CircEPOs - Kiertotalouden osaamisalusta - SeAMK Projektit

CircEPOs - Kiertotalouden osaamisalusta

[popup id="6465" cta_text="Tilaa RIIHI-uutiskirje tästä »"]

Yhteistyömahdollisuuksia ja tuoretta tietoa kiertotaloudesta

Osaamisalusta kokoaa yhteen osoitteeseen kaiken oleellisen pk-yrityksille

CircEPOs-hanke rakentaa osaamisalustaa, joka kokoaa yhteen tietoa, koulutuksia ja toimijoita, joita yhdistämällä voidaan löytää ratkaisuja kestävyyskriisin tuomiin muutostarpeisiin. Näin tuemme Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yrityksiä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä.  Tavoitteenamme on tukea yritysten kasvua ja kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

 

Pysy ajan tasalla, seuraa somessa

LinkedIn linkki
Siirry LinkeIn
facebooklogo
Siirry FB

Yritysten toimintakenttä muuttuu tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan. Kestävyyskriisi, ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen luovat yrityksille paineita niin asiakkaiden, rahoittajien kuin lainsäätäjien vaatimusten muuttuessa. Myös raaka-aineisiin ja muihin tuotantopanoksiin liittyy enemmän epävarmuutta kuin koskaan aiemmin, niin saatavuuden kuin kustannusten osalta.

Tämä muutos tulee vaikuttamaan kaikkiin pk-yrityksiin sijaintiin katsomatta. Etelä-Pohjanmaan alkutuotantovaltaisella alueella muutokset vaikuttavat myös huoltovarmuuteen, jonka varmistaminen on tärkeämpää kuin koskaan.

Tehostamalla resurssiensa käyttöä ja hyödyntämälle kiertotalousperustaisia ratkaisuja yritykset voivat vastata

 • raaka-aineiden hinnannousuun
 • kilpailuun niukkenevista resursseista
 • päästövähennystarpeisiin

Osaamisalustaa kehitetään osana EAKR-rahoitteista Kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaalle – CircEPOs -hanketta. Hankkeen toteutuksesta vastaa SeAMK. Etelä-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) mukaista rahoitusta.

Lisätietoa ja linkkivinkkejä

Kysy kiertotaloudestaVastauksia Ytyä teollisuuteen -hankesivulta

Uutiset

lisää uutisia

Blogi

lisää blogeja

Menneet tapahtumat ja koulutukset

Lisää menneitä tapahtumia

HANKKEESTA

 • TAUSTA: Miksi tämä hanke?

  Kestävyyskriisin lisäksi muun muassa väestönkasvu ja kaupungistuminen sekä erilaiset yhteiskunnalliset kriisit muuttavat tällä hetkellä nopeasti toimintakenttää, jossa yritykset toimivat. Tehostamalla resurssiensa käyttöä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti yritykset ja organisaatiot voivat vastata raaka-aineiden hinnannousuun ja resurssikilpailuun sekä ilmastokriisin aiheuttamiin päästövähennystarpeisiin.

  Kestävän kehityksen teemat vaikuttavat voimakkaasti myös sekä kuluttaja- ja yritysasiakkaiden että sijoittajien käyttäytymiseen. Tämän lisäksi yrityksiä ohjataan tutkimaan kestävää kehitystä tukevia innovointimahdollisuuksiaan myös poliittisen sääntelyn myötä.

  Uudistuvaan toimintakenttään sopeutuminen ja ympäristövaatimuksiin vastaaminen vaatii yrityksiltä ja muilta organisaatioilta kehittämistoimia muun muassa liiketoimintamalleihin sekä tuotteisiin. Kiertotalouden potentiaali Suomen kansantaloudelle on arvioitu olevan noin 2-3 miljardia euroa vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Edelläkävijäyritykset tulevat muovaamaan kilpailukenttää ja saavat näin etulyöntiaseman muihin toimijoihin nähden.

  Materiaaleihin sitoutunut arvo voidaan kuitenkin säilyttää mahdollisimman korkeana ainoastaan, kun materiaalin kierrättäminen, resurssitehokkuus ja arvonsäilyttäminen on huomioitu arvoketjun jokaisessa vaiheessa, jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Kiertotaloudenedistämiseksi alueella tarvitaan yritysten poikkialaista yhteistyötä sekä aktiivista synergioiden ja mahdollisuuksienselvittämistä.

  Tämän hankkeen päätavoitteena on rakentaa ja juurruttaa Etelä-Pohjanmaan oma poikkialainen kiertotalouden osaamisalusta, ’Riihi’. Riihi palvelee eteläpohjalaisia pk-yrityksiä sekä muita toimijoita tarjoten tukea ja tietoa kiertotalouden hyödyistä ja mahdollisuuksista. Riihestä löytyy eteläpohjalaiselle pk-yrityskentälle erityisesti valikoitua kiertotalousmateriaalia. Riihen ylläpidosta vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu myös hankkeen päättymisen jälkeen.

  Hankkeen tapahtumat ja toimenpiteet tukevat alueen kiertotaloussiirtymää lisäämällä toimijoiden tietoa ja osaamista kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen liittyen.

 • KOHDERYHMÄ: Kenelle tämä hanke on tarkoitettu?

  Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä ovat kaikki Etelä-Pohjanmaan pk-yritykset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Pitkällä aikavälillä myös alueen kunnat ja oppilaitokset hyötyvät hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista.

 • TAVOITTEET: Mitä hyötyjä hanke tuottaa?

  Hankkeen päätavoitteena on rakentaa ja juurruttaa poikkialainen kiertotalouden osaamisalusta, Riihi, jossa eteläpohjalaisten pk-yritysten ja muiden toimijoiden on mahdollista saada tukea ja tietoa kiertotalouden hyödyntämisestä. Riihen tavoitteena on edistää kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen liittyvää muutosta Etelä-Pohjanmaan alueen yrityksissä ja muissa organisaatioissa sekä kiertotalouteen liittyvää yhteistyötä yritystenja eri toimijoiden välillä. Riihi kokoaa yhteen alueella tuotetun kiertotalouteen liittyvän materiaalin, työkaluja, tapahtumia ja hyviä esimerkkejä. Soveltuvin osin tietoa ja esimerkkejä tuodaan myös alueen ulkopuolelta.

  Hankkeen alatavoitteet ovat

  1) Alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kiertotalousosaamisen kasvattaminen, yhteistyön lisääminen ja resurssien käytön tehostaminen

  2) Kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palvelujen sekä liiketoiminnan lisääminen alueen yrityksissä

  3) Tuottaa opas eteläpohjalaisille pk-yrityksille siirtymään lineaarisesta kiertotalouteen

  4) Tuottaa työkirja päästökartoitukseen pk-yritysten käyttöön

 • TOIMENPITEET JA TYÖKALUT: Mitä hankeessa tapahtuu ja syntyy?

  Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin (tiedottaminen, kehittäminen ja osaamisalustan rakentaminen), jotka tukevat osaamisalustan kehittämistä ja implementointia käytännön toimenpiteiden kautta.

  Tiedottamista tehdään koko hankkeen ajan. Tiedottamisella pyritään lisäämään alueen pk-yritysten ja toimijoiden kiertotaloustuntemusta sekä auttamaan yrityksiä tunnistamaan mahdollisuuksiaan hyödyntää kiertotaloutta omassa toiminnassaan. Hankkeessa tuotetaan tietoa muun muassa webinaarien, artikkelien ja uutiskirjeiden muodossa. Lisäksi hankkeella on omat sosiaalisen median sivut LinkedInissä ja Facebookissa.

  Toisessa työpaketissa järjestetään työpajoja, joissa pohditaan kiertotalouden arvojen ja periaatteiden mukaisen liiketoiminnan, tuotteiden ja palvelujen kehittämistä oman liiketoiminnan näkökulmasta.

  Työpaketissa järjestettävissä businessblendereissä edistetään yritysten välisen sekä yritysten ja toimijoiden välisen yhteistyön lisäämistä alueella, millä tavoitellaan resurssitehokkuuden kasvattamista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista.

  Hankkeessa kehitetään pk-yrityksen opas päästökartoitustyökirja, jossa esitetään konkreettiset step by step -toimenpiteet päästöjen kartoittamiseen sekä mahdolliset kehitystoimenpiteet. Työkirjaa kehitetään yhdessä 12 pk-yrityksen kanssa.

  Hankkeessa kootaan case-kuvauksia pk-yrityksistä, jotka hyödyntävät kiertotalouden mukaisia tuotteita tai palveluita liiketoiminnassaan. Lisäksi luodaan opas ja esimerkkejä kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kehittämisestä. Kaikki tuotokset julkaistaan rakennettavalla osaamisalustalla.

  Kolmannessa työpaketissa rakennetaan hankkeen näkyvin tuotos, kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaalle. Osaamisalusta tulee olemaan nettisivusto, josta Etelä-Pohjanmaan pk-yritykset sekä muut toimijat löytävät oleellisimman tiedon kiertotaloudesta kerättynä yhteen paikkaan. Osaamisalusta tulee olemaan pysyvä osa Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimintaa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

 • TIIMI: Ketkä hanketta vievät kohti tavoitteita?

  Tässä hankkeessa hyödynnetään SeAMKin laajaa tietotaitoa eri osa-alueilta. Projektin vetovastuussa on Krista Mäki ja tiimiin oman asiantuntemuksensa tuovat Jenni Nurmi, Heli Hietala, Pasi Junell ja Anu Palomäki.

  Mikäli olet kiinnostunut hankkeen toimenpiteistä ja tapahtumista tai sinulla on vaikka ideoita osaamisalustan sisältöön, ole yhteydessä! 

  Krista Mäki

  projektipäällikkö

  krista.maki@seamk.fi

 • HANKKEEN VIRALLISET TIEDOT
  • Nimi: Kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaalle -CircEPOs
  • Kesto: 1.3.2021 – 31.12.2022
  • Vastuullinen yksikkö: SeAMK TKI
  • Kohderyhmä: Eteläpohjalaiset mikro- ja pk-yritykset
  • Budjetti: 268 860 (80% tuki)
  • Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), rahoituksen myöntäjä Etelä-Pohjanmaan liitto
  • Projektipäällikkö: Krista Mäki

Laita viestiä ja kysy lisää

Tummahuksinen nainen seisoo käsi lanteilla.

Krista Mäki

Asiantuntija, tki

erikoisala: Kiertotalous, kestävä kehitys, ympäristöteknologia

sähköposti

Krista.Maki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300356

Henkilökuva.

Jenni Nurmi

Projektipäällikkö

sähköposti

Jenni.Nurmi(a)seamk.fi

puhelin

+358408302047

Heli Hietala

Projektipäällikkö

sähköposti

Heli.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302028

Vaaleahiuksinen henkilö seisoo kädet puuskassa.

Anu Palomäki

Projektipäällikkö ja hankesalkkuvastaava

sähköposti

Anu.Palomaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408301257

Parrakas mies seisoo kädet housun taskuissa.

Pasi Junell

Lehtori

erikoisala: fysiikka, kemia, sähkötekniikka, matematiikka

sähköposti

Pasi.Junell(a)seamk.fi

puhelin

+358408302212

Tummahiuksinen henkilö seisoo harmaata taustaa vasten.

Satu Metsomäki

Projektityöntekijä

sähköposti

Satu.Metsomaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300352