –teemassa perehdytään konkreettisesti eri päästölähteiden ilmastovaikutusten laskentaan, päästökertoimiin sekä lopulta myös siihen, miten laskennan tulosta luetaan. 
  4. Kun yrityksen ilmastovaikutukset on selvitetty, seuraava askel on päästöjen vähentäminen. Neljännessä teemassa annetaan vinkkejä päästöjen vähentämiseen. Teemassa valotetaan myös hiilijalanjäljen kompensaatiota sekä sitä, mitä ovat hiilikädenjälkituotteet, joilla voidaan vähentää muiden toimijoiden hiilijalanjälkeä ja miksi näiden kehittäminen on hyvää liiketoimintaa.

  Opas sisältää myös erilaisia linkkejä, joiden sisältöön tutustumalla voi saada erilaisia näkökulmia hiilijalanjäljen laskentaan ja hyödyntämiseen. Oppaan lähteisiin perehtymällä voi edelleen syventää hiilijalanjälkeen liittyvää osaamista. 

 • Miten ILPOa käytetään?

  Opas on jaettu neljään erilaiseen teemaan, joista jokainen sisältää 2-9 opasvideota. Opasvideoiden yhteyteen on tuotu myös mahdollisia linkkivinkkejä sekä viitataan aiheen lähteisiin. Oppaan sivut ja videot sekä tarvittaessa niihin liittyvät lisämateriaalit on hyvä käydä läpi järjestyksessä ja tarvittaessa palata videoihin sekä linkkivinkkeihin uudelleen. 

  Teemaan 3 eli hiilijalanjäljen laskentaan liittyvät videot on erityisesti hyvä käydä läpi useampaan kertaan, sillä ensimmäisellä kerralla on hyvä perehtyä siihen, minkälaisia tietoja yrityksen toiminnasta tulee kerätä itse laskennan suorittamista varten. Toisella katselukerralla, tietojen keräämisen jälkeen, on helpompi keskittyä itse laskentaan. 

  Opasta voi hyödyntää laskettaessa hiilijalanjälkeä millä tahansa laskurilla, mutta oppaan tuottamisprosessissa ja teeman 3 opasvideoissa on hyödynnetty Y-Hiilaria, joka on veloituksetta käytettävissä oleva Excel-pohjainen laskuri. Excel-pohjaisuuden ansiosta tiedot on mahdollista tallentaa, eli koko laskentaa ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi. Excel säilyy myös dokumenttina, jos ja kun laskentaan on tarvetta palata jälkeenpäin. 

  Oppaan rakentamisessa on pyritty ottamaan huomioon hiilijalanjäljen laskentaan liittyvät tärkeimmät standardit. Oppaan kohderyhmä on kuitenkin moninainen joukko yrityksiä, joiden toimintaan voi vaikuttaa erilaiset ohjeistukset ja säädökset. Lisäksi materiaaleja päivitetään aika ajoin. Näin ollen oppaan tekijät eivät ole vastuussa siitä, että yrityksen hiilijalanjäljen laskennassa on huomioitu kaikki oleellinen materiaali ja että opasta on tulkittu oikein.

 • Kuka ILPOn on rakentanut?

  ILPO – Opas pk-yrityksen ilmastopäästöjen laskentaan on rakennettu osana Seinäjoen ammattikorkeakulun toteuttamaa Kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaalle – CircEPOs –hanketta. Oppaan ovat laatineet Seinäjoen ammattikorkeakoulun lehtori Pasi Junell ja TKI-asiantuntija Krista Mäki. Opasvideoiden editoinnista ja litteroinnista on vastannut projektisihteeri Satu Metsomäki ja verkkosivuston teknisessä toteutuksessa on avustanut TKI-asiantuntija Sini Karjalainen. Hanketta on rahoittanut Etelä-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta (EAKR). 

  Oppaan rakentamisprosessissa on ollut mukana 9 eteläpohjalaista pk-yritystä, jotka ovat jakaneet hankkeen asiantuntijoiden kanssa kokemuksiaan omasta hiilijalanjäljen laskennan prosessista. Näitä arvokkaita kokemuksia on hyödynnetty tämän oppaan laatimisessa.