Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla - SeAMK Projektit

Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla

Tervetuloa Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen sivustolle!

Hankkeen tavoitteena on edistää Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten valmiuksia kestävään kehitykseen sekä kiertotalousajattelun omaksumiseen. Tältä sivustolta löydät hankkeen tuloksena syntyneet työkalut, mallit ja toimenpidesuunnitelmat, joiden avulla pk-yritykset voivat vahvistaa kestävän kehityksen teemoja yritystoiminnassaan.

Hanketta ovat toteuttaneet Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Vaasan yliopisto. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019–31.12.2021. Hanke on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahastosta, jota alueella koordinoi Etelä-Pohjanmaan liitto.

Hanke jakautuu kahteen teemaan, jotka nivoutuvat oleellisesti toisiinsa: ekoinnovointiin ja kiertotalouteen. Hankkeessa kiertotalous nähdään laajana moniulotteisena ilmiönä, jonka alku on ekoinnovoinnissa. Hankkeessa on rakennettu eteläpohjalaisen pk-yrityksen ekoinnovaation malli, joka sisältää työkalut ekoinnovaatioprosessin kehittämiseen yrityksessä. Tietyt kiertotalouteen liittyvät kehittämismahdollisuudet ovat poikkileikkaavia, mutta kaikilla toimialoilla on kuitenkin myös omat erityispiirteensä, jotka luovat kiertotaloussiirtymälle sekä haasteita että mahdollisuuksia. Tämän vuoksi on tärkeää laatia myös alakohtaisia toimenpidesuunnitelmia, joita yritykset voivat hyödyntää tarkastellessaan omia mahdollisuuksiaan kiertotalouden toteuttamisessa.

Kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen tuotetut työkalut auttavat yritystä tunnistamaan kiertotalouteen liittyviä mahdollisuuksia sekä valitsemaan niistä strategisesti toimivimmat ja kannattavimmat liiketoiminnan kehittämislinjat.

Teollisuusalan ollessa yksi Etelä-Pohjanmaan vahvuusaloista, hankkeessa on pilotoitu toimialan kiertotalouden toimenpidesuunnitelman laatimista juuri teollisuusalalle.

Mallin, työkalujen ja toimenpidesuunnitelman laatimisessa on hyödynnetty sekä kirjallisuutta että yrityshaastatteluja. Tulosten tuottamisessa on ollut mukana yhteensä noin 20 eteläpohjalaista pk-yritystä.