Kiertotalous ohjaa Ukrainan jälleenrakentamista

Kiertotalous ohjaa Ukrainan jälleenrakentamista

Blogi:
Kuva: Euractiv

Uusi eurooppalainen Bauhaus ohjaa rakentamista Euroopassa ja Ukrainassa

Uusi eurooppalainen Bauhaus, NEB, on Euroopan komission käynnistämä aloite, joka lisää kulttuurista ja luovaa näkökulmaa Euroopan rakennetun ympäristön vihreään siirtymään, osana European Green Deal -kehityksen ohjelmaa. Sen päämääränä on osoittaa, kuinka kestävä kehitys ilmentyy meidän arkielämässämme positiivisina ja konkreettisina ilmiöinä. Uusi eurooppalainen Bauhaus keskittyy ympäristöön, talouteen ja kulttuuriin, fokusoituen erityisesti yhteisöjen rakentamiseen, ja alhaalta ylöspäin suuntautuviin lähestymistapoihin.

Vain kaksi vuotta käynnistämisensä jälkeen NEB on kasvanut liikkeeksi, joka on jo yli 1000 jäsenen yhteisö. Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainassa NEB-yhteisö on osoittanut valmiutensa tukea ukrainalaisia. Ukrainassa NEB tekee tiivistä yhteistyötä useiden ukrainalaisten kumppaneiden kanssa, pyrkien yhdistämään nopean aikavälin jälleenrakentamistarpeet ja maan pitkän aikavälin tavoitteet.

Jälleenrakentamisen käynnistyessä Ukrainalle tarjoutuu merkittävä mahdollisuus uudistaa infrastruktuurinsa ja taloutensa kestäväksi ja resilientiksi. Myös Euroopassa tavoitellaan Green Dealin avulla merkittäviä parannuksia rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen lähivuosina. Kun Ukraina halutaan tuoda osaksi Euroopan Unionia nopealla aikataululla, nämä toisinaan sivuavat tavoitteet nivoutuvat yhteen Uuden eurooppalaisen Bauhausin alla. Ukrainan jälleenrakentaminen halutaan toteuttaa NEB:n periaatteiden mukaisesti.

Kiertotalous, joka pyrkii minimoimaan jätteen ja tehokkaasti hyödyntämään resursseja, on NEB:n ja Ukrainan jälleenrakennusstrategian kulmakivi. Tavoitteena on paitsi korjata vaurioita, myös muuttaa Ukraina kestävän kasvun ja innovoinnin mallimaaksi Itä-Euroopassa.

Kiertotaloustoimet aloitteiden keskiössä

PHOENIX-aloite on suunniteltu tukemaan Ukrainaa sen kaupunkien kestävässä ja osallistavassa jälleenrakentamisessa, ja se tuo ukrainalaisten kaupunkien jälleenrakentamiseen mukaan eurooppalaista huippuosaamista. Yhteistyössä NEB-yhteisön kanssa PHOENIX-aloite pyrkii mobilisoimaan vähintään 7 miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla kehitetään edistyksellistä ukrainalaisten kaupunkien jälleenrakentamista.  Aloite keskittyy korkealaatuiseen, kestävään ja osallistavaan jälleenrakennustyöhön, edistäen yhteyksiä ukrainalaisten kaupunkien ja EU:n kaupunkien välillä. Kaupungit pääsevät vaihtamaan kokemuksia ilmastoneutraaliuteen, energiatehokkuuteen ja ympäristövaikutusten minimoimiseen liittyvistä toimista.

PHOENIX-aloitteen ytimessä on sitoutuminen ympäristönsuojeluun ja kestävään kaupunkisuunnitteluun. Aloite auttaa Ukrainan kaupunkeja omaksumaan ilmastoneutraaleja toimintatapoja rakentamisessa, sisällyttämään eurooppalaiset ympäristöstandardit paikalliseen lainsäädäntöön sekä jakamaan kestävän kehityksen parhaita käytäntöjä. Samalla aloite kannustaa NEB- yhteisön jäsenten osallistumista uudelleenrakennusprosessiin.

Toinen keskeinen PHOENIX-aloitteen elementti liittyy EU:n rahoitukseen.  Aloitteeseen kuuluu kaksi Ukrainaan kohdistettua rahoitushakua; toinen LIFE:n, EU:n ympäristöohjelman, alla ja toinen Horisontti Eurooppa -ohjelman Ilmastoneutraalit ja Älykkäät Kaupungit -tehtävän alla. Kummankin instrumentin kautta on mahdollista hakea rahoitusta esimerkiksi kiertotaloutta edistäviin ja hyödyntäviin jälleenrakennusprojekteihin.

Monta syytä kiertotalouden jalkauttamiselle Ukrainassa

Sodan vuoksi Ukrainassa kertyy valtavia määriä rakennusjätettä, jotka halutaan hyödyntää jälleenrakentamisessa. Monia haasteita kiertotalouden toteuttamisessa on, mutta ministeriöt aikovat käynnistää läpileikkaavia suurhankkeita ja toteuttaa erilaisia pilottiprojekteja. Lisäksi ministeriöt ovat ilmaisseet halunsa avoimelle yhteistyölle kansainvälisten organisaatioiden kanssa ja kannustavat kaikkia toimijoita, myös yrityksiä ratkaisujensa kanssa, osallistumaan aktiiviseen vuoropuheluun Ukrainan kestävän jälleenrakentamisen mahdollistamiseksi.

Ukrainalle kiertotalouden ratkaisujen hyödyntäminen on olennaista useista syistä. Kiertotalouden ratkaisut modernisoivat taloutta ja kasvattavat taloudellisen toiminnan lisäarvoa vahvistamalla investointeja ja kaupankäyntiä, sekä kansalaisten osaamispohjaa. Lisäksi kiertotalouden omaksuminen osaksi uudelleen rakentuvaa taloutta syventää yhteistyötä EU:n ja kansainvälisen yhteisön kanssa, ja tuo Ukrainaa yhä lähemmäs muuta Eurooppaa. Konkreettisimmin vaikutukset nähdään siinä, miten kiertotalous parantaa resurssitehokkuutta ja jätehuoltoa, ja auttaa ennallistamaan paikallisia elinympäristöjä.

Kiertotalouden mukaisten toimien jalkauttamista Ukrainassa keskitetysti hallinnoi RECPC-keskus (The Resource Efficient and Cleaner Production Centre), jonka keskeisenä tehtävän on edistää kiertotalouden ja puhtaan energian käyttöönottoa Ukrainassa.  YK:n teollisen kehityksen järjestö UNIDO ja muut ulkomaiset institutionaaliset rahoittajat rahoittavat yhä useampia projekteja Ukrainassa. Suurin osa näistä hankkeista on suunnattu kehittämään kiertotaloutta, mikä määrittää yhteiskunnallista kehitystä tulevina vuosina. Ukrainalta kuitenkin puuttuu yhä konkreettisia esimerkkejä kiertotalouden periaatteiden toteuttamisesta ja käytännöistä, ja myös lainsäädäntö on kiertotalouden edistämisen näkökulmasta vanhentunutta. Tällä hetkellä Ukrainan eri ministeriöt ja EU:n edustajat työskentelevät yhdessä Ukrainan sääntelykehyksen muuttamiseksi, ja tarkoitus on saada kiireellisimmät muutokset vietyä läpi kuluvan vuoden puoliväliin mennessä. Tämän ensivaiheen kehitystyön tarkoituksena on sääntelyn osalta mahdollistaa erilaiset kiertotalouden aloitteet tulevaisuudessa.

Lähteet:

Circular economy is a milestone for green recovery in Ukraine: http://www.recpc.org/novyny-en/ce-national-conf-post-release-191223-en/

EU and Ukraine outline plans for sustainable reconstruction:high-level https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6055

Ukraine: College of Commissioners travels to Kyiv to boost EU support and sectorial cooperation with Ukraine: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_461